Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksXây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Xây dựng Đảng - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
(TUAG)- Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm năm qua, với sự linh hoạt, sáng tạo và thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Chỉ thị đã được các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của ĐảngTinNguyễn LamHội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng/SiteAssets/Kiemtra-soket9thang-a.jpg
18/10/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.

 Kiemtra-soket9thang-a.jpg

Điểm cầu tại Tỉnh ủy An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Minh Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiếm tra (UBKT) các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên, có 29.895 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 22,3% tổng số đảng viên được kiểm tra). Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng, 9.314 đảng viên.

UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.186 tổ chức đảng và 4.410 đảng viên, trong đó có 1.994 cấp ủy viên các cấp (chiếm 45,2%). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả hơn, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, góp phần quan trọng phục vụ thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Kiemtra-soket9thang-c.jpg

Các điểm cầu trong cả nước

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế như: Một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm 2021; có nơi lựa chọn nội dung chưa toàn diện, chưa phù hợp tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; triển khai nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác nắm tình hình ở một số ít địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa sâu sát nên tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vẫn còn trường hợp chưa đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Chất lượng giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi còn hạn chế. Vẫn có một số cuộc giải quyết khiếu nại, tổ cáo (chủ yếu ở cơ sở) còn chậm, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài…

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương cũng quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 Kiemtra-soket9thang-b.jpg

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao. UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện đúng theo quy định, Điều lệ của Đảng, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo kế hoạch đề ra. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt chỉ đạo, kết luận của Trung ương về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; hướng dẫn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, có tính khả thi cao. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức triển khai và hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát  năm 2021, tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Nâng cao công tác phối hợp với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban và cơ quan UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Nguyễn Lam

FalseKiểm tra
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2021TinThanh PhongHội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2021/SiteAssets/Giaoban-MTTQ-quy3-1.jpg
15/10/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh, thành phố.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Giaoban-MTTQ-quy3-1.jpg

Tại điểm cầu An Giang có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cùng tham dự. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức thành viên và phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cấp Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ qua nhắn tin đợt 1 số tiền 100 tỷ đồng; Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn (tương đương với số tiền 51 tỷ đồng) cho 17 tỉnh, thành phố phía Nam để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, gặp khó khăn do cách ly, giãn cách xã hội mà không thuộc diện hưởng chính sách đã quy định; Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19"...

Tính từ ngày 1/5/2021 đến ngày 14/10/2021, Trung ương các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, Quỹ Vắc xin phòng COVID-19, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là 20.646,4 tỷ đồng; tăng thêm 134 tỷ đồng so với báo cáo ngày 08/10/2021. Trong đó, số tiền tiếp nhận qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 11.862 tỷ đồng; Qua Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 là 8.784,4 tỷ đồng. Từ số tiền, hiện vật tiếp nhận được đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố và chi mua vắc xin phòng COVID-19 là 17.387 tỷ đồng, chiếm 84,2% so với tổng nguồn lực tiếp nhận. Trong đó, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phân bổ 3.860.048 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh; tăng 397.484 phần quà so với báo cáo ngày 08/10/2021 và hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch,… với trị giá là 10.343 tỷ đồng. Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 cũng đã chi 7.044 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ;…

Công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước được chú trọng. Cấp Trung ương chuẩn bị tổng kết Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021, đến nay Ban tổ chức đã nhận được 1.181 bài tham gia dự thi từ hơn 100 cơ quan báo chí trong cả nước. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương đã xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cử đại diện tham gia công tác đặc xá năm 2021 (đã hoàn thành công tác thẩm định liên ngành với tổng số 3.156 hồ sơ đề nghị đặc xá). Một số địa phương tổ chức đối thoại, tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo….

Giaoban-MTTQ-quy3-2.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến phát biểu

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục Chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”. Tiếp nhận ủng hộ và kịp thời phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch; Triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; Các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Thanh Phong

TrueDân vận - Mặt trận
Chúc mừng 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vậnTinThanh PhongChúc mừng 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận/SiteAssets/Ngay-truyenthong-Danvan.jpg
15/10/2021 9:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 15-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã dẫn đầu Đoàn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021).

 Ngay-truyenthong-Danvan.jpg

Trải quả lịch sử 91 năm, ngành Dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống và mong muốn trong thời gian tới cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục có những ý kiến tham mưu, đề xuất đến Tỉnh ủy về công tác Dân vận trong tình hình mới.

Thanh Phong

FalseDân vận - Mặt trận
Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác chăm lo an sinh xã hộiBài viếtTrung HiếuPhát huy vai trò Mặt trận trong công tác chăm lo an sinh xã hội/SiteAssets/MTTQ-phathuy-ansinhxh-2.jpg
11/10/2021 10:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động chung tay vì người nghèo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, tập trung huy động sức dân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.


Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh An Giang 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19 và 5 căn nhà tình nghĩa.

Hệ thống MTTQ và các cấp, ngành trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo; rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để có hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đảm bảo công bằng, minh bạch và công khai. Ngoài ra, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra, MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới, mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. 9 tháng của năm 2021, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 184 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa 1.483 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 56,2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 294.962 lượt hộ nghèo với số tiền trên 89 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 68.100 trường hợp; trợ giúp học tập cho 25.486 lượt học sinh, sinh viên; hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất cho 938 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 17 tỷ đồng…


Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận nguồn lực ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 từ các doanh nghiệp 

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo, công nhân lao động… Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, MTTQ các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Tính đến nay, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ số tiền hơn 25 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Cấp huyện và xã tiếp nhận ủng hộ với số tiền trên 24 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch tại các khu cách ly; hỗ trợ, tặng quà cho chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới; hỗ trợ thu mua nông sản giúp nông dân ở các địa phương…

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân, như: "cây ATM gạo"', "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng" và phát quà tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, hỗ trợ trên 1,23 triệu lượt người (trên 113.600 hộ) là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và người bán vé số, mua bán nhỏ lẻ, xe đẩy… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ước tính tổng giá trị hàng hóa trên 127 tỷ đồng. Đặc biệt, tổ chức đoàn trao quà, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với gần 630 tấn hàng hóa (gạo, nông sản và nhu yếu phẩm), trị giá trên 6,8 tỷ đồng.


Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng trao tiền hỗ trợ cho người dân bị sạt lỡ

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, trước tình trạng số lượng người dân lao động ở các tỉnh, thành phố trở về quê tăng cao như hiện nay, ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ, đồng tình với tỉnh hãy ở lại tại chỗ để tiếp cận vaccine thuận lợi hơn và lao động sản xuất, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán tỉnh để hỗ trợ các huyện trong công tác đón công dân về địa phương. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực, hiệu quả…

TRUNG HIẾU
FalseDân vận - Mặt trận
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên vi phạmTinAdminỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên vi phạm/SiteAssets/TCBC-kyluat.jpg
11/10/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 11/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ra Thông cáo báo chí về việc: Quyết định thi hành kỷ luật đối với 04 đồng chí (03 cảnh cáo, 01 khai trừ). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang giới thiệu nội dung:

 TCBC-kyluat.jpg

Theo đó: Vào ngày 09/9/2021 và 05/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 8, 9. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ trì kỳ họp.

Tại các Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Lãm, Phó Bí thư Đảng ủy (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân) xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Trong công tác quản lý Nhà nước giai đoạn 2015-2020, đồng chí Nguyễn Văn Lãm đã có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Lãm buông lỏng công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, công chức để Công chức địa chính xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Lãm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Lãm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và địa phương, đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Lãm bằng hình thức cảnh cáo.

2. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành (nguyên Đảng ủy viên, Công chức Địa chính) xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Trong thời gian là Đảng ủy viên, Công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao, sự tín nhiệm của người dân, đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài; tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới. Đồng chí vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vi phạm của đồng chí là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hớn bằng hình thức khai trừ.

3. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên nhưng đồng chí Nguyễn Thanh Hùng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Voi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

4. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Chau Phi Rôm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tịnh Biên

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên nhưng đồng chí Chau Phi Rôm chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm tập trung đông người, sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Voi.

Đồng chí Chau Phi Rôm đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Chau Phi Rôm bằng hình thức cảnh cáo./.

P.V

FalseKiểm tra
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với tinh An Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19TinThu ThảoPhó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với tinh An Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19/SiteAssets/PBDVTW-lamviec-ag-4.jpg
08/10/2021 7:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 8/10, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi khảo sát và làm việc với tỉnh An Giang để nắm tình hình và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

PBDVTW-lamviec-ag-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

PBDVTW-lamviec-ag-2.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo với đoàn về công tác dân vận phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả dân vận trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy trách nhiệm, tâm huyết với công việc, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, cách làm hay được xây dựng từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch ở các địa phương. Đa số người dân đồng thuận và chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

PBDVTW-lamviec-ag-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thông tin thêm với đoàn về công tác phòng, chống dịch của tỉnh

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVI-19 tỉnh, đến sáng 8-10, An Giang có 6.360 trường hợp nhiễm COVID-19, đang điều trị 2.487 trường hợp, đã điều trị khỏi 3.789 trường hợp, 78 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh hiện còn quản lý cách ly tập trung 15.369 trường hợp, cách ly tại nhà 7.704 trường hợp. Tính đến tối ngày 7-10, có 47.000 người dân ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP. Hồ Chí Minh về An Giang. Tỉnh đang thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân.

PBDVTW-lamviec-ag-4.jpg
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh ở An Giang vẫn trong tầm kiểm soát. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy đảng và chính quyền, sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Những kết quả làm được đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, gắn liền với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin, hiện đoàn đã và đang kết nối với ngành y tế TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ địa phương; kết nối với doanh nghiệp, nhà tài trợ để hỗ trợ An Giang trong xây dựng bệnh viện dã chiến, tổ y tế, cung cấp oxy, túi thuốc điều trị cho bệnh nhân; đồ bảo hộ, máy thở, bình oxy... Đặc biệt là hỗ trợ cho tỉnh đề nghị TP Hồ Chí Minh hỗ trợ khoảng 50.000 test kháng nguyên… Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì những cách làm hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp theo đúng với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, thực hiện tốt việc dự báo được tình hình, tìm ra giải pháp để ứng phó một cách hiệu quả. An Giang cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, tỉnh, thành phố để tăng chi viện về nguồn lực cho tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia chống dịch…

PBDVTW-lamviec-ag-5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho rằng tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn kiểm soát tốt mặc dù An Giang hiện đang có khó khăn, thiếu về năng lực, trang thiết bị… Đồng chí Lê Văn Nưng đã gửi lời cảm ơn Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã quan tâm tới công tác phòng, chống dịch của An Giang, thực hiện kết nối nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh.

THU THẢO

TrueDân vận - Mặt trận
Chuẩn bị chu đáo cho Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác quảng bá và Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021TinNgọc HânChuẩn bị chu đáo cho Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác quảng bá và Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021/SiteAssets/Hop-BTC-giai-3.jpg
06/10/2021 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 06/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020-2021 và Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ I năm 2021 (Cuộc thi và Giải Búa Liềm vàng). Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chủ trì cuộc họp.

Hop-BTC-giai-1.jpg

Hop-BTC-giai-4.jpg

Hop-BTC-giai-2.jpg

Buổi họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổng kết Cuộc thi và Giải Búa Liềm vàng; dự thảo Kịch bản chi tiết Lễ tổng kết trao giải, dự kiến thờ gian tổ chức,… các đại biểu thảo luận xoay quanh phương án tổ chức trao giải, cách thứ trao giải, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự khách mời; phần trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan;...

Hop-BTC-giai-3.jpg

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý và dựa trên tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí thống nhất lùi thời gian tổ chức Lễ tổng kết trao giải vào tháng 11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phương án tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Giải báo chí Búa Liềm vàng rà soát kết quả giải và tổng hợp gửi các tác phẩm chất lượng tham gia dự thi Giải báo chí Búa Liềm vàng do Trung ương tổ chức đảm bảo thời gian,...

Ngọc Hân

FalseTổ chức
Mãi là ngọn đuốc soi đườngTinMãi là ngọn đuốc soi đường/SiteAssets/Trao-huyhieudang-3.jpg
05/10/2021 11:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Đó là ý kiến phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng ghi nhận những cống hiến của các đồng chí cao niên tuổi Đảng tại Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2021 vào sáng ngày 05/10 tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy. Buổi lễ còn có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Trao-huyhieudang-1.jpg

Quang cảnh buổi lễ.

Trao-huyhieudang-2.jpg

Trao-huyhieudang-3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng gắn Huy hiệu Đảng và trao hoa cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Trao-huyhieudang-4.jpg

Trao-huyhieudang-5.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình gắn Huy hiệu Đảng và trao hoa cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Đợt này, An Giang vinh dự có 238 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi đảng được nhận Huy hiệu Đảng. Lễ trao Huy hiệu đảng tại Văn phòng Tỉnh ủy có 13 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Long Xuyên, trong đó 01 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 07 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao-huyhieudang-6.jpg

Trao-huyhieudang-7.jpg

Phát biểu tại lễ nhận Huy hiệu Đảng, các đồng chí cao niên tuổi Đảng gửi gắm tâm tư và động viên lãnh đạo tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết để vượt qua khó khăn, trước mắt là đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa An Giang quay trở lại cuộc sống bình thường mới. Các đồng chí hứa luôn tự nhắc nhở trách nhiệm của người đảng viên, luôn dõi theo hoạt động của Đảng bộ tỉnh và luôn chấp các quy định của Điều lệ Đảng.

Trao-huyhieudang-8.jpg

Phát biểu kết luận buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo với các đồng chí cao niên tuổi Đảng, buổi lễ diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên không làm mất đi ý nghĩa buổi lễ là thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", là sự ghi nhận cống hiến của các cô, các chú, các bác đối với sự phát triển của Đảng bộ An Giang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí luôn tự hào và cảm thấy vinh dự với sự động viên, theo dõi của các cô, các chú, các bác với thế hệ cán bộ đương chức và thế hệ tương lai. Đặc biệt là những lời chỉ bảo của các chú, các bác tham dự buổi lễ hôm nay. "Các đồng chí cao niên tuổi Đảng mãi là ngọn đuốc soi đường" cho Đảng bộ An Giang, đảng viên ngày hôm qua, hôm nay và mai sau tiếp bước truyền thống anh dũng của Đảng, dân tộc, ra sức phát huy trí tuệ, đoàn kết, sức sáng tạo, đưa quê hương An Giang tiếp tục phát triển, trước mắt là đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Đảng bộ và các thế hệ đảng viên tỉnh An Giang, đồng chí Lê Văn Nưng chúc các đồng chí cao niên tuổi Đảng sống vui, sống khỏe tiếp tục hỗ trợ cho thế hệ cán bộ, đảng viên hiện nay và mai sau. Đồng chí xin hứa cùng tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ đoàn kết, sáng tạo thành công, luôn xứng đáng với sự mong đợi của các cô, các chú, các bác và Nhân dân An Giang.

Trao-huyhieudang-9.jpg

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh cũng đã thông tin đến các đồng chí cao niên tuổi Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021 và  công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác rước, đón nhận công dân An Giang trở về quê hương./.

Ngọc Hân

TrueTổ chức
Long Xuyên: Xây dựng chương trình hành động chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao      TinHà NgânLong Xuyên: Xây dựng chương trình hành động chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao      /SiteAssets/CTUBtinh-lamviecLX.jpg
01/10/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng nay 1/10, Đoàn kiểm tra của tỉnh do Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Long Xuyên về thông qua báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành đối với Ban Thưng vụ Thành ủy trong thực hiện các nội dung theo kế hoạch kiểm tra.

CTUBtinh-lamviecLX.jpg

Tại buổi làm việc, Đoàn đã thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm các nội dung việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác lãnh chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, phối hợp và việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ của cấp ủy; việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp đảng viên, công dân của Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; việc bố trí cán bộ sau đại hội các cấp..

Theo đánh giá của các nội dung kiểm tra, cho thấy việc triển khai, quán triệt và học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy và người đứng đầu trên địa bàn thành ph Long Xuyên quan tâm thực hiện tốt. Các chi, đảng bộ và đảng viên sau khi quán triệt đều xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp gắn với thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được giao. Việc lãnh chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ TP Long Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều đổi mới, đi sát thực tế, theo đó việc thực hiện quy chế phối hợp luôn bám sát các quy định đề ra và trách nhiệm trong quá trình thực hiện… Song song đó, cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai thực hiện tốt việc tiếp dân, đã kịp thời giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng qui định…

Để phát huy những ưu điểm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Long Xuyên tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với những mặt tồn tại, đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm của đảng viên, đặc biệt đảng viên về hưu thông qua hoạt động thăm hỏi, lắng nghe những chia sẻ về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó có những thông tin kịp thời để tránh ảnh hưởng ý thức chính trị sai lệch trong đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy phải có kế hoạch xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP Long Xuyên tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện của các tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của đảng viên và nhân dân; quan tâm tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp để nắm bắt nguyện vọng người dân, giải quyết kịp thời các sự kiện nóng không để xảy ra các vụ việc kéo dài, vượt cấp…

Hà Ngân

FalseKiểm tra
Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì điểm cầu An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng ĐảngTinNgọc HânBí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì điểm cầu An Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng/SiteAssets/HN-congtac-Tochuc-3.JPG
30/09/2021 6:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2021. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

HN-congtac-Tochuc-1.JPG

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021. Trong quý, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các cấp, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:  Tích cực triển khai, xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021, trọng tâm là các đề án trình Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 khóa, XIII; kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tích cực hoàn thiện các nội dung sau khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến nay cơ bản đã hoàn thành 19/28 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban hành 09 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu và tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm 2021 đến nay.

HN-congtac-Tochuc-3.JPG

Phát biểu trong phần thảo luận, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ quý IV/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí cho rằng từ kết quả này tạo điều kiện để An Giang lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí thông tin về phía Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; đã ban hành 5/7 đề án theo Chương trình làm việc năm 2021.

An Giang thống nhất với 3 bài học kinh nghiệm nêu tại dự thảo báo cáo. Trong đó, việc thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phải quyết tâm chính trị, nỗ lực trong triển khai thực hiện và đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Về nhiệm vụ, giải pháp quý IV/2021, An Giang đồng tình với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại dự thảo báo cáo, trong đó, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức tổng kết các mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Riêng An Giang, Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá sâu từng mô hình thí điểm trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, An Giang sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thời gian tới.

Đồng chí cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương 02 nội dung về: Công tác tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ, dân tộc, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 để địa phương chủ động thực hiện đúng tiến độ.

HN-congtac-Tochuc-2.JPG

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và chia sẻ với những nỗ lực ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh một số tỉnh, thành phía Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, quý IV năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là Đề án "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trình Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 11 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng vừa được trình bày tại Hội nghị và thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành trong thời gian tới; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tham mưu triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; chuẩn bị, tổ chức tốt hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp; hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…/.

Ngọc Hân

TrueTổ chức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị định hướng tuyên truyền quý IV/2021 TinNgọc HânBan Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị định hướng tuyên truyền quý IV/2021 /SiteAssets/HN-dinhhuong-quy4-c.jpg
30/09/2021 11:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền quý IV/2021. Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

HN-dinhhuong-quy4-a.jpg

Phó Giám đốc Đài PTTH An Giang phát biểu thảo luận

Trong quý, báo chí, truyền thông của tỉnh tiếp tục chung sức cùng cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch. Các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, những khuyến cáo, diễn biến tình hình dịch bệnh,… được thông tin đúng mực, phù hợp, không gây hoang mang, lo lắng cho người dân nhưng cũng làm người dân không chủ quan, thờ ơ, giúp người dân yên tâm, tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ, chia sẻ hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, báo chí đã cân đối dung lượng, thời lượng thông tin giữa tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các thông tin khác về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước, trong tỉnh theo đúng định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí đã có sự chú trọng kết nối để lan tỏa sâu rộng hơn hình ảnh, quê hương con người An Giang, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trên báo chí ngoài tỉnh, truyền thông trong khu vực, đặc biệt là báo Trung ương.

HN-dinhhuong-quy4-b.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Việt Phương phát biểu.

Báo chí tiếp tục thực hiện tốt vai trò xung kích, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, với nhiều hình thức thông tin phong phú, các chuyên mục, bài viết phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến các vấn đề nóng, mang tính thời sự được duy trì và ngày càng được nâng chất. Đối với các phản ánh hạn chế, bất cập liên quan đến tỉnh được dư luận quan tâm, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã kịp thời có các bài viết thông tin, làm rõ vụ việc. Hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công tác nắm bắt, phản ánh, phản hồi, định hướng dư luận tiếp tục phát huy hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,…

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những kết quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong quý III, bổ sung thêm những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thời gian qua, và đề xuất, kiến nghị thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền và nắm dư luận xã hội trong quý, đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả này trong thời gian tới. Nhất là việc phối hợp ứng xử, phát ngôn với báo chí khi có vụ việc liên quan tới địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong quý IV, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền một số nội dung cụ thể sau:

Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống. Tuyên truyền nội dung các chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Kế hoạch gặp mặt, biểu dương Gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (buổi gặp mặt dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2021).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh nội dung chuyển từ mục tiêu “không có COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả.

Tuyên truyền kết quả Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2021, Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020-2021; Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, trong đó nêu bật quyết tâm của tỉnh trong việc vượt khó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, khơi dậy khát vọng, vươn lên của mỗi người dân An Giang. Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang.

Tuyên truyền diễn biến, kết quả Hội nghị Trung ương 4 (theo dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2021); Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 định kỳ vào những tháng cuối năm 2021.

Tuyên truyền các văn bản mới ban hành: Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; Công văn 258-CV/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực Kết luận số 06-KL/TW, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng diễn ra trong quý IV/2021: Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (diễn ra vào tháng 12/2021); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021; Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021);…

Ngọc Hân

False
UBMTTQVN tỉnh An Giang: Chuẩn bị chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết” trên địa bàn tỉnhTinThanh PhongUBMTTQVN tỉnh An Giang: Chuẩn bị chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết” trên địa bàn tỉnh/SiteAssets/MT-phanqua-ansinh.jpg
29/09/2021 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 29/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội để thống nhất thực hiện chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh” hỗ trợ đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

 MT-phanqua-ansinh.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Phấn đấu vận động ít nhất một triệu phần quà Đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng (trên 33 ngàn phần quà) để hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mỗi phần quà Đại đoàn kết trị giá ít nhất 300.000 đồng/phần. Mỗi phần “Túi an sinh” và “gói thuốc gia đình” tương đương 500.000đ/phần. Hình thức hỗ trợ mỗi phần quà: Hiện vật (lương thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc, khẩu trang y tế,…) hoặc tiền mặt, tùy theo nguồn lực vận động của các đơn vị.

Đối tượng hỗ trợ gồm có: Người dân trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh COVID-19; công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp được đón trở về địa phương; đoàn viên, hội viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Nguồn do Mặt trận và các đoàn thể vận động các nguồn lực trong xã hội. Thời gian thực hiện dự kiến từ 01/10 đến khi tình hình dịch bệnh ổn định,… Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện.

Thanh Phong

FalseDân vận - Mặt trận
Cái cơ bản cần phải chống!Bài viếtTrung ThànhCái cơ bản cần phải chống!/Imagesnews/2021-09/Caunoicua-TBT_Key_24092021085533.jpg
24/09/2021 6:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Vừa qua, trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý, cùng với phòng, chống dịch hiệu quả, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, nhất là trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế, thuốc chữa bệnh, vật tư…     

Sinh thời Bác Hồ thường xuyên răn dạy: "Tham ô là trộm cướp"; "là ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của Nhân dân…". Nguyên nhân chủ yếu là "vì bệnh quan liêu". Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng… Từ đó, "có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Quan liêu còn "ấp ủ, dung túng, che chở" cho nạn tham ô, lãng phí. Tất cả đều "là kẻ thù của Nhân dân"…

Loi-ich-nhom.jpg

Thực hiện chỉ dạy của Người, thời gian gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua: Công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng: Quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện ngày càng tốt hơn. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với trên 70 tổ chức đảng, trên 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái và hơn 20 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1.850 vụ án/3.294 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 144 vụ án/384 bị can về các tội tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào". Công tác này thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế", được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; được quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó nguyên nhân cơ bản là do công tác phòng, chống tiêu cực tuy đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng còn phân tán, thiếu tính tập trung; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Trong thực tế, tham nhũng nói riêng và tiêu cực nói chung có mối quan hệ khăng khít. Cả hai đều rất nguy hiểm, làm mất đi sự trong sạch của cả hệ thống chính trị, làm giảm sút phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Vì thế, công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với công tác phòng, chống tiêu cực. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh là không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cái này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực của "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu sẽ tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, trực tiếp góp phần vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đúng đòi hỏi và kỳ vọng của Nhân dân./.

Sự thật (LCT)

FalseNội chính; Kiểm tra
Người đảng viên gương mẫu nơi tuyến đầu chống dịchBài viếtThành TâmNgười đảng viên gương mẫu nơi tuyến đầu chống dịch/SiteAssets/Lu962-Hieu-guongmau-1.jpg
13/09/2021 5:00 CHYesĐã ban hành
(TUAG)- Vào những ngày này trên tuyến biên giới sông Tiền tình hình xâm nhập cảnh trái phép và dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chúng tôi được tháp tùng cùng đoàn công tác của Lữ đoàn 962 tìm gặp Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, người cán bộ gương mẫu trong công tác và cuộc sống, được đồng nghiệp, cấp trên quý mến khi anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.


Đại úy Nguyễn Trung Hiếu (bìa phải) trực tiếp chỉ huy làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đầu biên giới

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đồng khởi Bến Tre giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ anh đã luôn ấp ủ ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”, để tiếp nối truyền thống cha anh viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Nghĩ là làm, khi vừa tốt nghiệp THPT, đồng chí đăng ký dự thi vào Học viện Hải Quân. Ước mơ đã đến với đồng chí khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào học viện trên tay. Chia sẻ niềm vui, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu cho biết: “Từ đây, cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, theo đuổi ước mơ trở thành một cán bộ trong Quân đội, và ước mơ đó đã trở thành sự thật, mình thật sự rất vui mừng và hứa sẽ quyết tâm theo đuổi”.

Ngày cầm giấy báo nhập học, đồng chí vừa mừng vừa lo, mừng vì công sức bỏ ra bấy lâu nay để theo đuổi ước mơ đã được đền đáp. Lo vì từ đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, phải học tập như thế nào để sau này ra trường trở thành một người có ích, một cán bộ mẫu mực được mọi người tin yêu. Bao năm đèn sách vất vả, năm 2012 đồng chí ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, đồng chí được biên chế về Lữ đoàn 962, Quân khu 9, giữ chức Thuyền trưởng. Đối với đồng chí Hiếu, đây là cơ hội để vận dụng kiến thức lý luận đã học được để áp dụng vào điều kiện thực tiễn. Nhưng bao giờ cũng vậy, kiến thức học được ở nhà trường chỉ là nền tảng chung, khi vận dụng vào thực tiễn mới thấy muôn hình muôn vạn, đây mới là lúc thể hiện được cái hay, cái sáng tạo, quyết đoán của người cán bộ. Phải vận dụng linh hoạt nhưng không được làm trái với những nguyên tắc cơ bản.

Những ngày đầu về đơn vị, đồng chí đã luôn tạo được ấn tượng đẹp bởi lối sống giản dị, hòa đồng và phong cách chỉ huy, điều hành công việc nhanh nhạy, điềm tĩnh, linh hoạt. Từ đó, trong mắt cán bộ và chiến sĩ trên tàu, bản thân Đại úy Nguyễn Trung Hiếu không chỉ là người cán bộ mẫu mực, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà đồng chí còn thật sự là người anh, người bạn đối với chiến sĩ. Để có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đồng chí Hiếu luôn chủ động trong học tập, nghiên cứu, học hỏi những kinh nghiệm của các đồng chí trong đơn vị. Bên cạnh đó, bằng kiến thức và những kinh nghiệm tích lũy được, thông qua công việc hàng ngày, đồng chí luôn quan tâm bồi dưỡng cấp dưới về phương pháp nắm, quản lý, sử dụng, khai thác các trang thiết bị trên tàu. Đồng chí luôn khách quan, công tâm trong đánh giá, nhìn nhận cấp dưới, tôn trọng tiếp thu những ý kiến đúng, phát huy sở trường khả năng của cấp dưới. Từ đó luôn dự báo và xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Nhờ vậy cán bộ, chiến sỹ trên tàu luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Xác định nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình, đồng chí Hiếu đã thường xuyên đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để cấp ủy, chi bộ nghiên cứu tổ chức thực hiện. Đối với đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, đồng chí luôn ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Những năm qua, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, biết tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu giải quyết thấu đáo các ý kiến của cán bộ, chiến sỹ tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao.

Đặc biệt, khi làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay cán bộ, nhân viên của Lữ đoàn vẫn đang ngày đêm bám chốt, phối hợp với các lực lượng của địa phương, tiến hành tuần tra, canh gác, lai dắt các phương tiện từ bên kia biên giới xâm phạm trái phép vào khu vực nội địa của nước ta, góp phần giữ vững an ninh chính trị, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vào thời điểm này, thời tiết mưa giông, gió to, cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, vượt lên tất cả với nhiệm vụ đã được Quân khu giao, cán bộ, nhân viên đã xác định tốt nhiệm vụ, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 bộc bạch: “Bản thân tôi sau khi được Lữ đoàn giao nhiệm vụ lên tuyến đầu biên giới để làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp; chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, mà chỉ huy các cấp đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Trong những ngày đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn; nhưng chúng tôi được Thủ trưởng Lữ đoàn, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, cũng như cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, nên chúng tôi đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 
Quán triệt, triển khai công việc trước khi thực hiện giao nhiệm vụ

Trong quá trình công tác nhiều năm liền đồng chí Nguyễn Trung Hiếu được Lữ đoàn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể đơn vị tiên tiến. Khi được hỏi về những kinh nghiệm dẫn đến thành công của mình, Hiếu không ngần ngại trả lời: "Cũng giống như mọi người, lúc đầu trên cương vị mới tôi không khỏi bỡ ngỡ, nhưng được sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự nỗ lực cần cù, chịu khó học hỏi của bản thân, cầu tiến bộ, biết lắng nghe, biết chắt lọc, chú tâm vào mọi công việc đã  giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, để trở thành người cán bộ tốt, tôi tự thấy cũng còn nhiều điều cần phải tiếp tục phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Đại tá Lê Thanh Nhã, Chính ủy Lữ đoàn 962 cho biết, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu là người có năng lực chuyên môn giỏi, luôn đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, gương mẫu trong công việc, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với công việc nên khi giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 2 nói chung và  đồng chí Hiếu nói riêng, Lữ đoàn rất tin tưởng và yên tâm. Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu thực sự là bông hoa đẹp của Lữ đoàn 962 anh hùng.

Bài và ảnh: Thành Tâm
TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy TinHòa TrangHội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy /SiteAssets/Hoithao-CATW-1.jpg
07/09/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 07/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội thảo.

Hoithao-CATW-1.jpg

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu An Giang

Hội thảo đã tiếp nhận 92 ý kiến tham luận, qua đó, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tham gia tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Sự phối hợp giữa Thành ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác đảng đối với Công an thành phố; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay; Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân; Sự phối hợp giữa Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác chính trị đối với Công an tỉnh; Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng trong Công an tỉnh…

 Hoithao-CATW-2.jpg

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu An Giang

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao các ý kiến tham luận trực tiếp và thông qua văn bản tại Hội thảo, nội dung tham luận đã bám sát chủ đề và đề cương của Hội thảo với nhiều ý kiến sát đáng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Qua đó khẳng định về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mang tầm chiến lược trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại… Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp để giao lại cho Tổ Biên tập có trách nhiệm tổng hợp, biên soạn đầy đủ, lựa chọn, tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Tin, ảnh: Hòa Trang

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài viếtAdminAn Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/SiteAssets/2-9-2021.jpg

​HOÀNG KỲ

31/08/2021 8:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công - Quốc khánh 2/9, nhà báo Hoàng Kỳ - TS Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang có bài viết “An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cổng TTĐT Đảng bộ An Giang xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí:

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước và dân tộc ta, kỷ nguyên Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

2-9-2021.jpg

Sau những lời tuyên ngôn bất hủ của Bác, tiếng hô vang Lời thề Độc lập đã kết nối hàng triệu con người Việt Nam đoàn kết cùng nhau, chung sức, đồng lòng, vượt qua gian khó, hy sinh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước nói chung và An Giang nói riêng đã không ngại gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh, thi đua lao động sản xuất để giữ vững thành quả cách mạng và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc và tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cam go và ác liệt, chính tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ kính yêu đã trở thành niềm động viên và sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân An Giang vượt qua mọi đau thương, mất mát, nêu cao tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường, anh dũng chiến đấu, lập nhiều thành tích vẻ vang, góp phần cùng với cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn là tài sản tinh thần vô giá, trở thành động lực, niềm tin, nguồn sức mạnh vô tận của Đảng và dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang luôn tâm niệm học tập và làm theo Bác mỗi ngày, học Bác mãi mãi, học Bác từ lòng yêu nước, thương dân, học đạo đức cách mạng đến tác phong, lối làm việc và những việc làm thiết thực trong cuộc sống. Từ đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được hưởng ứng rộng rãi, tích cực ở tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc và hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng những việc làm cụ thể, thiết thực; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả như: các mô hình “Ươm mầm tài năng”, “Cất nhà từ thiện”, “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ” của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội;  diễn dàn “Lắng nghe dân nói” của Đảng bộ huyện Châu Thành; mô hình “Quỹ khuyến học - Khuyến tài” của huyện Thoại Sơn; mô hình “Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự” ở huyện Tri Tôn; mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác dạy” của Đảng bộ Quân sự tỉnh... Đặc biệt, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác chăm lo đời sống cho người nghèo bằng việc xã hội hóa xây dựng 15 khu nhà đại đoàn kết để bố trí cho 320 hộ nghèo không có đất ở ổn định cuộc sống. Ngoài ra, An Giang còn là điểm sáng về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với 188 xe chuyển bệnh miễn phí cùng các cơ sở khám, điều trị nhân đạo bằng thuốc nam rộng khắp trong tỉnh. Những mô hình và việc làm nêu trên đã thể hiện sinh động kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mặc dù còn một số mặt hạn chế nhất định, nhưng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, làm tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.

Với những thành tích đạt được, tỉnh An Giang có 03 tập thể (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Long Xuyên, Huyện ủy Thoại Sơn) và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 423 tập thể và 538 cá nhân nhận Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thăm, động viên cán bộ chiến sĩ phòng chống tuyến biên giới.

Thời gian tới, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, thực chất, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh cần quán triệt và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa vô cùng to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải nêu gương học tập và hành động bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của từng cán bộ và người dân An Giang nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thứ hai, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Trong bối cảnh cả nước đang tập trung nổ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, mỗi tổ chức, cá nhân tùy theo nhiệm vụ và khả năng của mình, cần chung sức, đồng lòng, với hành động cụ thể, thiết thực cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống “bình thường mới” cho nhân dân.  

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ đúng, dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; phong cách lãnh đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Thứ tư, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang “Trong sạch - vững mạnh”.

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng tất cả tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang sẽ đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, không ngừng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

TS. Lê Hồng Quang,

Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tranh thủ chức sắc tôn giáo trên mặt trận chống dịchBài viếtHòa TrangTranh thủ chức sắc tôn giáo trên mặt trận chống dịch/SiteAssets/Tranhthu-chucsac-tgiao-1.jpg
25/08/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Hưởng ứng lời kêu gọi "Ai ở đâu ở yên đó", Công an tỉnh An Giang đã và đang cùng các cấp, các ngành tranh thủ sự đồng tình của các chức sắc trong đồng bào dân tộc, nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân có thân nhân đang lao động tại các tỉnh thành khắc phục khó khăn, hợp tác tốt với chính quyền sở tại trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn hiện có trên 2.500 người đi lao động ngoài tỉnh, chủ yếu là đồng bào Khmer. Tâm lý muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình ngay trong thời điểm dịch bệnh đầy cam go là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mọi nơi đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, thì ở yên "tại chỗ" vẫn là lựa chọn an toàn nhất. 

Tranhthu-chucsac-tgiao-1.jpg 

Các ngành chức năng, chức sắc trong đồng bào dân tộc đến tận nhà trao lương thực hỗ trợ người dân

Ông Kim Seng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, tại địa phương, chúng tôi cũng thường xuyên tranh thủ các vị chức sắc, chức việc, tôn giáo đồng bào dân tộc Khmer để tổ chức, tuyên truyền vận động cho bà con có thân nhân đang lao động ở ngoài tỉnh nên an tâm ở lại địa phương thực hiện tốt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường vận động các nguồn hỗ trợ, tài trợ để kịp thời chia sẻ cho bà con trên địa bàn, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại có con đi làm ăn xa, không thể phụ giúp thu nhập cho gia đình tại các thành phố lớn vẫn chưa thể về được do dịch bệnh".

Không chỉ lo cho đồng bào cái ăn trong bối cảnh khốn khó, việc duy trì và củng cố niềm tin, sức mạnh tinh thần cho Nhân dân lại càng trở nên cấp thiết. Trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên đồng bào, Đại đức Chau Sóc Chanh, Trụ trì chùa Nam Quy Dưới, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn nhấn mạnh: "Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, sư tha thiết kêu gọi bà con, đồng bào dân tộc của mình, đang làm ăn ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM… hãy yên tâm. Chúng ta không nên quay về địa phương vì địa phương chúng ta cũng đang có dịch. Khi chúng ta quay về mà chưa được phép của chính quyền địa phương thì chúng ta sẽ tạo lây lan dịch bệnh trong cộng đồng mình. Nếu có khó khăn gì thì chúng ta cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc các mạnh thường quân đang thực hiện công tác cứu trợ để được hỗ trợ kịp thời".

Tranhthu-chucsac-tgiao-2.jpg 

Các ngành chức năng, chức sắc trong đồng bào dân tộc luôn quan tâm, động viên bà con vượt qua dịch bệnh

Chính sự động viên từ người đứng đầu trong vùng đồng bào không chỉ là động lực mà còn giúp họ nhận thức sâu sắc hơn mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay để tự mình và vận động người thân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ.

Là bậc cha mẹ, ai mà không mong muốn được sống cạnh con cháu, thế nhưng mỗi người phải tạm gác lại cái riêng tư để cùng bà con nhân dân lo cho cái đại cuộc, ông Chau Si Na, người dân ấp Phnôm pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn đã nhiều tháng qua vẫn chưa được gặp các con của mình bộc bạch: "Chú có hai đứa con gái và hai con rể hiện làm công nhân ở Củ Chi, ở nhà cô chú cũng rất nhớ các con, nhưng nghĩ về mà không đảm bảo an toàn thì thà là ở lại để tự bảo vệ mình, nên chú vận động mấy đứa nó ở đâu yên ở đó. Vì đi đâu cũng bị cách ly hết trơn à. Đợi khi nào hết dịch thì về cho an tâm".

 Tranhthu-chucsac-tgiao-3.jpg

Ông Chau Nho, ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn động viên con mình an tâm ở lại thành phố chấp hành chống dịch

Còn gia đình ông Chau Nho, ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn thì không khỏi xúc động trước sự quan tâm thường xuyên và kịp thời của các lực lượng chức năng đối với gia đình ông. Vui mừng vì nhận được nhu yếu phẩm giúp gia đình ông cải thiện từng bữa an, gọi điện trực tiếp cho người con trai của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông căn dặn: "Con đừng đi đâu khi không thật sự cần thiết nha, ở trong phòng đi cho an toàn. Nếu có đi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang. Chừng nào hết dịch con muốn về thì về. Trong nhà ở đây cha mẹ có Nhà nước người ta lo hết trơn rồi. Nên con ở đó yên tâm đi, ba mẹ không sao đâu".

Song song trong công tác vận động, an sinh xã hội, công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào liên xã, liên huyện, liên tỉnh, đặc biệt là các khu vực bị phong tỏa, cách ly là một trong những giải pháp tối ưu, tạo lá chắn thép trong hàng trăm lá chắn đảm bảo an toàn cho Nhân dân trước những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn tiềm ẩn.

Đại dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi khi mọi nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các lực lượng luôn nhận được sự hợp tác và đồng thuận lớn từ Nhân dân.

Hòa Trang, Tiến Tầm

FalseDân vận - Mặt trận
An Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức ThắngBài viếtHoàng KỳAn Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng/SiteAssets/Vieng-BacTon-Nghiatrang-3.JPG

HOÀNG KỲ*

19/08/2021 8:15 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn, người cộng sản kiên trung, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sỹ thuộc lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Bác dù thấm đẫm gian nan, thử thách, nhưng Bác luôn nêu cao tinh thần cách mạng, giữ trọn niềm tin tất thắng vào sự nghiệp giải phóng giai cấp. Ngoài tính khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, thủy chung, Người còn là một tấm gương mẫu mực về đạo đức, sống cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Căn nhà sàn thời niên thiếu Bác Tôn ở.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Tôn đã thể hiện và xứng đáng là người con ưu tú của Tổ quốc, người yêu nước vĩ đại, người cộng sản mẫu mực, biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc, người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế chân chính, một nhân cách lớn. Chính Bác là người công nhân đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta, là người Việt Nam đầu tiên được Ủy ban giải thưởng hòa bình quốc tế Lênin của Liên Xô tặng giải thưởng Lênin Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc và nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã tặng Bác Tôn Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của nhà nước Liên Xô.

Dù nay Bác Tôn đã đi xa về với "thế giới người hiền", nhưng hình ảnh của Bác vẫn khắc sâu trong tâm trí đồng bào, đồng chí cả nước và nhân dân An Giang, giọng nói ấm áp, mộc mạc, chan chứa ân tình; phong cách công nhân khiêm tốn giản dị và ước nguyện về một quê hương An Giang giàu đẹp đã và đang được các lớp con cháu không ngừng phấn đấu thực hiện. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2021), chúng ta cùng nhau tưởng nhớ công ơn của Bác Tôn, qua đó học tập và làm theo những phẩm chất đã tạo nên chất Người Tôn Đức Thắng.

Thứ nhất, chúng ta thấy rất rõ ở Bác một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Tư duy này được hình thành từ thời niên thiếu, xuất thân trong một gia đình trung nông, cộng với tư chất thông minh nên có điều kiện học tập để trở thành thầy Thông, thầy Ký ở xã hội đương thời... Nhưng Bác không chọn con đường này. Sinh ra, lớn lên trong giai đoạn thực dân Pháp đã xâm lược nước ta, khắp từ Nam chí Bắc, các chí sĩ yêu nước và Nhân dân nổi lên chống thực dân Pháp, các cuộc khởi nghĩa này đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của Bác Tôn. Mặc dù rất kính trọng những lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa (như Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương, Phan Tam, Phan Ngũ, Lê Công Thành, Nguyễn Hữu Huân...). Song, Bác Tôn không đi theo con đường của họ, mà tự chọn con đường riêng của mình, đó là đến Sài Gòn học nghề. Có thể nói đây là sự lựa chọn đầy khó khăn, tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của Bác, tìm hướng đi mới để cứu dân, cứu nước. Cũng từ đây Bác Tôn mang hành trang yêu nước đến với phong trào công nhân, đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng, dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong cuộc đời hoạt động, Bác Tôn trải qua nhiều cương vị, giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc... Trước muôn vàn khó khăn, gian khổ, ở những thời điểm vô cùng ác liệt của phong trào cách mạng và những nguy nan cận kề, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo, nhiệm vụ nào Bác cũng xuất sắc vượt qua. Đề cập đến nguyên nhân thắng lợi ngày 30/4/1975, Bác Tôn viết: "Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ..." và chính Bác Tôn là một trong những lãnh đạo điển hình cho tư duy này.

Học tập tư tưởng, đạo đức Bác Tôn, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân phải chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, chủ động trong công tác, vươn lên làm chủ hoàn cảnh như sinh thời Bác Hồ từng trãi nghiệm "Dĩ bất biến, Ứng vạn biến"

Thứ hai, học Bác Tôn là học tầm cao trí tuệ. Với tư chất thông minh. Ngay từ khi làm thợ học việc, Bác Tôn đã nhận thức rõ bản chất bóc lột dã man, đầy rẫy bất công của chế độ thực dân, phong kiến từ đó Bác đã vận động các tầng lớp học sinh, lính thủy bỏ học, phản đối chế độ lao động quá sức, đói khổ, chống bắt lính, đánh đập, cúp phạt, yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm việc... Điều này, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ và kêu gọi mọi người hưởng ứng. Quyết định rời quê hương lên Sài Gòn đến với giai cấp công nhân đang hình thành, thể hiện rõ tiến bộ về nhận thức, Bác đã thấy được vai trò của công nhân - một lực lượng tiên tiến có khả năng lãnh đạo giải phóng dân tộc. Hành động kéo cờ phản chiến trên chiến hạm France, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga đã thể hiện tầm nhìn sâu rộng, Bác đã nhận thức được chủ nghĩa đế quốc, thực dân là lực lượng phản tiến bộ, nhận thức được xu thế phát triển của thời đại.

Với nhiều hoạt động tích cực trong phong trào công nhân và từ tìm tòi nghiên cứu, Bác Tôn đã trở thành lớp người đầu tiên của Việt Nam đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Không những thế, Bác còn tích cực truyền bá lý tưởng cộng sản và tinh thần yêu nước cho nhiều người. Trong Hồi ký của mình, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh viết: "Thấy chúng tôi còn trẻ mà đã giác ngộ cách mạng thì Bác rất thương. Bác bắt đầu giáo dục cho tôi và hai người bạn hiểu thế nào là cách mạng, thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Bác rất hiền. Bác không những thương chúng tôi mà còn thương các bạn tù khác, kể cả tù thường phạm. Khi họ đi làm về, sau bữa ăn, bị nhốt ở sam thì Bác thường gần gũi họ, giảng giải cho họ những điều sơ đẳng nhất về chủ nghĩa cộng sản, về lòng yêu nước và động viên họ phải can đảm lên, cố chịu đựng rồi khi ra tù sẽ tiếp tục làm cách mạng"[1].

Dù phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, nhưng Bác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao, thể thiện tầm cao trí tuệ, linh hoạt, sáng tạo trong mọi thời điểm khó khăn, thử thách. Trong Điếu văn truy điệu Bác Tôn, có đoạn viết: "Bất kỳ ở cương vị công tác nào, mặc dù tuổi cao, Đồng chí luôn luôn phấn đấu quên mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho"[2].

Học tập đạo đức của Bác Tôn, chúng ta phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng với thế giới, với nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Thường xuyên nghiên cứu, học tập trao dồi lý luận, nắm vững lý luận để bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, chống lại các quan điểm xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thứ ba, yêu nước, thương dân, một lòng một dạ hy sinh vì nước, vì dân là phẩm chất cao đẹp của Bác Tôn.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, được truyền thụ chủ nghĩa yêu nước, tận mắt chứng kiến cảnh áp bức, bất công, tàn nhẫn của chế độ thực dân, phong kiến. Trong Bác Tôn đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân và càng được hung đúc khi Bác là thủ lĩnh của các phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở Sài Gòn, ở nước Pháp,…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi cảm tưởng tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trong bài viết đăng trên báo "Người thủy thủ Xô Viết", Bác Tôn viết: "Từ ngày đó tôi bắt đầu cuộc sống của tôi trên biển cả, với lòng yêu quê hương tha thiết và với nguyện vọng học tập để sau này về đấu tranh mạnh mẽ hơn" và "Tôi tin rằng bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào, nhất là công nhân, được tham gia vào những giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen, không thể hành động khác tôi, bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc, cũng có nghĩa là yêu Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười". Bác Tôn khẳng định: "Ánh sáng rực rỡ và ảnh hưởng mạnh mẽ của Cách mạng Tháng Mười đối với nhân dân các nước đã đem lại cho tôi một niềm tin và đã chỉ ra con đường giải phóng đất nước tôi"[3].

Từ người thợ, người thủ lĩnh phong trào công nhân đến khi trở thành Chủ tịch nước, Bác Tôn luôn nhân ái, nghĩa tình, yêu thương mọi người. Bác căn dặn "Phải cho dân yêu, dân tin, dân trọng. Vì có được dân yêu, dân tin, dân trọng thì công cuộc gì cũng thành công".

Học tập tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước, trọng dân, thương dân của Bác, chúng ta phải luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự trọng dân, gần gũi với nhân dân; làm cho đất nước giàu mạnh, mỗi người dân được ấm no, hạnh phúc. Kiên quyết đấu tranh, chống bệnh quan liêu, vi phạm dân chủ; quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Thứ tư, Bác Tôn là một tấm gương tiêu biểu của sự kiên cường, bất khuất, tuyệt đối trung thành, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị.

Bác Tôn ít viết, ít nói về đạo đức cách mạng. Nhưng hành động tiên phong, mẫu mực của Bác đã thể hiện đầy đủ tinh thần đạo đức cách mạng, được toàn Đảng, toàn dân và bạn bè thế giới thừa nhận.

Bác Tôn tham gia phong trào yêu nước, phong trào công nhân không chút nao núng khi còn rất trẻ. Mặc dù bị tù đày khổ sai, luôn đối diện với đòn roi, đói khát và cả cái chết, Bác vẫn giữ vững khí tiết, kiên cường, không bị khuất phục. Vừa thoát khỏi nhà tù thực dân, Bác nhanh chóng tham gia chống thực dân Pháp. Suốt 35 năm giữ những cương vị quan trọng trong Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc..., Bác Tôn luôn tận tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn trung thành với mục tiêu, con đường cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Yêu lao động, liêm khiết, một lòng một dạ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, "Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ" là những đức tính vô cùng quý báo Bác Tôn. Trên cương vị Chủ tịch nước, Bác luôn sắp xếp công việc khoa học, tôn trọng kỷ luật để mang lại hiệu quả cao nhất. Những đồng chí từng bị giam cầm và làm việc với Bác Tôn đều có chung một nhận xét: Phong cách của Bác không hề biến đổi, vẫn là những đức tính của người công nhân, phong cách công nhân giản dị, chân thành, trong sáng, gần gũi, hòa đồng với mọi người. Bác Tôn thích ăn những món ăn dân dã quê nhà, mặc như người bình thường khác, không thích lối sống sang trọng, xa hoa. Khiêm tốn, giản dị đã trở thành nếp sống, phong cách sống, thể hiện trong tất cả các mối quan hệ, trong mọi hoạt động, giao tiếp và ứng xử hằng ngày của Bác.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại nhà sàn thời niên thiếu của Bác Tôn

Tại lễ mừng thọ Bác Tôn tròn 70 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân"[4].

Trong Điếu văn truy điệu Bác Tôn có đoạn viết: "Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất về đức tính khiêm tốn, giản dị. Toàn thể đồng chí và đồng bào chúng ta rất tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng của Đồng chí. Chúng ta quyết mãi mãi noi gương cao cả của Đồng chí để khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng"[5].

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn, chúng ta phải tích cực hăng say lao động, sản xuất, công tác; phải luôn suy nghĩ cách làm hay, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Chống bệnh chây lười, làm việc qua loa, đại khái. Chống thói háo danh, tham chức, tham quyền, cơ hội, thực dụng, tư lợi, chủ nghĩa cá nhân. Phải tận tâm, tận lực phục vụ Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Thứ năm, Bác Tôn là người thực hành tiêu biểu chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, của Bác Hồ, là chiến sĩ cộng sản quốc tế.

Bác Tôn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ta. Với 27 năm giữ những nhiệm vụ: Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những kinh nghiệm quý báu, những bài học sâu sắc về đại đoàn kết dân tộc. Đảng ta khẳng định: "Đồng chí là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh"[6].

Theo Bác Tôn, muốn đoàn kết thực sự, chắc chắn thì các giai tầng, các lực lượng phải hướng tới mục tiêu chung, đó là: "Đoàn kết, nhất trí giành độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho Nhân dân và hòa bình cho thế giới". Người chỉ rõ muốn đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trước nhất trong Đảng phải thực sự là khối đoàn kết thống nhất, làm hạt nhân lãnh đạo khối đoàn kết dân tộc. Trong lời phát biểu tại Hội nghị cán bộ dân vận Trung ương ngày 15/02/1949, Bác nói: "Có đoàn kết nội bộ thì việc thi hành phương châm chính sách mới thống nhất nhịp nhàng. Kinh nghiệm cho ta biết sở dĩ có những thành tích vẻ vang nhất là nhờ có sự đoàn kết nội bộ chặt chẽ" và "Đảng ta cần liên hệ tốt với quần chúng, cần phải đoàn kết chung quanh Đảng, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân cách mạng hiểu rõ chỉ có tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và đoàn kết chung quanh Đảng, mới giành được thắng lợi"[7]. Đoàn kết dân tộc phải dựa trên nền tảng khối liên minh công-nông "Cần phải luôn luôn tăng cường liên minh công-nông, dựa vào lực lượng công-nông để tranh thủ các tầng lớp nhân dân khác, nếu không như thế thì việc tranh thủ các tầng lớp trên sẽ gặp khó khăn; hoặc có tranh thủ được, Mặt trận cũng không có cơ sở vững chắc"[8].

Đoàn kết dân tộc còn phải huy động sức mạnh của nhân dân ta ở nước ngoài và sự ủng hộ của người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Trong lời Hiệu triệu của Ban Thường trực Quốc hội nhân dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến, Bác nói: "Các kiều bào hải ngoại lần này cũng phải tích cực hoạt động tìm đủ cách tuyên truyền cuộc chiến tranh chính nghĩa của ta, gây thiện cảm với Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và đánh tan những luận điệu của bọn phản động quốc tế mong lừa bịp dư luận hoàn cầu để đè nén, bóc lột các dân tộc nhược tiểu. Ở tiền tuyến, ở hậu phương, ở trong nước, ở ngoài nước, già trẻ, gái, trai không kể tôn giáo gì, đều phải thi đua bằng mọi cách để giết giặc cứu nước, để giải phóng cho dân tộc và góp phần vào sự nghiệp xây dựng hòa bình chung của thế giới".

Ở Bác Tôn, tinh thần yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân gắn liền với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung. Xuất phát từ tình yêu thương con người, yêu thương những người bị áp bức bóc lột, yêu dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác. Bác coi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của các nước cũng như của dân tộc mình. Bác Tôn là một trong những người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Trung quốc. Với những cống hiến vô cùng to lớn đối với cách mạng thế giới, Bác Tôn vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng giải thưởng Hòa bình quốc tế Lênin.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Tôn, chúng ta quyết tâm xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng "Trong sạch – vững mạnh", làm hạt nhân để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Le-130-nam-Bac-Ton-1.jpg

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

An Giang học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khắc ghi công lao của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã tích cực học tập, sáng tạo, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã vận dụng và cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Trong điều kiện xuất phát điểm rất thấp sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, An Giang phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới tây nam, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, thường xuyên đối phó với thiên tai, ngập lụt, sạt lở với nhiều thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhân dân. Nhưng với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không lùi bước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang đã đoàn kết một lòng, tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh đưa quê hương Bác Tôn vượt lên nghèo khó. Từ một tỉnh thuần nông với giá trị sản xuất thấp, An Giang đã trở thành một trong các tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, với nhiều đột phá, giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất[9], tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phát triển, đặc biệt là trong nông nghiệp. Từ ngưỡng thiếu lương thực, với sản lượng lúa chỉ khoảng 850 ngàn tấn/năm vào năm 1986, An Giang là tỉnh đầu tiên có sản lượng lương thực đạt 3 triệu tấn/năm vào năm 2007, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu cho quốc gia.

Ghi nhận những thành tựu đáng tự hào trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân và dân An Giang vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Khu-di-tich-Bac-Ton.jpg

Mỹ Hòa Hưng vinh dự đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015.

Những năm gần đây (2015 - 2020), mặc dù chịu tác động không nhỏ của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, cùng với ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh… nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra[10]. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,25% (giai đoạn 2010 - 2015 đạt 5,07%)[11]. Các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng[12]. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 01 năm so chỉ tiêu Nghị quyết (có 61 xã và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn). Đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD (tăng 16 triệu đồng so năm 2015).

Bithu-ktra-biengioi.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố biên giới về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bên cạnh đó, An Giang luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội, trước hết là giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo và nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93% (giảm bình quân 1,5%/năm). Giáo dục - đào tạo phát triển về quy mô, chất lượng[13]; mạng lưới trường, lớp được đầu tư rộng khắp; Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh được tăng cường; nguồn nhân lực y tế phát triển về số lượng và chất lượng; nâng cao năng lực y tế dự phòng, ngăn chặn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chỉ tiêu về sức khỏe cộng đồng được cải thiện[14]. Huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, hộ chính sách, hộ hộ nghèo… góp phần tạo nên nét văn hóa "an sinh xã hội vì cộng đồng" mang đậm dấu ấn riêng của An Giang.  Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang bùng phát mạnh, làm tổn thất to lớn đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân và kinh tế cả nước, Nhân dân An Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau chống chọi với dịch bệnh. Nhiều nghĩa cử cao đẹp đã xuất hiện như: "bếp ăn không đồng", "cửa hàng không đồng", "chuyến xe không đồng" và nhiều tập thể, cá nhân đã tự nguyện đóng góp tài chính, phương tiện cho công tác phòng chống dịch bệnh, thể hiện tinh thần đoàn kết nhân ái của người dân An Giang và của dân tộc ta.

BP-BT-ktra-bhioi-3.jpg

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khảo sát tuyến cột mốc biên giới.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Khu vực phòng thủ được xây dựng vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng dân tộc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ có nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả[15]

Trong giai đoạn hiện nay (2021 - 2025), với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", An Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, "sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tập trung thực hiện các khâu đột phá[16], tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang nguyện sống, chiến đấu, công tác, học tập theo gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp như sinh thời Bác từng kỳ vọng./.

*TS. Lê Hồng Quang,

Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

____________________

[1] Tôn Đức Thắng người cộng sản mẫu mực, biểu tượng của đại đoàn kết, NXB CTQG, H.2003, tr27.

[2] Sđd, tr27.

[3] Sđd, tr27.

[4] Sđd, tr18.

[5] Sđd, tr16.

[6] Sđd, tr16.

[7] ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:Văn kiện Đảng toàn tập, NXBCTQG, H,2001, t12, tr258.

[8] ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Văn kiện Đảng toàn tập, NXBCTQG, H,2001, t12, tr277.

[9] Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ tỉnh (10/1986) chủ trương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xem ba mặt trên là những vấn đề không thể tách rời - gọi là "Tư tưởng tam nông"; Chủ trương: củng cố tập đoàn sản xuất, đưa ruộng đất, máy móc nông nghiệp về hộ nông dân, lấy hộ nông dân làm đơn vị sản xuất cơ bản; giao đất hoang hóa cho gia đình và tập thể, xóa khái niệm xâm canh tạo điều kiện khai thác các vùng hoang hóa, miễn thuế; khôi phục quyền sử dụng đất với quyền sử dụng các tư liệu sản xuất khác, cho phép sang nhượng và kế thừa quyền sử dụng đất; cho nông dân vay vốn bằng cả hai loại hình thế chấp và tín chấp; Chương trình khai thác tứ giác Long Xuyên (năm 1988) nhằm chuyển lúa mùa nổi sang lúa tăng vụ và lúa cao sản để tăng nhanh sản lượng lương thực; Chương trình khuyến nông (năm 1989) giúp người nông dân có trình độ khoa học kỹ thuật, làm chủ có hiệu quả trên mảnh đất của mình; Chương trình phát triển nông thôn (năm 1992)…

[10] Có 05/15 chỉ tiêu đạt trên 80% chỉ tiêu Nghị quyết: (1) GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 96,3% so chỉ tiêu Nghị quyết, (2) Thu ngân sách đạt 98%, (3) Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt 86%, (4) Trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 81,3%, (5) Số đảng viên được kết nạp mới đạt 81,2%.

[11] Khu vực nông, lâm thủy sản tăng 2,3%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,23%, khu vực dịch vụ tăng 6,85%.

[12] Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index): năm 2016 hạng 36 cả nước, năm 2017, năm 2018 hạng 8, năm 2019 hạng 11. Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI): năm 2016 hạng 34, năm 2017 hạng 18, năm 2018 hạng 25, năm 2019 hạng 21. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): năm 2016 hạng 38, năm 2017 hạng 32, năm 2018 hạng 28, năm 2019 hạng 21.

[13] Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đứng top 10 cả nước và đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long 04 năm liền 2017 - 2020.

[14] Tuổi thọ trung bình tăng từ 73,6 tuổi năm 2015 lên 74,4 tuổi năm 2019. Đến năm 2020, số bác sĩ/vạn dân ước đạt 09 bác sĩ (năm 2015 đạt 6,13). Số giường bệnh/vạn dân đạt 26 giường (năm 2015 đạt 18,14 giường). Mức giảm tỉ lệ sinh hằng năm đạt 0,05%, tỉ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái) duy trì ở mức dưới 109%, tỉ lệ phụ nữ sinh tại cơ sở y tế đạt gần 100%.

15 Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đã thực hiện ở 132/156 xã, phường, thị trấn và 04/11 đơn vị cấp huyện (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn). Duy trì 888/888 khóm, ấp thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp.

Ở cấp tỉnh: đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

Ở cấp huyện đã thực hiện các mô hình sau:

- Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị: thực hiện ở 11/11 huyện, thị, thành phố.

- Trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ: thực hiện ở 04/11 huyện, thị, thành phố (Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành).

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện: thực hiện ở 02/11 huyện, thị, thành phố (Long Xuyên, Châu Phú).

- Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: thực hiện ở 09/11 huyện, thị, thành phố (Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên).

[16] (1) Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; (2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; (3) Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.


TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộcTinNgọc HânXây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc/SiteAssets/Mat-tran-hoinghi-dh13-1.jpg
16/08/2021 1:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 16/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Mat-tran-hoinghi-dh13-2.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, đồng chí UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mat-tran-hoinghi-dh13-4.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh chụp từ màn hình

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII  là vô cùng quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, và thống nhất với kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình bày tại Hội nghị, thời gian tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần quan tâm một số nội dung: Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc phòng, chống diễn biến hòa bình, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và Nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của Nhân dân; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là đồng lòng, đồng sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn, hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức có liên quan đối với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; chuẩn bị tham mưu nghiên cứu đề xuất để tiến tới tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Từ việc đánh giá tổng kết, tiến tới xây dựng một chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới,…

 Mat-tran-hoinghi-dh13-3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang

"Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh"./.

 NGỌC HÂN

TrueDân vận - Mặt trận
Trước nhất phải chỉnh đốn tư tưởng! Bài viếtSự ThậtTrước nhất phải chỉnh đốn tư tưởng! /SiteAssets/viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay.jpg
13/08/2021 11:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Ngày 11/5/1952 nói chuyện tại lớp chỉnh huấn đầu tiên do Trung ương tổ chức, Bác Hồ đã chỉ rõ vì sao “ta phải chỉnh Đảng”. Người khẳng định: Sau khi ra đời Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám thành công, giải phóng dân tộc ta khỏi ách thực dân và chế độ quân chủ, xây dựng chính quyền nhân dân. Thắng lợi vĩ đại đó trước nhất là do Đảng có nền tảng tư tưởng vững chắc, có đường lối và chính sách đúng đắn, có cơ sở rộng khắp cả nước, có những cán bộ và đảng viên tận tụy hy sinh vô cùng oanh liệt…
viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay.jpg
Nhưng cần hiểu rằng, nhiệm vụ cách mạng ngày càng nặng nề: “Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng”. Thực tế lúc bấy giờ, vì nhiều nguyên nhân, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó “tỏ rõ ra ở mỗi khuyết điểm”. Cụ thể như: Không nắm vững đường lối, chính sách; không phân biệt rõ ràng bạn và địch; mắc phải bệnh quan liêu, công thần và nạn tham ô hủ hóa khá nặng, v.v…

Trước đó, Bác đã từng chỉ dạy: Khuyết điểm có nhiều thứ… Trước nhất là “khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan…”. Đây là một trong những “chứng bệnh rất nguy hiểm. Nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng”. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông. Nhưng một số không ít cán bộ và đảng viên lại “xao nhãng việc học tập”. Theo Bác “đó là một khuyết điểm rất to”. Bởi vì: “Hiện nay, phong trào cách mạng rất cao. Nhưng thử hỏi cán bộ và đảng viên ta đã mấy người biết rõ lý luận và biết áp dụng vào chính trị, quân sự, kinh tế, và văn hóa? Đã mấy người hiểu “biện chứng” là cái gì?”. “Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”.

Chỉnh Đảng phải có trọng tâm: Chỉnh đốn tư tưởng rồi mới chỉnh đốn tổ chức. Chỉnh huấn cán bộ rồi mới chỉnh huấn toàn thể đảng viện. Cần hiểu đúng mục đích chỉnh Đảng trước tiên là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường cách mạng. Nhiệm vụ của các đồng chí dự lớp chỉnh huấn là phải thành khẩn học tập, thật thà tự phê bình và phê bình, hấp thụ thêm kinh nghiệm và đạo đức cách mạng. Bác nhấn mạnh: Cán bộ quyết định mọi việc… Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo.

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Riêng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, dạy và học hình thức.

Mặc dù vậy, công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ đó, Đại hội XIII chủ trương “coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng”. Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên.

Phải đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên./.
Sự thật
FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Bài viếtNgọc HânCông tác tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ /Imagesnews/2021-08/Loa-phatthanh-didong-CD_Key_05082021195804.jpg
05/08/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, bên cạnh thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch, công tác thông tin, tuyên truyền đã phát huy vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc tăng cường sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phòng, chống đại dịch COVID-19 ở tỉnh An Giang.

 

Từ khi thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh đến nay, công tác tuyên truyền đã được triển khai một cách tập trung, đồng bộ, nhanh chóng, sáng tạo và hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phân công của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác chỉ đạo các địa phương đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức đợt khảo sát nhanh về công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn với 22.055 lượt ý kiến tham gia. Chủ động biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền hằng tuần cung cấp cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong đoàn viên, hội viên MTTQ và các đoàn thể, phục vụ tốt công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch; Đặc biệt tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công điện của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh…Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn; cảnh báo, nhắc nhở, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác về dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác tuyền truyền trên địa bàn với nhiều hình thức sinh động. Từ khi áp dụng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã đăng, phát gần 3.000 ngàn tin, bài, ảnh, phóng sự, câu chuyện truyền thanh tuyên truyền phòng, chống dịch.

Các địa phương đơn vị trong tỉnh tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát loa di động, tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu dân cư, chốt, chặn khu vực công cộng, các chợ truyền thống trong tỉnh, địa điểm giáp ranh các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ động cập nhật tình hình, thông tin kịp thời các trường hợp, các địa điểm, khu vực đang triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để người dân nắm thông tin, chủ động phòng, tránh dịch bệnh. Lan tỏa thông tin kịp thời lịch trình di chuyển của các đối tượng F0 được các huyện, thị xã, thành phố và CDC An Giang công bố, nhằm kịp thời phục vụ tốt công tác thông tin, truy vết đối tượng để mỗi người dân chủ động phòng bệnh.

Tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trực tiếp đăng tải các bài viết tuyên truyền, phản tuyên truyền trên các trang mạng xã hội: Dân An Giang, Quê Hương An Giang, An Giang Ngày mới, Tuyên giáo An Giang, Dòng An Giang….

Công tác tuyên truyền đã cổ vũ, động viên người dân chung sức, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác tuyên truyền cũng góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, huy động được các nguồn lực xã hội tích cực tham gia, đóng góp, làm tốt công tác an sinh xã hội, từ đây xuất hiện nhiều mô hình thiện nguyện cùng với cả hệ thống chính trị chăm lo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thời gian tới phát huy những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch một cách kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ các chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền theo hướng thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, gắn liền với việc vận động người dân hiểu và tích cực đồng hành, ủng hộ, góp sức cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của cả cộng đồng, nhất là hiểu và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; không gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tuyên truyền việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch của tỉnh để cảnh tỉnh người dân không vi phạm. Khuyến khích người dân cộng đồng trách nhiệm với các lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của người dân….

Mục đích công tác tuyên truyền thời gian tới là tiếp tục tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-CoV2 gây ra; giúp cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh đưa tỉnh An Giang quay lại cuộc sống bình thường./.

NGỌC HÂN

 

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mớiBài viếtTTCTTTTuyên giáo An Giang nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới/SiteAssets/HNIMG_5833.JPG
29/07/2021 10:35 SAYesĐã ban hành

​(TUAG)- Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng”, “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban...

1. Tham mưu cấp ủy nhiều vấn đề quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tuyên giáo là tham mưu cấp ủy những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi phải có những câu trả lời, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề liên quan trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, như: Quản lý và vận hành hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; tập trung triển khai Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh và Đề án của Tỉnh ủy về sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống cách mạng địa phương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về quy trình ứng xử với báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo quản lý, phát huy vai trò của báo chí, đồng thời, tạo diễn đàn cho lực lượng những người làm báo và văn nghệ sĩ trong tỉnh có điều kiện bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng đối với lãnh đạo tỉnh; chủ trì tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học. Đặc biệt, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, kịp thời tham mưu sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo (như: Giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội, thể thao, dân số...).

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nội dung quan trọng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Khảo sát nhanh tâm trạng của Nhân dân xung quanh việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19.

2. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tích cực đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Xác định việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của đảng viên; là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Thời gian gần đây, công tác triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tăng cường đổi mới. Bên cạnh chú trọng chấn chỉnh về kỷ luật, kỷ cương; việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng, nhanh chóng và kịp thời hơn (mỗi lần có thể kết nối trực tuyến đến 153 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với hơn 10.000 đại biểu tham dự).

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh tăng cường hướng dẫn, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh còn chú trọng tham mưu cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện, nhất là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Thông qua tăng cường giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh cho các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền (mỗi năm gần 150 điển hình)… đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh quê hương, con người An Giang trên phạm vi cả nước.  

Song song với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, cũng được hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung tiến hành đồng bộ, quyết liệt và đổi mới thông qua nhiều hình thức. Ngay sau khi Nghị quyết 35-NQ/TW được ban hành và triển khai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động làm đầu mối tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng nhóm chuyên gia, mở rộng kết nối các lực lượng; triển khai đồng bộ, kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, triệt phá thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. Trên cơ sở những bài viết phản tuyên truyền của tỉnh, mỗi năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều biên soạn và xuất bản tập sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” làm công cụ tuyên truyền cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực xây dựng, quản lý các nhóm trên Facebook, Zalo để chia sẻ, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, các nhóm “Dân An Giang”, “Quê hương An Giang”, “An Giang ngày mới” của tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả (hàng năm chia sẻ, lan tỏa gần 5.000 tin tức, hình ảnh, bài viết với gần 30.000 lượt xem).

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời, xác định đây cũng chính là một trong những nội dung cần tập trung đổi mới, góp phần làm cho công tác Tuyên giáo ngày càng bám sát, gắn bó và phục vụ thiết thực, hiệu quả sự phát triển của địa phương.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cũng tiếp tục được đổi mới  thông qua tăng cường cơ chế nắm bắt, phản ánh và phản hồi dư luận xã hội. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh xác định việc nắm bắt, tiếp thu, giải quyết và phản hồi các vấn đề dư luận đặt ra vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã tập hợp được hàng trăm nội dung, đặc biệt có trên 90 nội dung phản ánh cụ thể, liên quan đến hoạt động của các sở, ngành, địa phương; hiện gần 80 nội dung đã được xử lý và phản hồi kết quả giải quyết).

Xác định việc thông tin kịp thời, chất lượng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa diện, nhiều loại hình và phương thức thông tin. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy; ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền những sự kiện, vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, như: Những thành tựu trong phát triển KT-XH, trong công tác xây dựng Đảng; kỷ niệm những ngày lễ lớn; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; những vấn đề đặt ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát… Qua đó, đã kịp thời chuyển tải thông tin chính thống mang tính thời sự, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa định hướng tư tưởng chính trị trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Có thể nói, những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn đã và đang đặt ra cho công tác Tuyên giáo trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo An Giang quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

True
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp Bài viếtCông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách tư pháp /SiteAssets/Toa-an-tinh-khen-1.jpg
22/07/2021 10:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là chủ trương lớn của Đảng, xác định rõ mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 là: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.


Để triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và công tác cải cách tư pháp; đồng thời hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà chủ yếu là tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý, điều hành công tác tổ chức xét xử các loại án, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ… Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, để Tòa án thực sự là thành trì bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng. Theo đó:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh đòi hỏi phải nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn của các cán bộ tư pháp. Lãnh đạo TAND tỉnh đã quan tâm sâu sắc và chỉ đạo thực hiện trên các phương diện sau:

Được sự thống nhất Thường trực Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay, TAND tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh 02 lớp cao học luật tại tỉnh, với sự tham gia của 92 người, trong đó có 79 người là cán bộ, công chức TAND hai cấp và 13 người là cán bộ đang công tác tại các cơ quan ban, ngành của tỉnh; học vào 03 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ bảy và chủ nhật); kinh phí đào tạo do học viên tự túc. Đến nay, khóa 1 đã có 20/36 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; khóa 2, hiện đã hoàn thành chương trình học chuyên ngành và đang làm đề tài, chuẩn bị bảo vệ luận văn trước Hội đồng bảo vệ luận văn cao học của nhà trường.

Năm 2020, TAND hai cấp trong tỉnh đã cử 20 lượt Thư ký đi đào tạo nghiệp vụ xét xử; 10 lượt Thư ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp tại Học viện Tòa án; 03 lượt Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp. Bên cạnh đó, TAND tỉnh đã cử 01 Phó Chánh án TAND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, 05 công chức là trưởng các phòng, tòa thuộc TAND tỉnh và Chánh án TAND cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Học viện Tòa án.

TAND tỉnh tổ chức 01 đợt tập huấn nghiệp vụ cho 229 Hội thẩm nhân dân (tỉnh: 25 người, huyện: 204 người) và 160 công chức là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký trong tỉnh (tỉnh: 50 người, huyện 110 người). Về nội dung tập huấn, bên cạnh việc triển khai, hướng dẫn các quy định pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến công tác xét xử, các Hội thẩm và công chức giữ chức danh tư pháp TAND hai cấp còn được trang bị thêm những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử nơi công sở, đồng thời tại đợt tập huấn, các báo cáo viên cũng đã trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc giữa lý luận và thực tiễn, qua đó giúp cho các Hội thẩm, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký nhận thức và áp dụng quy định pháp luật đúng đắn, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Ngoài ra, Chánh án TAND tỉnh cử hơn 108 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các khóa nghiệp vụ khác như: tập huấn chuyên sâu hướng dẫn soạn thảo bản án, quyết định của Tòa án thống nhất trong TAND; tập huấn chuyên sâu các quy định của Bộ luật hình sự về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm; tham dự hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Thẩm phán Việt Nam và Thẩm phán quốc tế về giải quyết tranh chấp mại quốc tế về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài”; hội thảo về chủ đề “Bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân”; Hội nghị triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án,… Đồng thời cử 10 lượt Thư ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp và 03 lượt Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Tính đến 30/9/2020, TAND hai cấp trong tỉnh có 16/253 cán bộ công chức có trình độ thạc sĩ Luật (tỷ lệ 6,32% trong tổng số cán bộ công chức); 231/253 cán bộ, công chức có trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 91,31% trong tổng số cán bộ, công chức); 09/253 cán bộ, công chức có trình độ trung cấp (tỷ lệ 2,37%).


Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp có 13 công chức được các cấp ủy cử đi đào tạo về lý luận chính trị (trong đó: 04 công chức đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và 09 công chức đào tạo trung cấp chính trị).

 Trong năm, TAND hai cấp cũng đã cử 09 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh (trong đó: đối tượng 3 là 05 người; đối tượng 4 là 04 người); 02 công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, 100% đảng viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo TAND tỉnh còn đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chung cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động để cập nhật được những kiến thức mới, đồng thời tạo được sự thống nhất nhận thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị chung và yêu cầu chính trị của địa phương.

Với cách làm hiệu quả và sáng tạo nêu trên của lãnh đạo TAND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thẩm phán, cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân của hệ thống TAND hai cấp trong tỉnh không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Duy Bình

FalseTổ chức
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mớiTinTrung HiếuĐổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới/SiteAssets/Soket-danvan-6thang.jpg
14/07/2021 5:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Soket-danvan-6thang.jpg 

6 tháng cuối năm 2021, hệ thống dân vận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận, trọng tâm là quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống nhân dân, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trung Hiếu

TrueDân vận - Mặt trận
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cựcTinHạnh ChâuĐảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực/SiteAssets/DUK-soket6tg-2.jpg
03/07/2021 8:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Chiều 02/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025), sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016-2021). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

DUK-soket6tg-1.jpg         

6 tháng đầu năm,  trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã đề ra, đóng góp vào sự phát triển ổn định và tăng trưởng về kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Cấp ủy các đơn vị khối cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện khá tốt các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Đồng thời, cấp ủy cơ sở trong Khối cũng đã thực hiện tốt việc phối hợp với ban lãnh đạo trong triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập, ổn định việc làm, kịp thời động viên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động để cùng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

DUK-soket6tg-3.jpg 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế, nội quy cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết tạo khối thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, để đạt mục tiêu Nghị quyết từng Chi, Đảng bộ rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để đề ra nhiều giải pháp phù hợp trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, quản lý tốt cán bộ, công nhân viên, tăng cường các biện pháp, góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

DUK-soket6tg-2.jpg 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

DUK-soket6tg-4.jpg 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Tại hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm đồng chí: Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; Trần Thị Tuyết Nga và Nguyễn Văn Lý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020); UBND tỉnh tặng bằng khen 58 tập thể và 67 cá nhân, Đảng ủy Khối tặng giấy khen 50 tập thể, 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

FalseVăn phòng cấp Uỷ
Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Châu ĐốcBài viếtHân NguyễnKết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Châu Đốc/Imagesnews/2021-06/CD-hoctap-CT05-3_Key_22062021162220.jpg
22/06/2021 5:00 CHNoĐã ban hành
(TUAG)- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 20/10/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã có các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tập trung giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Định kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức giao ban để phát hiện, nhân rộng cách làm hay của các đơn vị.
CD-hoctap-CT05-1.jpg
5 năm qua, Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác làm rõ hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc, phân tích, làm sáng rõ thêm nhiều nội dung cả về lý luận và thực tiễn, đánh giá những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế, kiểm điểm những việc làm được và chưa được theo Di chúc của người, từ đó giúp tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn theo di nguyện của Người.
 Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch phát động trong toàn Đảng bộ tham gia. Qua đó đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các bài dự thi ngợi ca những thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương, ca ngợi truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Châu Đốc, An Giang; tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 41 tác phẩm tham gia dự thi cuộc thi năm 2018 - 2019 (trong đó có 04 tác phẩm đạt giải: 01 giải ba và 03 giải khuyến khích), có 47 tác phẩm tham gia cuộc thi năm 2020 - 2021. Theo đó đã có nhiều tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa quê hương, phản ánh sức sống vươn lên của Nhân dân Châu Đốc trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định những giá trị cao quý và sức sống của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
CD-hoctap-CT05-2.jpg
Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của địa phương, ngành, lĩnh vực, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, hội nghị thi đua yêu nước, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng trong cộng đồng.
Sau 5 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Châu Đốc có 51 gương điển hình tiêu biểu (trong đó có 22 tập thể và 29 cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 03 cá nhân đạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019. Giới thiệu 16 mô hình tiêu biểu khen thưởng cấp tỉnh.
Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân và ngày càng đi vào chiều sâu, đi vào đời sống tinh thần xã hội, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, nhiều mô hình, cách làm mới ở các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các địa phương đang dần phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội như: Mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ”, “3 đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”; mô hình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” của các cơ quan, đơn vị hành chính để mang lại sự hài lòng cho người dân; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài, năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Lực lượng vũ trang; mô hình “Chúng em làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy” của ngành Giáo dục giúp học sinh và đội ngũ giáo viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Nâng bước em đến trường”, “Nhà tình bạn”, ống heo giúp bạn; hũ gạo tình thương, sổ tay học tập theo gương Bác; tiết kiệm sử dụng lại giấy in một mặt; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; mô hình “Phụ nữ phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”, “Phụ nữ giúp nhau mua BHYT” và các mô hình giúp nhau làm kinh tế, tiết kiệm, của Hội Phụ nữ các cấp giúp chị em cùng nhau vươn lên thoát nghèo, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống; mô hình “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”, “Nông dân phát triển bền vững”; mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Cựu chiến binh gương mẫu” và “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi”. Hay Liên Đoàn Lao động các cấp với mô hình tiết kiệm gây Quỹ “Mái ấm Công đoàn”; mô hình khuyến học, khuyến tài như cấp học bổng, xe đạp, tập vỡ cho học sinh,… giúp đỡ cho các em học sinh nghèo vượt khó và có thành tích cao trong học tập.
CD-hoctap-CT05-3.jpg
Thực hiện theo lời dạy của Bác: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, đã được cán bộ, hội viên Hội Chữ Thập đỏ thành phố Châu Đốc học tập và làm theo, 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực như “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cất nhà tình thương, xây cầu nông thôn,… góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Cùng với các mô hình, cách làm mới hiệu quả Châu Đốc xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như: Ông Quách Kim Long - Giám đốc Công ty TNHH liên doanh Antraco là điển hình tiêu biểu trong hoạt động xã hội tự thiện tại địa phương. 5 năm qua, ông Kim Long đã quyên góp trên 3 tỷ đồng thi công nhiều cây cầu nông thôn như: Cầu treo kênh 5, Kênh 8,… tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông Phan Văn Chính - Chi hội trưởng nông dân khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A ông đã tích cực vận động hội viên, gia đình tham gia xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị, vận động đóng góp xây dựng đường đất cặp kênh Vĩnh Tế ở khóm Vĩnh Chánh với số tiền trên 200 triệu đồng và vận động nông dân hiến 420 m2 đất làm đường.
Những thành tích nổi bật qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố là nền tảng cơ bản để những năm tới thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả cao hơn, góp phần cùng với cả tỉnh xây dựng quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu đẹp.
Những bài học được rút ra sau 5 năm học tập và làm theo Bác để mỗi tổ chức, cơ sở Đảng linh hoạt trong cách thức triển khai, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch gắn với việc làm cụ thể. Điều này đã thật sự tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nên bước đột phá, chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
Hân Nguyễn

FalseTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác làm báo - không chỉ để “lưu danh thiên cổ”Bài viếtNgọc HânHọc Bác làm báo - không chỉ để “lưu danh thiên cổ”/SiteAssets/21-6-bac-ho-voi-cac-phong-vien.jpg
20/06/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người am hiểu tuyệt vời sức mạnh của ngôn từ và sự tác động của nó vào đời sống tinh thần, đạo đức, tư tưởng, tình cảm và hành động của quần chúng. Bản thân Người là tấm gương sáng về đạo đức báo chí. Khi cầm bút, Người không hề quan tâm đến tên tuổi và lợi ích riêng, Người viết không chỉ để "lưu danh thiên cổ". Suốt đời, Người chỉ hướng về cái đích thiêng liêng là mang trí tuệ và ngòi bút của mình phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.

21-6-bac-ho-voi-cac-phong-vien.jpg

Bác Hồ với các phóng viên báo chí. (Ảnh tư liệu)

Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Bác sử dụng gần 200 bút danh. Mỗi con chữ, bài viết của Bác là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng Cộng sản và con đường giải phóng dân tộc. Đối với Bác, làm báo là làm cách mạng. Bởi theo Bác, báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ.

Theo Bác đã là nhà báo, chiến sĩ cách mạng, bất cứ người cầm bút nào trên mặt trận báo chí cách mạng phải hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng là gì? Từng giai đoạn lịch sử đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau. Khi đất nước còn trong vòng nô lệ phải làm thức tỉnh và động viên Nhân dân đứng lên làm cách mạng đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay Nhân dân. Khi có chính quyền thì động viên sức mạnh toàn dân tộc giữ gìn chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập thống nhất đất nước, đưa đất nước tiến lên một giai đoạn phát triển mới.

Bác khuyên dạy các nhà báo, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu thực tế, đi sâu quần chúng lao động.

Học Bác làm báo là chúng ta học Người làm cách mạng. Mỗi nhà báo phải luôn ý thức được báo chí phục vụ lợi ích của xã hội, phục vụ Nhân dân. Mỗi sản phẩm báo chí đến được với công chúng phải đáp ứng được nhu cầu của họ; đồng thời làm thế nào để công chúng tự nguyện, tự giác đến với báo chí, đó là nguyên lý của báo chí cách mạng.

Nhà báo phải cùng đồng bào, đồng chí cả nước tận tâm, tận lực phấn đấu cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người làm báo chân chính có trách nhiệm với xã hội, trước hết phải là người vui với niềm vui của toàn Ðảng, toàn dân, lo với nỗi lo chung trước mỗi thử thách khó khăn của toàn xã hội. Nhà báo với tinh thần trách nhiệm trước xã hội, trước Nhân dân, luôn tìm thấy trong thực tiễn sinh động, hào hùng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là nguồn đề tài vô tận, những chất liệu mới sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, cổ vũ, nhân rộng cái đẹp, cái tích cực trong xã hội.

Ngày nay báo chí đang đứng trước những thử thách gay gắt. Giữ gìn phẩm giá, lòng tự trọng nghề nghiệp là một thử thách mà những người làm báo cần kiên tâm như một nguyên tắc tối thượng. Công chúng báo chí đã và đang mệt mỏi vì thông tin hỗn loạn, xô bồ. Và nhu cầu thông tin trí tuệ, thấu hiểu, vượt lên thông tin xô bồ, thị hiếu rẻ tiền vẫn là nhu cầu cơ bản của một xã hội lành mạnh… Nhiều nhà báo, nhiều cơ quan báo chí vẫn kiên định với hướng đi này và tin rằng độc giả sẽ không quay lưng.

 21-6-bac-ho-noi-bc.JPG

Để vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời đại truyền thông kỷ nguyên số, mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí đều tìm cách làm riêng, lối đi riêng của mình để phụng sự, tồn tại và phát triển. Nhưng những nguyên tắc cơ bản, những giá trị phổ quát, trong đó có quy định về đạo đức nghề nghiệp và luật pháp phải là ánh sáng soi rọi trên mỗi bước đường lao động báo chí. Kiến thức, thông tin ở trong đầu và đạo đức phải ở trong tim mỗi người cầm bút thì mới có thể làm cho báo chí trở nên hữu ích, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Có như vậy, mới xây dựng được một nền báo chí cách mạng, nhân văn và hướng thiện, vì con người và tôn trọng con người.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, khói bụi mọi cuộc biến động thời cuộc rồi cũng dần lắng xuống, nhưng những tác phẩm báo chí giàu sức thuyết phục, được kết tạo nên bằng công sức và trí tuệ, bằng mồ hôi và nước mắt của các nhà báo cách mạng Việt Nam sẽ còn mãi trong tâm trí công chúng. Trước dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc, "người thư ký của thời đại" với cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo, vẫn ngày đêm trên tuyến đầu của cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng quyết liệt. Và mỗi nhà báo cách mạng chân chính luôn phải mang trong mình khát vọng có những bài báo hay, nhưng không phải chỉ với mục đích "lưu danh thiên cổ" mà mục đích cuối là những giá trị nhân văn cao cả, vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tóm lại "Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả. Tiếp tục vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân" như lời phát biểu  của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản, diễn ra ngày 16/6/2021, tại Hà Nội vừa qua.

NGỌC HÂN

 

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mớiBài viếtTrung HiếuĐổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới/SiteAssets/Dan-van-mattran-1.jpg
15/06/2021 4:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Những năm qua, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Dan-van-mattran-1.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang thăm, động viên và tặng quà chốt phòng, chống COVID-19 (TP. Châu Đốc)

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác dân vận. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, nhất là việc phát động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 ở địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… với nhiều hình thức. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả, thắt chặt tình quân - dân trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh; phòng, chống và khắc phục thiên tai, sạt lở, dịch bệnh...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Bên cạnh đó, tham gia tích cực vào phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng - an ninh; giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Dan-van-mattran-2.jpg

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu)

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xã hội - từ thiện được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống đoàn viên, hội viên, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng quà 202 chốt đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 250 hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, từ nguồn phối hợp vận động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Nắm bắt tốt dư luận

Công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng và phát huy. Qua đó, kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức tôn giáo. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người tàn tật… với tổng số tiền trên 122 tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo đã vận động đóng góp, ủng hộ quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gần 600 triệu đồng.

 Dan-van-mattran-3.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Qua đó đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, chuẩn bị chu đáo nội dung sơ, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

BOX: Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu, cần làm tốt công tác vận động nhân dân đồng thuận chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

TrueDân vận - Mặt trận
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcTinNguyễn LamPhát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/Imagesnews/2021-06/Hoctapchuyende-tk-1_Key_12062021215219.jpg
12/06/2021 8:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị.

Hoctapchuyende-tk-1.jpg 

Điểm cầu Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

Điểm cầu An Giang có các đồng chí: Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì, có 02 điểm cầu cấp tỉnh, 14 điểm cầu cấp huyện, 128 điểm cầu cấp xã, với 4.601 đại biểu tham dự.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.

Nội dung chuyên đề, ngoài Lời mở đầu và Kết luận, gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai những vấn đề cốt lõi, cơ bản của chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 Hoctapchuyende-tk-2.jpg

Điểm cầu Hội trường tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu:

Thứ nhất, chúng ta phải xác định nghiên cứu, tiếp thu một cách sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm có kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Sau cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cơ bản trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Lam

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gươngTinNgọc HânHọc tập và làm theo Bác thời gian tới, cần làm tốt 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo và nêu gương/Imagesnews/2021-06/12-hn-tket05-1_Key_12062021152909.jpg
12/06/2021 1:30 CHYesĐã ban hành

​(TUAG)- Sáng ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

12-hn-tket05-2.jpg

Chủ trì tại điểm cầu chính tỉnh An Giang.

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu chính.

12-hn-tket05-5.jpg

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh thông tin với đại biểu thuộc các điểm cầu trong tỉnh An Giang.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XI, XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021.  

Đồng chí nhấn mạnh chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay, trong thời gian tới, bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ luôn đan xen với thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp cấp bách hơn đối với công cuộc đổi mới, từ đây yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

12-hn-tket05-4.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được đề ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng quán triệt, làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong đó Học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sỹ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói với việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nhu cầu, lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

12-hn-tket05.jpg

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo", hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân".

Nêu gương,  là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, dân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì dân, vì nước; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh".

12-hn-tket05-3.jpg

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó, "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cũng đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021, trong đó, tỉnh An Giang có 02 tập thể (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn) và 01 cá nhân (ông Trương Văn Canh, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) được tặng bằng khen.

NGỌC HÂN

TrueTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1 - 30Next