Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động càng ra sức, ráo riết chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đạo đức. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một số giải pháp đột phá đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

 
 

(TUAG)- Các thế lực thù địch đang gia tăng công kích vào chế độ ta, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ… Tất cả đều nhằm vào mục tiêu lật đổ chế độ ta, giành lại "thiên đường" đã mất. Do quá cay cú, một số tên ra sức bịa đặt, đồn thổi, đơm đặt…

 
 

(TUAG)- Ngày 23/10, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

 
 

(TUAG)- Đối với nước ta, Đại hội toàn quốc của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Liên Xô sụp đổ, mỗi dịp Đảng ta tiến hành Đại hội, các thế lực thù địch lại tung ra các luận điệu chống đối. Bên thềm Đại hội XIII chúng đang rêu rao rằng dự thảo các văn kiện "không có gì mới", vẫn tiếp tục "giáo điều" theo chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, vẫn là sự "sao chép" Văn kiện các khóa trước… Từ đó quy kết Đảng ta đang gặp "khủng hoảng về tư tưởng lý luận".

 
 

(TUAG)- Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 
 

(TUAG)- Từ khi bước lên vũ đài chính trị Đảng ta đã nêu cao mục tiêu: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

 
 

​(TUAG)- Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 
 

(TUAG)- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng, theo Lê-nin, "là người tuyên truyền tập thể, tổ chức và cổ động tập thể". Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đứcNewBài viếtTGTWÂm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức/SiteAssets/Chao-mung.jpeg

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động càng ra sức, ráo riết chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đạo đức. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một số giải pháp đột phá đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

27/10/2020 10:00 SANoĐã ban hành
Chao-mung.jpeg
(Ảnh minh họa)

“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay diễn ra hết sức phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra. Âm mưu, thủ đoạn của chúng thực hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong lĩnh vực đạo đức cũng vậy, tính chất cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên trước thềm Đại hội XIII của Đảng trên một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn ra sức phá hoại nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng.

 Nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng là hệ tư tưởng, bản chất cách mạng và mục tiêu lý tưởng của Đảng. Trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;… Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam”(1).

Chính vì vậy, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá. Chúng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng ta, cho rằng Đảng không vì lợi ích của nhân dân, do đó cán bộ, đảng viên mới suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân. Qua đó, sẽ chệch phương hướng và mục tiêu lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, trượt sang chính trị tư sản. Thực chất đó là phá bỏ nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng.

Cần khẳng định rõ nền tảng đạo đức của Đảng là hệ tư tưởng, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta giành được chính quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, với mục đích duy nhất là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng nhân dân khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đó là đạo đức của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(2). Là một Đảng chân chính cách mạng, Đảng trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam. Điều đó vừa thể hiện sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng; vừa thể hiện một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, trí tuệ và đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đó còn là tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là đội tiên phong, gắn bó mật thiết với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đó là giá trị đạo đức của Đảng ta.

Thứ hai, các thế lực thù địch đã khuếch trương những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy Đảng, Nhà nước làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống.

Chúng tìm mọi cách để cổ súy một số cán bộ, đảng viên nhìn nhận đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa sai lệch, chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng. Qua đó, làm mất dần cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, biến chất của chính bản thân con người và tổ chức về đạo đức, lối sống. Do suy thoái cho nên, những cán bộ, đảng viên này đổ lỗi cho đạo đức, lối sống truyền thống của dân tộc.

Thứ ba, các thế lực thù địch cổ súy, du nhập lối sống tư sản vào một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho họ tha hóa về đạo đức, lối sống.

Các thế lực thù địch ra sức cổ súy, du nhập lối sống buông thả, ngại học tập, phấn đấu, rèn luyện vào một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền. Qua đó, làm cho họ tha hóa; có cán bộ, đảng viên “sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”(3). Những cán bộ, đảng viên như vậy thường ngại rèn luyện, phấn đấu, lười suy nghĩ, lười học tập; luôn tìm cách để hình thành “cơ chế ngầm”, “cánh hẩu”, bảo vệ, bao che khuyết điểm cho nhau, trù dập những người thẳng thắn đấu tranh phê bình, những người bảo vệ công bằng, bình đẳng, bảo vệ sự nghiệp và lý tưởng cách mạng. Họ du nhập, sống theo lối sống tư sản, coi thường lẽ phải, đạo lý; bắt chước, học đòi coi đó như là “mốt thời thượng”. Những điều đó đã dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, các thế lực thù địch thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến những vi phạm kỷ luật cơ quan, cao hơn là vi phạm pháp luật của Nhà nước; cổ súy lối sống thực dụng; khuyến khích làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy để xuyên tạc, kích động...  

Thứ năm, các thế lực thù địch thúc đẩy suy thoái về tư tưởng chính trị làm cho suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”(4). Đây là mức độ rất nguy hiểm của suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. Vì vậy, các thế lực thù địch ra sức thúc đẩy suy thoái về tư tưởng chính trị làm cho suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Thứ sáu, các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạc các mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, với quân đội để làm suy thoái các quan hệ đạo đức của cán bộ, đảng viên. 

Mục đích của chúng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với xã hội và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch xuyên tạc mối quan hệ trong nội bộ quân đội, rằng quan hệ cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ đã “không còn như trước nữa, vì mức sống đã quá chênh lệch”, rằng cán bộ, sĩ quan “chỉ biết lo cho bản thân”; chúng triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực ở một số ít cán bộ, chiến sĩ để xuyên tạc mối quan hệ máu thịt quân - dân; rêu rao “quân đội không còn gần gũi, gắn bó với nhân dân nữa”; đã “không thực hiện đúng” nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, “chỉ lo bảo vệ Đảng, Nhà nước”. Các thế lực thù địch cố tình làm biến dạng, méo mó bản chất các mối quan hệ của quân đội. Đây là một điểm mấu chốt để cổ súy cho suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhằm chia rẽ Đảng với quân đội, các thế lực thù địch cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của quân đội ta, đối lập sự trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc. Chúng đưa ra luận điệu: Quân đội “không cần dựa vào hệ tư tưởng nào”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị nào”, đồng thời xuyên tạc, bóp méo nhiều giá trị đạo đức cách mạng với mục đích gây “nhiễu loạn” về nhận thức dẫn đến tha hóa về tư duy, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những âm mưu, thủ đoạn nêu trên của các thế lực thù địch tạo ra những mối nguy hiểm khôn lường, đồng thời khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận biết và đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống.

Chúng ta khó “nhận mặt chỉ tên” cụ thể đâu là “diễn biến hòa bình”, đâu là suy thoái đạo đức, lối sống và đâu là hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Sự khó khăn này dễ dẫn đến lúng túng trong xác định quan điểm, nội dung, biện pháp đấu tranh, sao cho đúng và trúng, cũng như trong thực tiễn tổ chức đấu tranh, ngăn ngừa.

Để đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, mức độ nguy hiểm của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn kiên định vững vàng nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn, trước sự tác động của tình hình và những thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc, trên các trang mạng xã hội.

Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của  Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là, chủ động ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đề cao tính nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Kiên quyết ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, để tăng “sức đề kháng”, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi cán bộ, đảng viên và từng cơ quan, đơn vị.

Từng cán bộ, đảng viên phải biết tự bảo vệ mình, nâng cao trình độ, năng lực, tình cảm và lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không vì lý do nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng rơi vào suy thoái đạo đức, lối sống.

Ba là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đảng bộ; thực hiện có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các mối quan hệ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Hiệu quả phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống phụ thuộc vào sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu có vai trò, tác động rất to lớn đến ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và quần chúng.

Bốn là, thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Chủ động nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh, khắc phục suy thoái đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị - mọi tổ chức, lực lượng, cơ quan, đơn vị - nhằm tạo lên sức mạnh to lớn và “bức tường thành” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đại tá, PGS. TS. Dương Quang Hiển
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự
False
Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất!Bài viếtSự ThậtViệt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất!https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Vao-xuan.jpg

(TUAG)- Các thế lực thù địch đang gia tăng công kích vào chế độ ta, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ… Tất cả đều nhằm vào mục tiêu lật đổ chế độ ta, giành lại "thiên đường" đã mất. Do quá cay cú, một số tên ra sức bịa đặt, đồn thổi, đơm đặt…

23/10/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Cụ thể, ngày 31/8/2020, chúng đã tung ra bài viết sặc mùi chống phá có tựa đề "Chuyên gia kinh tế chê: Ba Đình quá u mê". Bài viết đã trích dẫn nhận định của một vài người được gọi là "chuyên gia kinh tế" đã vu khống: Việt Nam in thêm tiền và bơm nội tệ vào thị trường trong nước khoảng 180% GDP, để giúp GDP tăng lên,… Từ đó quy kết đó là "trò lừa tăng trưởng GDP" của Chính phủ Việt Nam...  Bất cứ ai cũng thấy đây là trò lừa đảo mà chỉ có những kẻ quá ngớ ngẩn về kinh tế học mới có thể nghĩ ra! Họ còn coi thường người đọc đến mức đưa ra đủ thứ số liệu cho rằng những tháng đầu năm 2020 có đến 74% nhà máy đóng cửa, làm cho 67,8 % người lao động trong khu vực công nghiệp bị mất việc…


Sự thật theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 28/7/2020, tuy nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, song 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng GDP đạt 1,81%. Đó là một kết quả tích cực trong bối cảnh cùng thời gian đó, nhiều quốc gia đã tăng trưởng GDP âm, thậm chí là lâm vào suy thoái kinh tế. Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý II và 6 tháng năm 2020, nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 lên 3,8% đối với kịch bản cơ sở (nhiều khả năng) và 2,2% với kịch bản bất lợi (ít khả năng).

Ngân hàng Thế giới (World Bank) trong Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam Tháng 7/2020: "Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao? Tác động kinh tế của Covid-19" đã cho rằng: "… nền kinh tế Việt Nam thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong khủng hoảng COVID-19, tốt hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, con đường phục hồi có thể vẫn còn trắc trở do vẫn còn nhiều bất định cả trong nước và trên toàn cầu". Từ đó dự báo:  Trong trường hợp tình hình thế giới được từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020 khiến cho nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021, nếu tình hình trong nước và quốc tế thuận lợi. Nếu tình hình bên ngoài kém thuận lợi hơn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021. Quyền giám đốc World Bank tại Việt Nam Bà Stefanie Stallmeister nhấn mạnh: "World Bank tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới. Theo dự báo mới nhất của chúng tôi, tăng trưởng GDP sẽ đạt 2,8% vào năm 2020 và phục hồi mức 6,7% vào năm 2021. Kết quả dự báo cho thấy Việt Nam sẽ là quốc gia tăng trưởng thứ 5 trên thế giới trong năm 2020", Bà cũng khẳng định, cuộc khủng hoảng lần này khác với lần trước và nếu được quản lý tốt thì khủng hoảng lần này có thể giúp Việt Nam tiến nhanh tới ước vọng thịnh vượng và trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. "Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời thế giới". 

Trong 8 tháng đầu năm 2020: Các bộ, ngành địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; giải ngân tháng 8 tăng 45,4%; 8 tháng năm 2020 tăng 30,4%, cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực. Nông sản xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt trên 337 tỷ USD, tăng 0,03%; xuất khẩu đạt trên 174 tỷ USD, tăng 1,6%; xuất khẩu khu vực trong nước đạt gần 61 tỷ USD, tăng 15,3%). Có 27 mặt hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ USD. Xuất siêu trên 11,9 tỷ USD.

Tương lai của Việt Nam song hành với hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng các nước phòng chống đại dịch hiệu quả cũng như cùng phục hồi, phát triển kinh tế./.

                                                                   Sự thật

True
Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTinQuốc HùngHọc viện Chính trị khu vực IV tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/HV4-tap-huan-1.jpg

(TUAG)- Ngày 23/10, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật một số vấn đề lý luận, thực tiễn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

23/10/2020 10:15 SAYesĐã ban hành

HV4-tap-huan-1.jpg

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Ban tuyên giáo, trường chính trị 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ; cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực IV, các học viên của 05 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đang học tại trụ sở Học viện.

HV4-tap-huan-2.jpg

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nêu rõ: thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực IV và Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ, nhằm để nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, giảng viên của trường chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện trong việc nâng cao khả năng, tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lớp tập huấn nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và chuyên đề Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc.

Hùng Châu

True
Phát huy ý chí, khát vọng, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!Trung ThànhPhát huy ý chí, khát vọng, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!/XDDImages/2020-02/duoi-co-dang-quang-vinh_Key_03022020080013.jpg
16/10/2020 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Một số phần tử cực đoan đến nay vẫn mang dã tâm chống phá. Trong đó có những tên rất ngoan cố như trường hợp của Đỗ Ngà, gần đây đã tung ra bài viết “Thiên đường xã hội chủ nghĩa có hình dáng ra sao?”. Hắn ra sức xỉa xói: “Việt Nam dưới bàn tay cai trị của ĐCS sẽ tiến đến phồn vinh hay rơi xuống địa ngục”… Một tên khác phụ họa: Đảng CSVN có “… thành tích đuổi Mỹ, diệt Ngụy để đưa đất nước trở về lạc hậu, đói nghèo, kinh tế kiệt quệ, giặc xâm lấn, dịch bệnh tràn lan”. Riêng một tên khác, do cay cú trước  tình hình nước ta đạt được những thành tựu trong phòng, chống đại dịch COVID-19, đã đăng bài “Con ơi, đừng về…”, phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được trong chống dịch. Hắn còn bịa ra câu chuyện: “chính phủ đang tìm mọi cách móc bọc dân dưới các chiêu bài “Chung tay chống dịch””… Nói chung là bọn họ chống tất cả: Đúng thì xuyên tạc thành sai, sai ít nói thành nhiều, trắng bôi thành đen, … Không còn kể gì đến liêm sĩ! Họ gào thét: “Diệt giặc như diệt Cộng, chống dịch bằng tinh thần giải phóng Đồng Tâm”…

Là người Việt Nam, không ai có thể quên được những năm tháng đất nước nằm trong tay giặc; đồng bào ta phải chịu mấy tầng áp bức, bóc lột. Biết bao thảm cảnh máu chảy, đầu rơi… Hơn một thế kỷ: Hết thực dân Pháp phản động tới phát xít Nhật bạo tàn, rồi Đế quốc Mỹ man rợ - tinh vi… Các thứ giặc hợp lại giết chết mấy triệu đồng bào ta… “Chẻ hết tre rừng cao, ghi không hết tội/ Múc hết nước biển cả, rửa không sạch thù!”… Tướng Đỗ Mậu, một người cận kề Ngô Đình Diệm, luôn chống Cộng quyết liệt. Nhưng  trong hồi ký của mình cũng thừa nhận: “Thực dân Tây tiến hành chính sách xâm thực đất nước ta, và sự hiện diện của Thực dân đã đẻ ra một phong trào kháng Pháp toàn quốc mà phó sản sau này của nó là một đảng Cộng Sản Việt Nam có đầy đủ chính nghĩa vận động dân tộc nổi lên chống Tây đuổi Mỹ”. Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã bộc bạch: “Trong chiến tranh Việt Nam, miền Bắc đã thắng,…, thực chất đây là một cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê”... Hàng loạt nhân vật “chủ chiến” của Mỹ đều thừa nhận thất bại và sai lầm.

Sau khi “Mỹ cút - Ngụy nhào”, chưa hàn gắn xong hậu quả chiến tranh; đất nước lại gặp phải chiến tranh! Một lần nữa Tổ quốc đứng trước những thách thức chưa từng có, những  thách thức tưởng chừng không thể vượt qua được… Hầu hết các gia đình lúc bấy giờ chỉ mong ước được sống trong hòa bình; có đủ miếng cơm manh áo; con trẻ được đến trường, ốm đau được chữa trị … Có người đã từng nói: “Chúng ta trở nên lớn lao bởi những ước mơ”… Nhưng không chỉ là ước mơ, phát huy truyền thống của một dân tộc ngàn năm văn hiến; bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, Nhân dân ta đã đồng tâm hiệp lực tiến hành công cuộc Đổi mới - Và chính nó đã chắp cánh cho bao giấc mơ bay cao, bay xa… Từ trong nô lệ, lầm than, đói nghèo, lạc hậu… Cả dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Những năm “hậu chiến”, kinh tế tăng trưởng không đáng kể, nhiều năm “tăng trưởng âm”. Năm 1986 siêu lạm phát ở mức 774,7%, GDP bình quân đầu người dưới 100 USD… Nhưng sau 10 năm đổi mới GDP bình quân đầu người đã tăng gấp 3 lần. Sau 20 năm đạt 730 USD; đến năm 2015 đã đạt gần 2.300 USD, năm 2019 đạt gần 2.800 USD… Gần đây, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm; thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng; thị trường tài chính biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sỹ cả nước đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước khắc phục có hiệu quả thiệt hại do dịch bệnh gây ra, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.  Trong chín tháng đầu năm 2020, kinh tế tăng trưởng  hơn 2%, dự kiến từ 2% đến 3% trong năm 2020 (được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch). Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; cán cân thương mại có thặng dư cao, xuất siêu 17 tỷ USD, dự trữ ngoại hối tăng cao (khoảng 93 tỷ USD)… Văn hóa, xã hội tiếp tục có tiến bộ, đời sống nhân dân được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh đại dịch, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước chúng ta khẳng định năm 2020 cũng là năm thành công đối với nước ta.

Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra, Đại sứ Anh Gareth Ward tuyên bố: Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bà Elizabeth McIninch, Giám đốc Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam nói: "Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam thống nhất đất nước, tôi vô cùng vui mừng khi mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam - Canada bền bỉ với thời gian. Việt Nam của ngày hôm nay đã trở thành ngôi sao đang lên của Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, đất nước năng động, cần cù này đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục". Đặc biệt, bạn bè Canada rất ngưỡng mộ cách ứng phó của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.


Trong báo cáo về thị trường cận biên (Frontier Market) tại châu Á vừa công bố, Tập đoàn tài chính quốc tế HSBC đã dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2020 - là quốc gia ASEAN duy nhất tăng trưởng dương. Dự báo cho năm 2021, có khả năng đạt 8,5%.Trong ấn bản cập nhật báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN + 3 được Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố ngày 6/8/2020, cơ quan này cũng đưa ra dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 3,1% năm 2020 và 7% năm 2021.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trang mới của lịch sử đang mở ra, Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững. Dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đặt mục tiêu nước ta sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới./.


Trung ThànhTrue
Chống xuyên tạc bên thềm Đại hội XIII của Đảng!Bài viếtTrung ThànhChống xuyên tạc bên thềm Đại hội XIII của Đảng!/XDDImages/2020-10/Dai-hoi-13_Key_05102020101146.jpg

(TUAG)- Đối với nước ta, Đại hội toàn quốc của Đảng là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi Liên Xô sụp đổ, mỗi dịp Đảng ta tiến hành Đại hội, các thế lực thù địch lại tung ra các luận điệu chống đối. Bên thềm Đại hội XIII chúng đang rêu rao rằng dự thảo các văn kiện "không có gì mới", vẫn tiếp tục "giáo điều" theo chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, vẫn là sự "sao chép" Văn kiện các khóa trước… Từ đó quy kết Đảng ta đang gặp "khủng hoảng về tư tưởng lý luận".

05/10/2020 10:00 SAYesĐã ban hành

Dai-hoi-13.jpg

Lịch sử đã ghi nhận có một thời kỳ đất nước ta, dân tộc ta rơi vào sự "khủng hoảng sâu sắc về đường lối". Nó bắt đầu từ giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta. Mặc dù nhiều phong trào yêu nước diễn ra liên tục và mạnh mẽ với nhiều khuynh hướng. Nhưng, do thiếu một đường lối đúng, tất cả đều thất bại. Chính trong sự bế tắc đó: Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng này con đường cứu nước đúng đắn. Từ đó, dày công chuẩn bị những điều kiện cần thiết, đến năm 1930 dựng nên Đảng ta. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 90 năm qua cách mạng nước ta, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường khó khăn, gian khổ; vượt qua nhiều thử thách, hy sinh để giành được những thắng lợi vĩ đại. Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trước hết là khả năng "nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra". Thắng lợi to lớn đó bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển về lý luận. 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nó đã nhanh chóng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất nước, tổ chức toàn dân tiến hành cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ dẫn tới việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước chung tay thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH trên miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ,  ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, giang sơn thu về một mối. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, Quân đội và Nhân dân cả nước vừa tập trung khôi phục kinh tế - xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.

Trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp dẫn tới sự khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của Nhân dân, Đảng ta đã tiến hành đổi mới từng phần trong nông nghiệp, công nghiệp… Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đề ra Đường lối ĐỔI MỚI toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý, quan điểm cơ bản, phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm thực tiễn ở trong nước và quốc tế, xử lý tốt các mối quan hệ cơ bản như phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân và vì dân"; kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; kết hợp có hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng-an ninh, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí,…

Riêng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã và đang được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, chu đáo; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện trình Đại hội của Đảng đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thực tiễn ngày càng khẳng định con đường đi lên của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Trung Thành

True
Người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóaBài viếtSự ThậtNgười làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóahttp://tuyengiaoangiang.vn/images/2018/Thang3/luat-tiep-can-thong-tin-640x358.png

(TUAG)- Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

28/09/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

​Trong những năm gần đây, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội. Công tác tập hợp những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm đó là do: Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chậm đổi mới. Nhận thức về nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức xây dựng Hội của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo; chưa tạo điều kiện cần thiết để Hội hoạt động và phát triển.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam cần: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn.

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Người làm báo phải thấm nhuần chỉ dạy của Bác Hồ: “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng… Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản…”.

Sự thật

False
Ra sức bảo vệ cái quý báu nhất của Nhân dân!Bài viếtSự ThậtRa sức bảo vệ cái quý báu nhất của Nhân dân!/XDDImages/2020-08/Bac-Ho-2-9_Key_25082020083604.jpg

(TUAG)- Từ khi bước lên vũ đài chính trị Đảng ta đã nêu cao mục tiêu: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

25/08/2020 9:00 SAYesĐã ban hành

Sau nhiều cuộc diễn tập chờ thời cơ: Ngay đêm Nhật đảo chính Pháp, Trung ương đã quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa với những nhận định rất chính xác: Cuộc đảo chính làm cho những điều kiện của cuộc khởi nghĩa đang đi tới chín muồi nhanh chóng. Phải nêu cao tinh thần chủ động: "Dù sao ta không thể đem việc quân Đồng minh đổ bộ vào Đông Dương làm điều kiện tất yếu cho cuộc tổng khởi nghĩa của ta; vì như thế là ỷ lại vào người và tự bó tay…". Nếu "thuận tiện", "… dù quân Đồng minh chưa đổ bộ, cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nổ và thắng lợi".

Bac-Ho-2-9.jpg

Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật diễn ra mạnh mẽ. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng khẳng định: "Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới" và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Người đã ra lời kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.

Ngày 2/9/1945, thay mặt Chính phủ Lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Ngay sau đó, Người có bài viết trên báo Cứu Quốc, khẳng định: "Cuộc dân tộc cách mạng thành công này có những ý nghĩa rất to tát mà chúng ta cần phải nhận rõ. Ý nghĩa đó là: "… chúng ta đã phá tan chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm nay. Chúng ta đã đánh đổ cái nền thống trị của hai đế quốc chủ nghĩa: Pháp và Nhật. Chúng ta đã lập nên một chính thể Dân chủ Cộng hoà. Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta".

Với ý nghĩa đó, Người chỉ dạy: "Chính phủ là công bộc của dân". Người yêu cầu: "Uỷ ban nhân dân là Uỷ ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó". Phải đề phòng và kiên quyết loại trừ tình trạng: "lên mặt làm quan cách mạng", "Dĩ công dinh tư", … Bởi vì: "Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm cho dân chúng hoang mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động".

Sau nhiều năm Đảng ta là Đảng cầm quyền, Người tổng kết: "Dân chủ là của cải quý báu nhất của Nhân dân". "Bây giờ chúng ta là dân chủ. Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho Nhân dân, chứ không phải là làm quan cách mạng". Người nghiêm khắc phê phán những cán bộ: "Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân". Người gọi đó là "các ông quan liêu". Họ "Xa Nhân dân", "khinh Nhân dân". "Không yêu thương Nhân dân"... "Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. Nói một đường làm một nẻo… Chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự Nhân dân, mà còn muốn Nhân dân phụng sự mình…". Họ quên rằng không có lực lượng Nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực lượng Nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được…

Thực tiễn hơn 70 năm qua đã cho chúng ta một bài học rất quan trọng: "Dân là gốc", Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Để giành và giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước phải luôn dựa vào Dân. Từ ngày Đổi mới đến nay, quan điểm về dân chủ và thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm; tệ quan liêu, tham nhũng còn diễn biến phức tạp…

Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn nhằm đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng; bảo vệ trọn vẹn, phát huy mạnh mẽ những truyền thống quý báu  mà Cách mạng đã tạo dựng./.

Sự thật

True
Cần nắm vững các mối quan hệ lớn!Bài viếtSự ThậtCần nắm vững các mối quan hệ lớn!/XDDImages/2020-07/Dang-quyet-dinh_Key_30072020140055.jpg
30/07/2020 2:00 CHNoĐã ban hành

Hoa-binh.jpg

(TUAG)- Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Riêng về thực hiện Cương lĩnh: Năm 2011, lần đầu tiên, trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) Đảng ta đã khẳng định: "Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong toàn bộ quá trình đó phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí". Đại hội XII của Đảng điều chỉnh mối quan hệ "giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa" thành mối quan hệ "giữa tuân theo các quy luật của thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa" và bổ sung mối quan hệ "giữa Nhà nước và thị trường"; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã phát triển thành mối quan hệ "giữa Nhà nước, thị trường và xã hội".

Đến nay sự nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển của Đảng ta ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn theo nguyên tắc: Đổi mới là động lực, là phương thức - Ổn định là điều kiện - Phát triển là mục tiêu. Phải lấy mục tiêu để định hướng đổi mới và ổn định. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Cương lĩnh, một mặt Đảng lãnh đạo để thực hiện có hiệu quả hơn từng thành tố đổi mới, ổn định và phát triển; mặt khác, đã chú trọng hơn lãnh đạo giải quyết đồng bộ, hài hòa hơn giữa các thành tố này.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã nêu: Tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Dự thảo còn nhấn mạnh: Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Quá trình thảo luận, đóng góp cho nội dung các văn kiện trình Đại hội XIII, mỗi đảng viên và cán bộ cần nghiên cứu sâu sắc cơ sở lý luận của từng vấn đề gắn với liên hệ thực tế tình hình của địa phương, đơn vị mình công tác và sinh hoạt nhằm có được ý kiến góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện để nó thật sự là trí tuệ của toàn Đảng./.

Sự thật

False
Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtTrung HiếuVai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Tuoi-tre-bvnttt.jpg

​(TUAG)- Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

07/07/2020 8:00 SAYesĐã ban hành

Tuoi-tre-bvnttt.jpg

Diễn đàn giao lưu, đối thoại “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Trong những năm qua, không từ mọi thủ đoạn nhằm tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Đối tượng mà chúng nhắm đến trước tiên là giới trẻ. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là internet, mạng xã hội để xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ. Thông qua internet, phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến không ít người, nhất là giới trẻ nhẹ dhùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”. Đây cũng là cách thức được chúng xác định là nhanh nhất, hiệu quả nhất để tác động vào lực lượng thanh niên - lực lượng chiếm số đông sử dụng mạng xã hội, hòng đạt được mục đích thâm độc của chúng.

Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch sẵn sàng mạnh tay đầu tư tài chính cho quảng cáo, đầu tư, tài trợ các chương trình nhằm tác động, dẫn dắt giới truyền thông hoạt động theo ý đồ của chúng tổng hợp tin tức, thông tin chưa được kiểm chứng để tạo ra sự “khách quan”, sau đó cài dần các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, tăng dần cả về số lượng và cường độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Mặt khác, chúng còn lợi dụng các trang mạng xã hội, facebook, blogger, hệ thống phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông, gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch.

Để làm tốt vai trò đó, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Hằng năm, triển khai hiệu quả học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tham gia, như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử - cách mạng, hành trình đến với bảo tàng, thăm các địa chỉ đỏ…

Nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là đội hậu bị thực sự tin cậy của Đảng.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

True
Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtHạnh ChâuVai trò, trách nhiệm của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/XDDImages/2020-07/Phong-vien-tac-nghiep_Key_03072020094758.jpg

(TUAG)- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí cách mạng, theo Lê-nin, "là người tuyên truyền tập thể, tổ chức và cổ động tập thể". Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

03/07/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, báo chí điện tử, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng nguồn thông tin khó kiểm soát. Lợi dụng đặc điểm đó, những kẻ chống phá chế độ đã đưa những thông tin bóp méo, xuyên tạc sự thật, những quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan quản lý báo chí và cán bộ, đảng viên cần nắm rõ phương châm: "chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm"; đặc biệt cần "phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông...". Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong-vien-tac-nghiep.jpg

 Nhà báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc vị trí tiên phong của báo chí trong tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông giữ vững tính đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu, tính văn hóa; vừa kiên trì bản chất của nền báo chí cách mạng, vừa nỗ lực vươn lên hiện đại hóa về mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn. Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông. Tuyên truyền thông tin tích cực, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng.

Cán bộ đảng viên nói chung, nhà báo nói riêng - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cần không ngừng học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách "nhà báo Hồ Chí Minh" để có những bài viết sắc sảo, chuẩn mực về lý luận và thực tiễn, phản bác các thông tin xấu độc. Ghi nhớ lời Bác căn dặn tại Đại hội lần thứ 3 Hội nhà báo Việt Nam: "cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng…".

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nhà báo: "Cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế". Đặc biệt phải "thể hiện được chính nghĩa, phán ánh được dòng chảy chính của xã hội, của đất nước, phải "phò chính diệt tà", phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã dày công xây dựng.

Đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cần cố gắng nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo hiện đại; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; thường xuyên quan tâm, nắm bắt và phản ánh một cách chính xác, kịp thời các hoạt động, sự kiện đang diễn ra trên địa bàn tỉnh; góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

HẠNH CHÂU

False
Một nhận định sai lệch!Bài viếtTGAGMột nhận định sai lệch!/XDDImages/2020-06/Thoi-ba-hoa_Key_25062020104139.png

(TUAG)- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ xác lập trên cơ sở: Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Mới đây, đi ngược lại thỏa thuận đó, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) đưa ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới 2020 chứa đựng "… một số nội dung thiếu khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng về Việt Nam". Đáng trách nhất là USCIRF tiếp tục khuyến cáo xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo.

25/06/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 (UDHR) quy định: "Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình". Nhưng: "Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ" (Khoản 2, Điều 29)… Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR), luật pháp của hầu hết các quốc gia cũng có những quy định tương tự… Tóm lại: Quyền lựa chọn tôn giáo là tuyệt đối, còn quyền thực hành tôn giáo không phải là tuyệt đối.

Vấn đề tôn giáo xưa nay là một vấn đề mà kẻ thù thường tập trung xuyên tạc, chống phá. Vì vậy, Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 234/SL khẳng định: "Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện". Năm 1951, phát biểu kết thúc buổi ra mắt Đảng ta, Bác Hồ: "…, nói rõ để tránh mọi sự có thể hiểu lầm: … về vấn đề tôn giáo". Cụ thể: "Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người". Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện quan điểm, chính sách, pháp luật trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cương lĩnh của Đảng khẳng định: "Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân". Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"; "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng"; nghiêm cấm "xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật"… Gần đây nhất, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 tiếp tục nói rõ: "Nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo"; nghiêm cấm: "Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau…"(Điều 5).

Khoảng 95% dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; có 15 tôn giáo với 41 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, hơn 24,3 triệu tín đồ; có hơn 53.000 chức sắc, nhà tu hành, gần 134.000 chức việc và gần 28.000 cơ sở thờ tự. Các hoạt động tôn giáo đều có đường hướng, phương châm hành đạo riêng nhưng đều chung một định hướng "Tốt đời, đẹp đạo" gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng đất nước. Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức thành công ở Việt Nam, trong đó, có các sự kiện kỷ niệm 500 năm Cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019), Tổng tu nghị dòng Đa Minh thế giới (năm 2019)…   

Vu cáo Việt Nam "hạn chế tự do tôn giáo", "đàn áp" tôn giáo… Chỉ là sự bịa đặt xuất phát từ những đầu óc thiếu lương thiện! Riêng USCIRF phải có cái nhìn đầy đủ, khách quan về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam, tránh có những sai lệch không nên có!

Sự thật

False
Hiểu đúng quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”Bài viếtTGAGHiểu đúng quan điểm “đem sức ta mà giải phóng cho ta”/XDDImages/2020-06/a222_Key_10062020161440.jpg

​(TUAG)- Một trong những thủ đoạn tinh vi chống phá Hồ Chí Minh là xuyên tạc tư tưởng của Người bằng cách cường điệu để "tách" ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin; "thần thánh hóa" để "vô hiệu hóa"… Bọn họ thường nhấn mạnh "tính độc lập - tự chủ", tính "sáng tạo" để thêu dệt ra chuyện này, chuyện khác. Trong đó có câu chuyện Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước không nhằm mục đích "cầu viện" hay tìm kiếm sự "giúp đỡ" của bên ngoài… Từ đó, chỉ trích Đảng ta đang "phụ thuộc" vào ai đó và kêu gọi phải "thoát" ra (?!!!)…

10/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã hiểu đúng "kế hoạch về vấn đề thuộc địa" do "tự tay ông Lênin làm ra". Trong đó: "… đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa". Năm 1924, Người viết thư gởi đại diện quốc tế cộng sản: ''Tôi đã ngẫm nghĩ từ lâu về nguyên nhân đầu tiên đã dẫn tới sự suy yếu của các dân tộc phương Đông đó là sự biệt lập''. Vượt lên nhiều người cùng thời, Người hiểu đúng sự phát triển của tư tưởng chiến lược "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại" thành "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại". Và Người đã mở rộng thành: "Lao động tất cả các nước đoàn kết lại"…

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn cách mạng thế giới, Hồ Chí Minh tổng kết: "Thời đại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại một nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc, bởi vậy công cuộc giải phóng các nước và các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản". Chuẩn bị thành lập Đảng ta, Người dạy: "…phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi". "An Nam muốn cách mệnh thành công, thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế". Mùa Xuân năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đứng đầu Đảng ta, Người luôn đề cao ý thức tự lực tự cường "đem sức ta mà giải phóng cho ta"; đồng thời phải ra sức tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt từ bên ngoài. Nói đến "sức ta" trước hết là nói đến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - là nội lực, là cái gốc, điểm mấu chốt để đảm bảo tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Người chỉ dạy: "Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". "Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã". "Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta"... Điển hình nhất là trong cuộc chiến không cân sức - chống tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc tế là đế quốc Mỹ; bọn chúng tưởng có thể đè bẹp chúng ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và được anh em bầu bạn khắp thế giới hết lòng giúp đỡ, Nhân dân ta đã chiến đấu cực kỳ anh dũng giành thắng lợi hết sức vẻ vang…

Đảng ta tổng kết: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam". "Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…". Cương lĩnh khẳng định: "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế" là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại".

Bằng trí tuệ sáng suốt, tư duy chính trị nhạy bén, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại để từ đó gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp - sức mạnh diệu kỳ, làm nên những thắng lợi vô cùng to lớn. Kế thừa sự lựa chọn đúng đắn đó, chúng ta phải cố gắng nắm vững và giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới./.

Sự thật

False
Sự lựa chọn của trí tuệ!Bài viếtTGAGSự lựa chọn của trí tuệ!/XDDImages/2020-05/Bac-di-tim-duong_Key_28052020155101.jpg

​(TUAG)- Ngay khi Pháp đưa quân xâm lược, Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống giặc. Trong sách “Lịch sử cuộc chinh phục Nam Kỳ năm 1861” thừa nhận:  “..., hầu như có bao nhiêu người An Nam thì có bấy nhiêu trung tâm kháng chiến”. Nhưng do phần lớn vua quan khiếp sợ “tàu to, súng lớn”... Từ năm 1862 đã ký hòa ước “nhượng” cho Pháp 3 tỉnh miền Đông, tiếp theo là các hiệp ước khác - thực chất là hàng ước “bán nước”... Biết bao cuộc khởi nghĩa “chỉ có thể dấy lên rồi tắt”. Nguyên nhân  là do không có đường hướng phù hợp.

28/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Hoa-binh.jpg

Nhận thức đúng tình hình, ngày 05/06/1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Hành trang của Người là vốn học thức qua nhiều năm đèn sách ở một vùng đất nổi tiếng hay chữ nhất cả nước và tấm lòng yêu nước, thương dân mãnh liệt… Vừa lao động mưu sinh, Người vừa miệt mài học tập, nghiên cứu về tất cả các nội dung liên quan đến vấn đề “Tìm đường”. Đến Hoa Kỳ, Người ra sức tìm hiểu cuộc cách mạng năm 1776; Người cố gắng nghiên cứu Cách mạng tư sản Pháp với bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền” năm 1789…

Khi các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị ở Véc-xây, Người cùng một số nhà yêu nước khác tại Pháp đã gởi tới Hội nghị bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn, được ví như một ''quả bom chính trị'' làm chấn động dư luận; nó đưa Nguyễn Ái Quốc trở thành “người phát ngôn có uy tín và đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam cũng như của dân tộc các nước thuộc địa và phụ thuộc”. Cái tên Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ “có sức hấp dẫn kỳ lạ”… Nhưng, “Bản Yêu sách” không được chấp nhận. Nguyễn Ái Quốc càng nhận rõ hơn về “các trò bịp” của chủ nghĩa đế quốc!

Trước tình hình “học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều”: Vàng thau lẫn lộn! Trong lúc một số phần tử cơ hội đang sa vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ra sức “thao túng” phong trào cách mạng… Bằng trí tuệ và nghị lực phi thường, Người đã đến được với Luận cương “về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Đây là tác phẩm lần đầu tiên đặt vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề thuộc địa; chỉ ra mối quan hệ giữa cách mạng “chính quốc” và “thuộc địa”; khẳng định vai trò quan trọng của thuộc địa. Người đã tìm thấy “cái cần thiết của chúng ta”. Nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh nhận định: “Luận cương… đến với Người như một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”. Hiểu đúng Luận cương còn là tiền đề để Người đi đến một quyết định lịch sử: Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và đi theo Quốc tế III (12/1920). Nếu như lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị thế giới trong sự kiện “Véc-Xây” tạo ra "tiếng sấm" vang động, thì đến sự kiện “Đại hội Tua” lại là bước nhảy vọt trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người. Nó mở ra thời kỳ khắc phục sự khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Có một điều không thể không nhấn mạnh là trước Nguyễn Ái Quốc, cùng với Nguyễn Ái Quốc có rất nhiều người ra đi tìm đường như Người. Nhưng “tìm” mà không “thấy”, không ít người đã đọc Luận Cương trước cả Người nhưng “thấy” mà không “biết”, không “sáng tỏ”… Gần như chỉ có riêng Người “ rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng”; chỉ có Người sớm thấy: “Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai... vì cách mệnh Mỹ là cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản là chưa phải cách mệnh đến nơi”. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ,… , tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay… còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức.”. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đó thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang”. Người tổng kết : “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Từ đó đến nay, mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự soi đường, dẫn dắt của Người. Thực tiễn khẳng định chỉ có đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đất nước ta mới ngày càng phát triển; Nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; Tổ quốc ta mới ngày càng giàu mạnh./.                                                   

Sự Thật

False
Chuyến đi làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại!Bài viếtTrung TânChuyến đi làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại!/XDDImages/2020-05/Ben-nha-rong_Key_22052020152111.jpg

​(TUAG)- Cách đây 109 năm vào ngày 5/6/1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

22/05/2020 4:00 CHYesĐã ban hành

Ben-nha-rong.jpg

Đưa quân xâm lược nước ta, thực dân Pháp gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Nhân dân ta. Nhưng do phần lớn vua quan nhà Nguyễn yếu hèn "bỏ dân - bán nước", hàng loạt hòa ước mà thực chất là hàng ước đã được ký kết. Non sông gấm vóc rơi vào tay giặc. Các bậc sĩ phu không thể tìm thấy đường hướng cứu nước trong kinh sách của thánh hiền; thất bại chồng lên thất bại - một nhà nho thất chí than: "…Thôi thánh hiền! Thôi hào kiệt! Thôi anh hùng!/Ngàn năm sự nghiệp nước về đông!". Ngay sau đó, kết quả rực rỡ của công cuộc "Duy tân" từ Nhật Bản đã đến nước ta như một luồng gió mới. Cụ Sào Nam kêu gọi "Đông Du", cụ Tây Hồ quyết liệt phản đối với lý lẽ chính xác: Cầu viện Nhật kháng Pháp chẳng khác nào "đuổi hổ cửa trước - rước báo cửa sau". Cụ đưa ra chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến", cụ Sào Nam đã chỉ trích, do nó giống như: "Kêu gọi giặc rũ lòng thương"… Rốt cuộc: "Tân thư" chứa bao điều "mới mẻ" nhưng không khả dụng; đường hướng tưởng "mới", nhưng lại "trái mùa"; thiếu sức sống, nhanh chóng "lịm tắt"…

Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng,… Anh Nguyễn rất thông minh, miệt mài học tập, trau dồi tri thức; đau lòng chứng kiến cảnh nước mất nhà tan…; gần gũi, ngưỡng mộ, khâm phục lòng yêu nước thương dân của nhiều bậc cha chú; nhưng Anh đã từ chối gợi ý tham gia "Đông Du", tự "quyết định con đường nên đi". Không theo đường hướng cũ là hết sức khó, đi tìm con đường mới còn khó hơn bội phần!

Nhưng với dã tâm chống phá, bên thềm Đại hội XIII, các phần tử thù địch ở nước ngoài tiếp tục "trình chiếu" DVD mang tên Sự thật về Hồ Chí Minh mà chúng đã tung ra từ năm 2009. Trong DVD họ dẫn chứng bức thư Nguyễn Tất Thành xin vào học Trường Thuộc địa để xuyên tạc rằng anh Nguyễn sang Pháp không phải tìm đường cứu nước mà chỉ để mưu sinh. Giáo sư Trần Văn Giàu trong bộ sách "Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám" đã trích dẫn lý giải của linh mục, tiến sĩ Trương Bá Cần viết tại Sài Gòn năm 1969 khi nghe tin Bác mất. Linh mục cho rằng: "… Hai mươi tuổi đầu, rời bỏ quê hương, mang trong lòng tâm sự của một kẻ mất nước, thấy bất lực trên quê hương, thấy không tin ở một sự viện trợ của các nước Á châu, Nguyễn Tất Thành ra đi có thể vì thất vọng, có thể vì muốn tìm một giải pháp cho quê hương, điều chắc chắn là trong đầu óc người trai biệt xứ, luôn luôn có một sự tìm kiếm. Đi tới đâu cũng nhận xét, cũng ghi chép, cũng tìm bạn, cũng gây ý thức… Đến Paris năm 1917, Nguyễn Tất Thành tìm cách liên lạc với Việt kiều và tiếp xúc với các đảng phái chính trị. Cùng với luật sư Phan Văn Trường, Nguyễn Tất Thành (từ đây mang tên Nguyễn Ái Quốc) đã làm kiến nghị 8 điểm gửi lên các cường quốc họp tại điện Versailles, đòi quyền lợi căn bản cho người Việt Nam. Một người tha phương cầu thực chắc không thể sớm có những ý thức và hành động như thế". Ngài Linh mục kết luận: "Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm một giải pháp cho quê hương". Nhiều người đồng ý với lập luận của linh mục, nhà báo, nhà sử học Trương Bá Cần!

Bôn ba khắp năm châu, bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, cuối cùng Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Người đã rút ra kết luận: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Điều cần nhấn mạnh là cái mà Nguyễn Ái Quốc tìm thấy chỉ là những vấn đề mang tính phổ biến. Hơn thế nữa: Giữa lý luận cách mạng-được tổng kết từ lịch sử Châu Âu- so với thực tiễn phương Đông có rất nhiều khác biệt. Trước nhất là: "Cuộc đấu tranh giai cấp" diễn ra không giống nhau. Từ đó, nếu như ở phương Tây đấu tranh giai cấp rất quyết liệt - là động lực chủ yếu thì ở phương Đông: "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước"…

Thử thách không dễ vượt qua đối với Nguyễn Ái Quốc cũng như tất cả những người cách mạng khác là làm sao có thể vận dụng sáng tạo các nguyên lý chung vào điều kiện cụ thể của nước mình. Trước nhất, khó nhất là vấn đề tổ chức ra một lực lượng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Nguyễn Ái Quốc từng tham gia Đảng Xã Hội Pháp, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, nhưng đó đều là các đảng hợp pháp; năm 1923 Người sang Liên Xô - nơi có ít nhiều kinh nghiệm về hoạt động của một đảng "bất hợp pháp", nhưng dù thế nào thực tiễn ở đây cũng khác xa so với quê hương, xứ sở! Người phải bắt tay vào một sự nghiệp chưa từng có tiền lệ. Ngay từ năm 1921, khác với phần lớn Ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, Người hiểu rất rõ tình hình thuộc địa, Người đưa ra nhận định cực kỳ chính xác: Cách mạng ở thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi trước chính quốc. Năm 1924 Người đề xuất: Trong một hoàn cảnh đặc biệt: "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước", đòi hỏi những quyết sách "đặc biệt", cụ thể là phải: "Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản…". Bởi vì: "…, người ta sẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi,… , nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế".  Từ đó, Người đã ra sức làm cho dân tộc mình "tỉnh thức": Đưa lý luận cách mạng "vượt qua bức màn sắt", từng bước thấm sâu vào phong trào cách mạng nước ta một cách sáng tạo. Từ vai trò "tìm đường" Bác trở thành "Người dẫn đường" cho cả dân tộc tiến lên.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, tạp chí Time số ra ngày 9/9/1946 có bài "Hồ Chí Minh là ai?". Bài viết cho rằng Người là một nhân vật "rất kỳ lạ". Bài báo đã tóm tắt cuộc đời hoạt động từ  lúc Người đi tìm đường cứu nước đến lúc mang tên Nguyễn Ái Quốc, rồi Hồ Chí Minh… Trong số ra ngày 22/11/1954, Tạp chí lại đăng trên trang bìa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành 5 trang nói về thân thế và sự nghiệp của Người; trong đó nhấn mạnh: "Với thắng lợi (Điện Biên Phủ), uy tín của ông Hồ Chí Minh đã vươn tới đỉnh cao mới tại châu Á. Các nhà dân tộc chủ nghĩa tại nhiều nước, mặc dù họ chống cộng, cũng không thể không lấy làm tự hào trước chiến công của một quân đội một nước châu Á đánh bại những kẻ từng là "ông chủ" của họ từ châu Âu tới…". Trên tờ New York Times ngày 28/3/1965, có bài "Bác Hồ bất chấp chú Sam", tác giả cho rằng "Cụ chính là người đã phá tan hệ thống thuộc địa Pháp ở Đông Dương và giờ đây lại bất chấp sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến tranh mới, có thể là tiền đề cho một sự sụp đổ hoặc một chiến thắng vĩ đại nhất"…

Trả lời câu hỏi của BBC: "... tại sao cho đến giờ vẫn có các nhà nghiên cứu ở phương Tây như ông quan tâm đến nhân vật Hồ Chí Minh? Ngay mới đây thôi, tiến sĩ Sophie Quinn - Judge cũng ra một cuốn sách về ông Hồ, ông thì ra một cuốn sách năm 2000. Tại sao các vị lại quan tâm tìm hiểu ông Hồ Chí Minh như vậy?". GS William Duiker nói: "…để hiểu được vì sao người Việt Nam lại chiến đấu chống lại người Pháp và sau này là người Mỹ thì phải tìm ra một chìa khóa cho việc nghiên cứu. Chìa khóa đó là nhân vật Hồ Chí Minh. Ông là hiện thân của cuộc kháng chiến ở Việt Nam… Hồ Chí Minh đã thể hiện được ham muốn của dân Việt Nam, muốn được có công lý, gồm cả công bằng xã hội và công lý về chính trị, quyền được bên ngoài đối xử công bằng. Và điều thứ hai, ông thể hiện được là tạo ra một cuộc cách mạng với mục tiêu đem lại cuộc sống tốt hơn cho người Việt Nam".

Tạp chí Time đánh giá Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại, làm nên lịch sử hiện đại và là nhân vật vĩ đại nhất châu Á trong thế kỷ XX.

Trung Kiên

 

True
Đại dịch COVID-19, như lửa thử vàng… Bài viếtM.B.MĐại dịch COVID-19, như lửa thử vàng… /XDDImages/2020-05/Nien-tin-theo-dang_Key_08052020095334.jpg

(TUAG)- Đến giờ phút này, dù tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số người nhiễm virus Corona và chết vì nó vẫn còn tăng lên hằng ngày ở khắp nơi trên thế giới… nhưng những bản tin của VTV1 phản ánh kết quả phòng chống dịch ở nước ta đã làm cho hàng triệu người lạc quan, hy vọng và tin tưởng chiến dịch "Chống giặc COVID-19" sẽ thắng lợi.

08/05/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Nhưng đau lòng thay khi vẫn còn có người nói vu vơ: “Hay lắm! chuẩn bị xuất khẩu bác sĩ Việt Nam đi khắp thế giới chữa trị dịch covid cho cả nhân loại đi (!)”.  

Với cái giọng châm biếm, thể hiện rõ sự hoài nghi của một văn nghệ sĩ nói với tôi, tương tự như tâm thái của một cán bộ lão thành có hơn 40 năm tuổi Đảng khi trò chuyện với tôi trong mấy tuần đầu chống dịch: “Mày nói tao nghe coi, cái nước Mỹ văn minh, hiện đại, hùng mạnh… cách xa Trung Quốc đã có mấy trăm người mắc corona mà Việt Nam mình ở sát nách Trung Quốc chỉ có 16 người nhiễm ha mậy?” Buồn thay, một đảng viên lâu năm như anh mà còn chưa tin, còn hoài nghi… Tại sao?

Thời đại 4.0 rồi… mà có người còn nghĩ rằng có thể che giấu một sự kiện cực kỳ quan trọng đang được cả cộng đồng quan tâm, lo lắng hay sao? Thời bây giờ, chuyện cô nuôi dạy trẻ bạo hành trẻ con, anh hàng xóm đối xử bất hiếu với cha mẹ… đều có thể bị ai đó dùng điện thoại quay lén tung lên mạng… để cộng đồng xem và lên tiếng… Thì nếu có chuyện ai đó chết vì virus corona, mà chết tới hàng trăm, hàng ngàn người (như luận điệu xuyên tạc) thì bà con, họ hàng, người thân trong gia đình và làng xóm nơi người chết ở chả lẽ không biết hay chịu che giấu hay sao?… Mà một người biết thì cả thế giới biết.

Chưa kể, trên lãnh thổ nước ta có biết bao nhiêu tình báo nước ngoài đã và đang ở Việt Nam cùng với những người không có thiện cảm với chế độ, sẵn sàng ngày đêm sùng lục tìm bằng chứng để cung cấp cho các thế lực thù địch ở nước ngoài để “vạch trần sự thật về Covid-19 ở Việt Nam” mà lĩnh thưởng…

Tại Việt Nam lâu nay đã có “Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng” (EOC) của Mỹ với 4 văn phòng được đặt tại các tỉnh của Việt Nam. Các văn phòng này kết nối trực tuyến, liên tục với trung tâm tại Mỹ, họ có trách nhiệm và quyền hạn tìm hiểu thông tin, đòi hỏi thông tin minh bạch, chính xác… Không dễ qua mặt tổ chức này đâu, đừng tưởng Việt Nam có thể che giấu thông tin.

Ngành y của Việt Nam đã đang hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, kinh nghiệm với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và EOC. Những tổ chức này thường xuyên tham dự các cuộc họp phòng, chống dịch quan trọng của Việt Nam… VẬY MÀ CÒN CÓ NGƯỜI HOÀI NGHI về tính MINH BẠCH THÔNG TIN của việc phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam…

Họ không chịu hiểu rằng, thành quả phòng chống dịch COVID-19 hiện tại là thước đo và là bằng chứng khẳng định TẦM NHÌN và NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH, CHỈ ĐẠO của các cá nhân, tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam thật tuyệt vời; lòng tin của đại bộ phận nhân dân đã tự nguyện hợp tác với Nhà nước trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã nhanh chóng có những chỉ đạo quyết liệt từ Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ Chính phủ và các bộ ngành. Như việc chỉ trong mấy ngày từ 28 đến 31/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành liên tiếp 2 chỉ thị về phòng chống dịch. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Corona được thành lập tức thời do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Và, trong vòng mấy ngày đầu tiên, Ban Chỉ đạo quốc gia đã có ngay các kịch bản vạch rõ phương án đối phó khi dịch bệnh lây lan. Kịch bản khi số ca mắc ít thì sao, khi mắc nhiều thì sao???  Trên tinh thần hoàn toàn chủ động đối phó với mọi tình huống, với phương châm 4 tại chỗ… (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế đồng loạt ra quân 45 đội cơ động phản ứng nhanh, thiết lập 22 đường dây nóng… sẵn sàng phát hiện, khoanh vùng, triển khai các biện pháp dập dịch…

Các bộ ngành liên quan, các tỉnh thành, quận huyện… đồng loạt phân công cho cả hệ thống chính trị lo toan với phương châm CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC; sẵn sàng chấp nhận thiệt hại về kinh tế chớ không xem nhẹ tính mạng nhân dân.

Hệ thống thông tin tuyên truyền triển khai nhiều hình thức với tần suất cao nhất như đài, báo, tin nhắn qua hệ thống mạng điện thoại, thông tin cổ động trực quan, cổ động lưu động, tờ rơi mang tới từng nhà theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”…


Tặng hoa chúc mừng các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung


Kịch bản xây dựng rõ khi dịch bệnh xảy ra qui mô nào thì ứng phó ra sao, từ chuyện bố trí nơi chữa bệnh đến việc chuẩn bị lực lượng y tá, bác sĩ, hộ lý và thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ chống lây nhiễm để hoạt động hiệu quả. Dự trù tình huống phát hiện ổ dịch thì các Ban Chỉ đạo phải triển khai phong tỏa, tổ chức quản lý, phục vụ nhân dân nơi cách ly như thế nào như đã làm ở:  Khu phố Trúc Bạch, ở xã Sơn Lôi, ở  Cồn Nghêu - Bến Tre... Ngoài ra còn có mấy chung cư, bệnh viện, nhà hàng, khu dân cư… bị phong tỏa, phun thuốc khử trùng, cách ly… khoanh vùng dập dịch thật triệt để.

Việt Nam đã tổ chức các khu cách ly tập trung ở doanh trại bộ đội, ký túc xá trường đại học… Tính toán lực lượng hỗ trợ cho các bệnh viện và khu cách ly  gồm lực lượng tình nguyện viên, công an, bộ đội, dân quân tự vệ… Và ngay cả chuyện cung ứng phục vụ ăn uống cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch… đều được triển khai đồng loạt, nhịp nhàng.

Khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 thì các ngành chức năng ráo riết họp bàn cho dù lúc đó là nửa đêm cũng phải tính ngay, chạy đua với thời gian VÀNG, để xác định hành trình di chuyển của đối tượng, di chuyển bằng phương tiện gì? Tiếp xúc những ai?… để truy cho ra tất cả đối tượng F1, rồi F2 này đã đi đâu, gặp gỡ những ai để xác định đối tượng F2… và F3… để áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm, theo dõi và điều trị v,v…

Và việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam thật hiệu quả, nhiều công dân nước ngoài đã rưng rưng bật khóc khi nói lên lòng ngưỡng mộ với dân tộc Việt Nam và cảm ơn và lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên đã cứu họ thoát chết… Ở nước ta, đã là bệnh nhân COVID-19 thì sẽ được chữa trị, không phân biệt người Việt hay người nước ngoài; không phân biệt giàu nghèo… Điều này không phải nước nào cũng làm vậy. Ở nhiều nước trên thế giới, khi bệnh nhân có triệu chứng mới cho xét nghiệm, xét nghiệm có bệnh chưa chắc được tiếp nhận chữa trị mà còn phụ thuộc vào tình hình giường bệnh, các thiết bị y tế còn đáp ứng được không… và cả chi phí chữa trị cũng không phải miễn phí như ở Việt Nam.

Cách phòng chống dịch như vậy hình như chỉ có Việt Nam làm… và kết quả phòng chống dịch đã chứng minh nước ta có một hệ thống chính trị biết cách lãnh đạo, tổ chức vận động toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch tuyệt vời khiến nhiều nước trên thế giới khâm phục. Việt Nam được nhiều Hội nghị quốc tế mời tham dự phát biểu chia sẻ cách phòng chống dịch của mình… Ngay cả việc Nhà nước ta tổ chức cho chuyên cơ đến các nước có dịch để rước người Việt Nam về cách ly, xét nghiệm và chữa trị cũng đã chứng tỏ cho nhân loại biết tinh thần tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam đã bộc lộ rõ nét khi Nhân dân gặp nguy nan.

Không những thế, nước ta dù còn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn sẵn lòng trao tặng từng lô hàng gồm những thiết bị y tế, bảo hộ, khẩu trang… cho nhiều nước trên thế giới, góp phần chia sẻ gánh nặng phòng chống đại dịch COVID-19. Và nhất là việc ngành y nước ta có phát đồ điều trị hiệu quả, chế tạo được bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 đạt chuẩn WHO… và đã có nhiều nước trên thế giới đặt mua… Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành Y Việt Nam, mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc Việt…

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, như một trận cuồng phong đi qua trái đất này, đã gây thiệt hại khủng khiếp cho nhân loại từ sinh mạng con người đến tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Và, nó cũng bóc trần những cái áo khoác hào nhoáng của văn minh, hiện đại, tiên tiến… để lộ ra cơ thể lấm lem khiếm khuyết ở một số nước để con người suy ngẫm, đánh giá. Và đồng thời, nó cũng quét sạch bụi bẩn để lộ ra những giá trị thuộc về bản chất, nhân văn của một dân tộc… nó sáng lấp lánh như kim cương… Đó là những giá trị tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Đại dịch COVID-19 lần này như LỬA thử VÀNG, gian nan thử sức…

Mai Bửu Minh
False
Vạch mặt “nhà lừa đảo” có cỡ!Bài viếtVạch mặt “nhà lừa đảo” có cỡ!/SiteAssets/Dao-minh-quan.jpg

​(TUAG)- Năm 1979, Đào Minh Quân vượt biên sang Mỹ. Năm 1991, hắn  thành lập tổ chức “Tân dân chủ” sau đó đổi thành “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tự phong là “Thủ tướng Chính phủ”, tự thành lập các ban và phong hàm trong quân đội cho các cá nhân gia nhập; tổ chức nhiều khủng bố, nhưng tất cả đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn.

27/04/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Đào Minh Quân cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước thành lập các nhóm vũ trang có mục đích khủng bố với chủ trương "Ba sạch": Giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Bọn chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta; ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa, kêu gọi khôi phục cái gọi là "Nền đệ tam cộng hòa", đưa Đào Minh Quân về nước làm "tổng thống". Chúng còn hứa hẹn sẽ cho chức tước, quyền lợi, tiền bạc, cho đi Mỹ định cư... nhằm lôi kéo người tham gia. Một số tên bị lôi kéo đã được phong làm "tỉnh trưởng", "tư lệnh trưởng", "trưởng toán chí nguyện đoàn"; "trung tướng", "đại tướng"... 

Dao-minh-quan.jpg

Nói về "nhà lừa đảo" có cỡ này, tác giả Lê Xuân Nhuận ở Hoa Kỳ đã có bài viết trên trang Sachhiem.net: "… mô tả một sinh hoạt chính trị rất "ngộ" nhưng cũng thường thấy trong các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đó là những loại trò chơi mà một số người Việt Nam ở Mỹ ưa thích, do sự khao khát được làm lãnh tụ. Họ mơ được Hoa Kỳ phong ban, làm Thủ tướng một nước Việt Nam tưởng tượng nào đó, nên tự vẽ trên những lá thư mà Hoa Kỳ không cần quan tâm. Họ mặc y phục oai vệ, đeo đủ thứ lon lá, mong lật đổ chính quyền Việt Nam, và có một số người "tưởng thiệt", sẵn sàng chạy theo giấc mơ đó để làm... lon ton. Cũng may là những "văn thư hành chánh khống" đó chỉ là đối với Việt Nam thôi, chứ nếu "văn thư" ghi lộn là "Thủ tướng Mỹ" thì không phải là trò chơi nữa, mà chắc chắn sẽ là một "bi kịch," vì sẽ được Mỹ đón tiếp ở nhà thương điên hoặc nhà tù. (http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan15_DMQ.php).

Sau đây là một số "trò" hết sức nhố nhăng và vô cùng bỉ ổi của Quân và đồng bọn:

1) Ngày 29/06/2015, "Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời" ra Thông Báo: "...Theo tin phối kiểm cửa ban An Ninh Nội Chính / CPQGVNLT thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước. Để tránh nội loạn, Thủ Tướng Đào minh Quân đã mời Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh...".

2) "Ngày 28/01/1994, Tổng Thống Bill Clinton đã chính thức gửi công hàm đầu tiên nhìn nhận Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CP/QGVNLT) và vai trò của Thủ Tướng Đào Minh Quân.". Việc này chỉ có thể gạt được những người kém tiếng Anh hoặc không biết gì về thời cuộc.

3) Được Tổng-Thống Bush chúc mừng hội Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Nhưng sự thiệt là năm 2005, Quân có làm cái gì đó và gởi Thư Mời Tổng-Thống Bush đến tham-dự. Nhà Trắng đã trả lời:

"Tòa Bạch Ốc

Cám ơn quý vị đã có hảo-ý gửi thư mời Tổng-Thống Bush. Do thủ-tục kiểm-soát thư-từ, văn-phòng chúng tôi đến nay mới nhận được thỉnh-cầu ấy của quý vị.

Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không hồi-âm kịp trước buổi lễ của quý vị.

Cám ơn quý vị đã thông-cảm cho.

Tổng-Thống (Bush) gửi đến quý vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Kính chào,

Melissa S. Bennett

Trợ-Tá về Diện-Kiến và Thời-Dụng-Biểu".

Chỉ có vậy thôi nhưng được Quân khoe là Tổng-Thống Bush chúc CPQGVNLT thành công tốt đẹp nhất. (http://www.phamvanlong.com/148838453).

4) Được Lữ Đoàn Trừ Bị Liên Hiệp Quốc đón tiếp tại Canada qua Thông báo: Ngày 11/9/2015, "Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada trong 4 ngày, từ 4/9/2015 cho đến 8/9/2015". Nhưng ai cũng biết chuyện trên cực kỳ "ba xạo". Vì  Liên Hiệp Quốc không có một lực-lượng trừ-bị nào cả, chỉ khi nào cần thì huy-động lực-lượng tại-ngũ của một số quốc-gia hội-viên mà thôi!

Tác giả còn kể ra nhiều chuyện vừa khôi hài vừa lố bịch khác!

Đầu năm 2017, Quân tuyên bố "ngày tàn của cộng sản đã đến", dân Việt Nam chuẩn bị đón chính phủ Đào Minh Quân về phục hưng "Đệ tam Việt Nam Cộng hòa". Chúng liên tục công bố các video-clip trong đó tuyên bố đến tháng 10-2018, Quân sẽ trở thành "tổng thống", triển khai các "dự án": "Bầu cử qua điện thoại", "phát hành đồng tiền ảo để mọi người đầu tư", "kiện Việt Nam, Trung Quốc" trước tòa án quốc tế đòi bồi thường 36 nghìn tỷ USD…

Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội "Khủng bố chống chính quyền nhân dân" theo Điều 84 BLHS Việt Nam.

Mỗi người cần hết sức tỉnh táo, không để mắc mưu bọn lừa đảo!

Trung Kiên

False
Cảnh giác trước chiêu trò "Giả danh đấu tranh vì dân chủ"Bài viếtHữu ĐặngCảnh giác trước chiêu trò "Giả danh đấu tranh vì dân chủ"/XDDImages/2020-04/Chienthang-30-4-75_Key_27042020080316.jpg

(TUAG)- Cứ vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn hay những sự kiện trọng đại của đất nước thì các tổ chức phản động lại tăng cường chống phá. Và thủ đoạn chúng sử dụng vẫn là thông qua mạng xã hội để xuyên tạc, nói xấu chế độ; nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước… hòng gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

27/04/2020 8:00 SANoĐã ban hành

Gần đây nhất là hiện tượng các kênh truyền thông tư nhân hải ngoại khai thác hình ảnh của Trần Dần (hay còn được gọi với cái tên rất Tây- Tiger Trần), tên phản nước, hại dân từ hàng chục năm qua. Tuy gần đất xa trời, không biết trở thành thây ma ngày nào nhưng tên phản bội này vẫn bị bọn phản động dựng dậy làm con rối với những trò bịp bợm, nhảm nhí, lố bịch xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ, nói xấu lãnh tụ của ta.

Chien-thang-30-4.jpg

Đây là chiêu bài không mới nhưng rất thâm độc. Bởi nếu nhìn bề ngoài thì nhiều người ngộ nhận những phát biểu kiểu "tiên tri", "bói toán", "xem tướng số" của Trần Dần là giải trí vớ vẩn, nhưng lâu dài thì vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại như vậy, vì sao bọn phản động Việt Tân lại mang cụ già lẫm cẩm này lên sân khấu chính trị !?... Vì những lý do sau:

- Trước hết về mặt kỹ thuật, chúng tận dụng nguyên lý truyền thông tương tác của 2 trang mạng xã hội thu hút nhiều tài khoản khu vực Châu Á là Facebook và Youtube.

Đối với Facebook, nếu như một nội dung được nhiều người tương tác thì nội dung đó sẽ nằm trong mục đề xuất của trang, có nghĩa là số lần xuất hiện của nội dung này trên trang chủ sẽ nhiều hơn và chèn lên các nội dung khác ít tương tác hơn. Đối với một trang Facebook, blog...cá nhân hay một fanpage nếu có nhiều nội dung hấp dẫn được nhiều người người theo dõi (like, share, view...) thì những nội dung của tài khoản đó khi đăng tải lên sẽ đến được với rất nhiều người thông qua tính năng đề xuất nội dung.

Còn với Youtube thì cơ chế đề xuất nội dung về cơ bản tương tự như Facebook. Tuy nhiên nhiều người thích sử dung Youtube bởi đây có thể xem như một ngân hàng lưu giữ những nội dung dưới dạng hình ảnh, stream, video, clip... từ đây ai cũng có thể chia sẻ lên nhiều trình duyệt khác, đặc biệt là Facebook và Zalo.

Nếu như một tài khoản Youtube được nhiều người quan tâm, đăng ký (subscribe) thì nội dung khi được tài khoản này đăng tải lên cũng sẽ đến được rất nhiều người, video clip của tài khoản đó sẽ được tự động đề xuất với các tài khoản khác, đặc biệt nếu người đăng ký kênh Youtube nhấn vào biểu tượng quả chuông trên mục đăng ký thì khi có video clip mới, người dùng sẽ nhận được thông báo kênh bạn đăng ký vừa đăng tải 1 video.

Chính từ cơ chế lan truyền thông tin của 2 mạng xã hội như trên nên các tổ chức phản động đã triệt để khai thác, biến chúng trở thành một trong những vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam.

Trở lại hiện tượng Trần Dần "tái xuất" kèm danh xưng là "nhà tiên tri vũ trụ", "đệ nhất quốc sư"... trên Facebook và Youtube những ngày qua cho thấy, mặc dù đây một thủ đoạn không mới những vô cùng thâm hiểm của bọn phản động. Chúng đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý hiếu kỳ, thích hài hước của nhiều người, nhất là những người trẻ.

- Thứ hai, chỉ thoáng nhìn những video clip hình ảnh của Trần Dần với những câu nói, hành động nhảm nhí, hài hước, cứ tưởng đơn thuần chỉ nhằm mục đích giải đáp, tư vấn cho người xem về một vấn đề nào đó trong đời sống chính trị, xã hội, tự nhiên v.v.. Nhưng sau khi đã lôi kéo một lượng lớn fan đăng ký, theo dõi tài khoản này thì chúng sẽ tung đòn hiểm bằng cách tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, đòi đa nguyên, đa đảng v.v...

Chiều trò này đang được nhóm Trần Dần triệt để sử dụng. Người theo dõi dễ  thấy  Trần Dần luôn xuất hiện gắn với "lá cờ 3 que", cùng với quân phục VNCH. Lâu dần hình ảnh này lưu lại trong người xem như một biểu tượng. Đây chính là bước đệm trong chuỗi tạo ra "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong tư duy người xem. Nếu chỉ vài lần thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây dao động về suy nghĩ, mơ hồ về nhận thức… Đối với các bạn trẻ, nhất là những người thường xuyên tương tác với tài khoản của các tổ chức phản động, lâu dần sẽ dễ bị lôi kéo, dẫn đến phai nhạt niềm tin, lý tưởng…

Tóm lại, nhân sự kiện "Trần Dần tái xuất" trên mạng xã hội những ngày qua, đối với chúng ta, trách nhiệm của một công dân nên thể hiện tinh thàn đoàn kết, chung tay đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động, những sâu mọt như nhóm Trần Dần đang chống phá cách mạng nước nhà.

Và với các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm nhắc nhở, khuyên nhủ con cháu khi tham gia mạng xã hội, nên hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước việc chia sẻ những thông tin xấu độc của bọn phản động, vì không khéo sẽ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật (Nghị định 15 của Chính phủ đã có hiệu lực), đi cùng với đó là tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận những thông tin chính thống, đúng sự thật, mang tính tích cực, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trước vận hội mới.

Thiết nghĩ, nếu được như thế, chắc chắn những "bóng ma" kiểu Trần Dần và cái gọi là nhóm "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" do tổ chức phản động Việt Tân dựng lên sớm muộn sẽ thất bại./.

HỮU ĐẶNG

False
Mãi mãi ngân vang khúc khải hoàn ca!Bài viếtTGAGMãi mãi ngân vang khúc khải hoàn ca!/XDDImages/2020-04/Ky-niem-45-nam-gpmn1_Key_26042020210347.jpg

(TUAG)- Kỷ niệm Chiến thắng 30/4, nhưng đâu đó vẫn còn những luận điệu xuyên tạc: “Miền Nam bị cưỡng chiếm”, “Tháng Tư đen”, “Ngày quốc hận”…

26/04/2020 10:00 CHYesĐã ban hành

Họ nói như không hề biết ngay W. Westmoreland nguyên Tổng chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã viết: “Lịch sử rất có thể đánh giá lại rằng, nhảy vào Việt Nam là một trong những sai lầm lớn nhất của đất nước chúng ta”. Riêng McNamara nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã tổng kết về 11 “sai lầm tồi tệ” và tự dằn vặt là: “… mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại mắc sai lầm như vậy?”. Cả Ngoại trưởng Kissinger cũng thừa nhận: “… nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975”.

Từ sau Thế chiến thứ II, Mỹ trở thành tên đế quốc giàu có và hùng mạnh nhất. Họ vốn đã dòm ngó nước ta từ trước. Đến khi Pháp sa lầy, một mặt họ ra tay giúp, mặt khác âm mưu hất cẳng Pháp. Ngay khi Pháp thua, đã nhảy vào thôn tính miền Nam. Đế quốc Mỹ tưởng nhanh chóng đè bẹp chúng ta, cuồng vọng nghiền nát chúng ta… Nhưng cũng giống như Pháp, Mỹ đã sai lầm. Họ sa vào một cuộc chiến có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất, dã man nhất…Và thất bại-thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ! Gần đây, Tổng thống Trump nói thẳng: "… đó là cuộc chiến tồi tệ"…

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Nhân dân ta, Quân đội ta đã chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường và bền bỉ, anh dũng và thông minh; lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn thu về một mối, cả nước hân hoan chung khúc khải hoàn…

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại này mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc… Romet Sandra, nguyên chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới ca ngợi: “Việt Nam đồng nghĩa với sự vinh quang, lòng dũng cảm và tinh thần quyết thắng. Nhân dân các dân tộc trên thế giới mắc một món nợ rất lớn đối với nhân dân Việt Nam.Mỗi lần đứng bên hố bom do đế quốc Mỹ rải xuống Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng nhân dân Việt Nam không phải hy sinh chỉ vì Việt Nam, mà vì cả chúng tôi.Những người anh hùng ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam là những liệt sỹ của thế giới, vì họ đấu tranh cho cả thế giới, cho cả nhân dân Mỹ. Chúng tôi thấy ở Việt Nam tương lai của cả loài người”…

Non sông thống nhất, có được nhiều thuận lợi mới nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức chưa từng có. Bằng trí tuệ và bản lĩnh của chính mình, chúng ta tiếp tục chung sức, đồng lòng: Khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận; mưu trí, kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; tiến hành công cuộc đổi mới... Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và vai trò ngày càng được nâng cao. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày nay.

Lê-nin từng nói “Cách tốt nhất để kỷ niệm một sự kiện lịch sử là tiếp tục làm những công việc mà sự kiện đó đã mở ra”. Năm nay chúng ta kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng 30/04, cũng là năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; là năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc… Biết ơn và kế thừa truyền thống của cha ông, phát huy tinh thần Chiến thắng 30/04, chúng ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phấn đấu thực hiện tốt mong ước của Bác Hồ:

“Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Sự thật
True
Mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!Bài viếtMãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!http://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Mat-troi-chan-ly.jpg

(TUAG)- Các thế lực thù địch ra sức công kích: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết cực đoan, đề cao đấu tranh giai cấp; Hồ Chí Minh đưa nó về Việt Nam là một sai lầm, gây ra thảm cảnh “Nồi da xáo thịt”, “huynh đệ tương tàn”…  Ý đồ thâm độc là muốn hướng lái dư luận hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng!

19/04/2020 8:00 CHNoĐã ban hành


Lịch sử rất tường minh: Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, nhiều phong trào, nhiều ngọn cờ kháng Pháp đã diễn ra liên tục, mạnh mẽ, nhưng tất cả đều thất bại! Cả dân tộc chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Trong hoàn cảnh đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình ròng rã gần 10 năm: Anh đi qua 3 đại dương, 4 châu lục với khoảng ba chục quốc gia; đã đặt chân tới ba nước đế quốc lớn nhất lúc đó là Mỹ, Anh và Pháp… Đây là những năm tháng “thấm dầy thực tiễn”,  giúp Anh từng bước nhận ra bản chất của chủ nghĩa đế quốc! Tháng 6/1919, với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, Anh gửi đến Hội nghị Véc - xây “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”. Nhưng dĩ nhiên, nó không được chấp nhận, Anh kết luận: “Chủ nghĩa Uynxơn chỉ là một trò bịp bợm lớn”. Đến cuối tháng 7 năm 1920, sau khi được đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc “sáng tỏ” ra nhiều điều và khẳng định “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Người rất đề cao vai trò của Lê-nin, Người viết: “Lênin đã đặt tiền đề cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa. Lênin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án mọi thành kiến về vấn đề này còn âm ỷ trong đầu óc của nhiều nhà cách mạng châu Âu và châu Mỹ… Lê nin là người đầu tiên đã hiểu và đánh giá hết tầm quan trọng lớn lao của việc lôi cuốn nhân dân các nước thuộc địa vào phong trào cách mạng. Lênin là người đầu tiên đã chỉ rõ rằng, nếu không có sự tham gia của các dân tộc thuộc địa, thì cách mạng xã hội không thể có được”…

Cuối tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ đó, vừa tiếp tục hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, Người vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhưng sau khi Lê-nin qua đời, Quốc tế Cộng sản đã không còn quan tâm vấn đề “thuộc địa”. Tại Đại hội V của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã phê bình: “… tôi thấy rằng hình như các đồng chí chưa hoàn toàn thấm nhuần tư tưởng rằng vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa. Vì vậy, tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội có được, gợi ra những vấn đề và nếu cần, tôi sẽ thức tỉnh các đồng chí về vấn đề thuộc địa”.  Bởi vì: “… chúng ta tự coi mình là học trò của Lênin, cho nên chúng ta cần phải tập trung tất cả sức lực và nghị lực để thực hiện trên thực tế những lời di huấn quý báu của Lênin đối với chúng ta về vấn đề thuộc địa…”.

Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã chứng minh: “Người châu á - tuy bị người phương Tây coi là lạc hậu - vẫn hiểu rõ hơn hết sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại”. Và “khi thức tỉnh…,  họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Chính nhờ hoạt động không mệt mỏi của Bác và nhiều nhà cách mạng tiền bối mà đến năm 1930, Đảng ta đã ra đời với một Cương lĩnh đúng đắn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Công lao to lớn đầu tiên của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là đã tìm ra con đường cứu nước, khai phá con đường giải phóng dân tộc và các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Bác Hồ tổng kết: “Chủ  nghĩa Lênin… không những là cái "cẩm nang” thần kỳ,… mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”. “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn cản nổi”.

Tư tưởng của Lê-nin mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi!

                    

Trung Thành

False
Chân lý mãi mãi xanh tươi!Bài viếtTrung ThànhChân lý mãi mãi xanh tươi!/SiteAssets/Vao-xuan.jpg

​(TUAG)- Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, khi “bắt tay chúc mừng “tướng quân tại ngoại” trở về, Bác nói: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Nhân dân ta còn phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ”. Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam chỉ tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17. "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ"…

13/04/2020 6:00 SAYesĐã ban hành

Nhưng, từ lâu đế quốc Mỹ đã nhòm ngó nước ta. Ngày 30/12/1949, Tổng thống Mỹ S.Truman đã phê chuẩn: "Mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức độ tối đa có thể được ảnh hưởng của cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương". Khi Pháp sa lầy, một mặt Mỹ ra tay giúp, mặt khác âm mưu thay thế Pháp để độc chiếm Đông Dương. Sau khi Pháp thua, Mỹ đã nhảy vào miền Nam Việt Nam, hất cẳng Pháp. Trong cuốn "Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ", GS. John Carlos Rowe và GS. Rick Berg, Đại học Iowa (Hoa Kỳ) đã viết: "Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức dấn thân vào việc phá hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố… Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam". Theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc chiến được coi là bắt đầu từ  01/11/1955 khi Nhóm chuyên gia hỗ trợ quân sự Mỹ (U.S. Military Assistance Advisory Group - MAAG) tại Việt Nam được thành lập.

30-4.jpg 

Tháng 2/1958 Hồ Chí Minh tuyên bố: "Từ năm 1955 tới nay, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã có nhiều đề nghị cụ thể với các nhà đương cục miền Nam mở hội nghị hiệp thương để bàn về tổng tuyển cử tự do theo Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Nhưng đến nay, chính quyền miền Nam vẫn chưa trả lời.

"Có người cho rằng trở lực chủ yếu cho sự thống nhất là vì hai miền có chế độ khác nhau, hoặc vì miền này có thể thôn tính miền kia. Theo ý chúng tôi, vấn đề căn bản ở đây không phải là sự khác nhau về chế độ, vấn đề căn bản là phải để cho nhân dân cái quyền được hoàn toàn tự do lựa chọn chế độ này hoặc chế độ khác. Chúng tôi luôn luôn chủ trương các nhà cầm quyền ở hai miền cùng nhau bàn bạc để thống nhất đất nước trên nguyên tắc đặt lợi ích tối cao của Tổ quốc lên trên hết và hợp với nguyện vọng của toàn dân.

"Trong việc thực hiện thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình, trở lực chủ yếu là do âm mưu của bọn đế quốc và tay sai. Âm mưu đó nhằm chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự của "chính sách thực lực". Vì âm mưu đó mà việc thống nhất nước Việt Nam bị cản trở, hoà bình ở Đông Dương và Đông - Nam Á bị đe doạ".

Cecil B. Currey một sử gia quân sự nổi tiếng người Mỹ đã cho biết: Năm 1956, Ngoại trưởng Allen Dulles đã đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower báo cáo tiên đoán nếu bầu cử diễn ra thì "thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi". Eisenhower tin chắc vào điều đó nên đã khuyến khích Ngô Đình Diệm từ chối tuyển cử. Mỹ muốn có một chính phủ chống Cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Giáo sư sử học người Mỹ Mortimer T. Cohen đã viết: "… Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh… Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do. Ông ta là George Washington của nước Việt Nam…".

Daniel Ellsberg - một người phản chiến nổi tiếng, còn được gọi là "người nguy hiểm nhất nước Mỹ" cũng viết: "Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ… ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam… chống chính sách của Mỹ… Cuộc chiến đó không có gì là "nội chiến", sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến… Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ".

Robert McNamara - người được xem là "kiến trúc sư" của cuộc chiến, trong hồi ký mang tên "Hồi tưởng" xuất bản năm 1995, đã thẳng thắn thừa nhận 11 "sai lầm một cách tồi tệ". Ông viết: "Chúng ta đã đánh giá sai khi đó (và từ đó đến nay) những chủ đích địa chính trị của các đối thủ là mở rộng làn sóng đỏ xuống Đông Nam Á và chúng ta đã phóng đại những mối nguy hại từ hành động của họ đối với nước Mỹ". Trong thời gian chiến tranh, ở Mỹ đã có hơn 200 tổ chức phản chiến, 6/27 triệu  thanh niên Mỹ chống lệnh quân dịch, 75.000 người Mỹ bỏ ra nước ngoài  không chịu nhập ngũ… Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ viết: "Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975…". Nhà sử học người Pháp, chuyên gia nghiên cứu về Đông Dương Alain Rusco cho rằng, sự kiện 30/4 "gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù… để có được chiến thắng này hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt".

Các bản tin về ngày 30/4/1975 đều chiếm một dung lượng lớn trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở khắp các châu lục.  Trang chính Tờ The Washington Post số ra ngày 30/4/1975, có bài viết với tiêu đề "Sài Gòn đầu hàng Việt Cộng. Việc rút quân chấm dứt vai trò của Mỹ". Tờ The Guardian của Anh ngày 1/5/1975 cũng có bài với nội dung "30 năm chiến tranh Việt Nam đã trôi qua. Quân đội Mỹ đã thất bại, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Nhân dân Việt Nam đã tự do. Chiến thắng ấy thật vĩ đại". Hãng AFP của Pháp nhận định: Sự kiện 30/4 tại Việt Nam "là một cơn địa chấn", đưa đến sự ra đời của  một nước Việt Nam thống nhất…

Bất chấp lịch sử, một thiểu số người Việt lưu vong đến nay vẫn coi ngày 30/4/1975 là ngày "Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam", là ngày "Quốc hận", "ngày mất nước"; là "Tháng Tư đen"," là tháng "vo gạo bằng nước mắt". Bọn cơ hội còn lấp lửng: "Được thống nhất - Mất tự do và sau hơn bốn chục năm, máu đổ hoang phí, xương rơi vô ích, anh, em chia lìa, dân mất lòng tin". Một số "nhay đi -nhay lại" cái gọi là "cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn"; "cuộc chiến mang tính chất ủy nhiệm, chiến tranh mang tính ý thức hệ"; "cuộc chiến tranh của chúng ta"… Họ gào thét: "Thôi chào nhé. Chào vĩnh biệt những mùa xuân thật là thê thảm. Những mùa xuân thật là dã man. Những mùa xuân tối tăm, bệnh hoạn. Những mùa xuân đã chết rồi trong trái tim của anh và em và cũng có thể của cả một dân tộc. Chết dần, chết mòn, chết thật rồi"…

Bên ngoài, mấy "ông chủ trò" xúm vô kích động: "30/4 không chỉ là chuyện quá khứ"(VOA); "Ngày 30/4 có thật như thế"(BBC New tiếng Việt)… Gần đây, bộ phim "Chiến tranh Việt Nam" (The Vietnam War) tiếp tục được nhắc lại. Họ rêu rao rằng, cuộc chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ là nhằm đưa Việt Nam trở về với thế giới tự do… Mới đây, Tổng thống Trump đã  nói thẳng: "…Tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cuộc chiến đó cả. Tôi nghĩ đó là cuộc chiến tồi tệ…". Ông còn nói: "Vào thời điểm đó, không ai nghe về đất nước này nhưng thật sự ngày hôm nay họ (Việt Nam) đang sống rất tốt. Về thương mại, họ là những nhà đàm phán giỏi và là những doanh nhân tuyệt vời". HR McMaste, nguyên Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump cũng cho đó là "Một trong những thảm họa lớn nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế kỷ XX".

Tệ hại hơn, một số trong nhóm "Văn đoàn độc lập" nêu quan điểm "Có nhất thiết phải qua chiến tranh mới giành được độc lập không? Giá chúng ta tìm một con đường khác ít xương máu hơn cho nền độc lập của đất nước thì quý biết nhường nào?". "Nếu không cần chống Mỹ, miền Nam có giàu như Hàn Quốc không?". Tháng 9/2018, tại Washington (Mỹ), cái gọi là "tập hợp vì dân chủ cho Việt Nam" đã tổ chức hội thảo có chủ đề "Nhìn lại chiến tranh Việt Nam" và đưa ra một số luận điểm bịa đặt, biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa. Họ kêu gọi: "43 năm qua, Việt Nam vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ. Thành ra sứ mệnh của người trẻ tại hải ngoại sẽ phải tiếp tục đồng hành, tiếp tục tranh đấu cho tự do và dân chủ".

Giáo sư sử học người Mỹ gốc Việt Nguyễn Mạnh Quang đã viết: "Trừ phi không biết hoặc thuộc loại phản quốc, khi có một nước khác đến ngồi trên đầu làm chủ, không có một người dân tử tế nào bằng lòng chờ cho có ngày bọn thực dân tự động trả lại cơ đồ ông cha mình cả. Nếu theo luận điệu ươn hèn như trên, thì những công lao và sự hy sinh của hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ trong các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta trong đại cuộc đánh đuổi giặc Pháp ngoại xâm từ năm 1858 đến 1954 đều là vô ích hay sao! Và hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 1954 - 1975 để đòi lại miền Nam trong tay Mỹ, đem lại thống nhất cho đất nước cũng là vô ích hay sao! Ðưa ra luận điệu này là tỏ ra vô ơn với hàng triệu anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc Việt Nam được trường tồn".

Nhưng như trên đã dẫn chứng, có rất nhiều tiếng nói khách quan từ "phía bên kia". Một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Việt khẳng định ở Mỹ có "vô số những bậc trí thức, học giả, có thể nói là biểu tượng lương tri của nước Mỹ. Và đọc những tác phẩm nghiên cứu lịch sử của họ, chúng ta có thể thấy rõ ràng là họ rất nghiêm cẩn trong công cuộc nghiên cứu của họ, với lương tâm trí thức, tôn trọng sự thật dù sự thật có thể làm cho họ đau lòng vì họ là người Mỹ, bắt buộc phải đối diện với kết quả của cuộc chiến ở Việt Nam". Về phía chính quyền Sài Gòn trước đây, nhiều người đã bày tỏ thiện ý. Tướng Nguyễn Hữu Có, nguyên Phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng nói: "Chiến thắng 30/4 rất vĩ đại, là chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam… Không còn chiến tranh, không còn bom rơi đạn nổ trên quê hương mình là điều lớn nhất mà việc kết thúc chiến tranh mang lại". Cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ nhận xét: "Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam nhưng chúng tôi đã không làm được. Những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc? Nước Việt Nam có mất cho Tây… đâu mà phục quốc?".

Vao-xuan.jpg

Lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm nay là lịch sử của một nước thống nhất, là lịch sử không ngừng đấu tranh đánh bại mọi thế lực xâm lược và chia cắt. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, khôi phục lại sự thống nhất nước nhà. Nhưng cùng với bao điều tốt đẹp, vẫn luôn còn đâu đó  những hiểm họa tiềm tàng. Ước mơ của nhân loại về một cuộc sống hòa bình và phồn vinh vẫn còn phải ra sức… Hơn ai hết chúng ta mong muốn hòa bình. Nhưng nó không phải tự nhiên mà có, phải ra sức tranh lấy và có đủ lực lượng để gìn giữ.

Kế thừa truyền thống hào hùng của cha ông, chúng ta quyết đồng tâm, hiệp lực đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, nhanh chóng phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi. Nhất định không để xảy ra thảm cảnh: “Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử/Cào chiến công, xé cả xác anh hùng”.

Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Trung Thành

True
Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá!Bài viếtTGAGLợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá!http://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Canh-giac.PNG

(TGAG)- Các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng vấn đề quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) để chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm làm tạo ra sự ngộ nhận về "quyền dân tộc tự quyết"; chúng bịa đặt ra cái gọi là "quyền tự quyết của các dân tộc thiểu số" và đồng nhất nó với "quyền dân tộc tự quyết". Kích động đòi thành lập "Nhà nước Tin lành Đề-ga" ở Tây Nguyên, "Vương quốc Khmer Krom" ở Tây Nam Bộ, "Vương quốc Mông" ở Tây Bắc...

03/04/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

​Trái với điều 5, Hiến pháp 2013: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước".

Riêng các tỉnh Tây Nam Bộ có dân số khoảng 17 triệu người với hơn 27 dân tộc. Trong đó, dân tộc Khmer khoảng 1,3 triệu người, chiếm hơn 7% dân số. Đồng bào Khmer Tây Nam Bộ có truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó cùng các dân tộc anh em trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, do còn không ít bà con cư trú tại các địa bàn giao thông khó khăn, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn thấp, trình độ nhận thức chưa được nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở có chỗ chưa thật sự vững mạnh, một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời… Lợi dụng những khó khăn đó, các thế lực thù địch đã và đang tiến hành nhiều thủ đoạn hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc.

Gần đây chúng vu cáo, tìm cách biện minh: Người Khmer chính là chủ nhân của di chỉ khảo cổ Ốc Eo (An Giang); quốc gia Phù Nam được thành lập vào đầu công nguyên là tiền thân của nước Chân Lạp, là giai đoạn lịch sử Cam-pu-chia sơ kỳ; lịch sử hình thành nhà nước Phù Nam, Chân Lạp và quốc gia Cam-pu-chia ngày nay là một... Từ đó xuyên tạc vùng đất Nam Bộ là của Cam-pu-chia; đòi thành lập "Nhà nước Khmer Krôm".

Chúng âm mưu tạo phe cánh trong Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, tìm cách đưa người lên nắm vị trí chủ chốt nhằm thao túng hoạt động của Hội; không chấp hành các quyết định của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước nhằm lũng đoạn, vô hiệu hóa hoạt động của tổ chức này. Tiến tới tách Phật giáo Nam tông Khmer ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành lập "Hội sư sãi độc lập" với chiêu bài "bảo tồn và phát triển lịch sử, tôn giáo và văn hóa người Khmer", xem đây là hệ tư tưởng cho "Nhà nước KKK độc lập tự trị" (KKK - Khmer Kampuchia Krôm).

Bọn chúng còn tìm cách móc nối, mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín; tài trợ cho sư sãi, tăng sinh Khmer ra nước ngoài tu học với ý đồ chống phá lâu dài. Thời gian qua, các phần tử KKK cực đoan bên ngoài tài trợ kinh phí, móc nối xây dựng "ngọn cờ" nhằm lôi kéo, tập hợp sư sãi, phật tử Khmer kích động biểu tình, gây rối, phản đối chủ trương giải quyết của nhiều địa phương. Mặt khác, chúng lôi kéo, phát triển lực lượng chống đối nhằm tổ chức, đào tạo, huấn luyện phục vụ ý đồ chống phá. Hiện có hơn 1.000 sư sãi Khmer đi tu học nước ngoài (trong đó, có 66 trường hợp do tổ chức phản động lưu vong KKK đưa đi).

Nhằm đấu tranh góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên những địa bàn nói trên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; làm rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho bà con người Khmer trên địa bàn. Ra sức phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Chú ý  bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào. Đề cao cảnh giác chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá của các thế lực thù địch.

Đề cao cảnh giác và tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Nghiêm trị mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc!

Sự thật

Hiểu đúng để góp phần chống xuyên tạc vấn đề dân chủ!Bài viếtHiểu đúng để góp phần chống xuyên tạc vấn đề dân chủ!/XDDImages/2020-04/Le-nin_Key_03042020192430.jpg

(TUAG)- ​


03/04/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Le-nin.jpg

Trong tác phẩm "Nhà nước và cách mạng", Lênin khẳng định: Các chính Đảng lần lượt nối gót nhau đấu tranh giành chính quyền, đều coi việc đoạt lấy tòa lâu đài Nhà nước đồ sộ kia là chiến lợi phẩm chủ yếu của kẻ chiến thắng. Vấn đề Nhà nước bao giờ cũng là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Từ thân phận bị áp bức, bóc lột, nhân dân lao động phải đấu tranh "giành lấy dân chủ"- giành lấy chính quyền, để có được quyền bình đẳng-có địa vị ngang nhau. Bởi "chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái nhà nước". Trong mười đề cương về chính quyền Xôviết, V.I.Lênin coi dân chủ là tự do, bình đẳng là quyết định của đa số: "Dân chủ là tự do, là bình đẳng, là quyết định của đa số; còn có gì cao hơn tự do, bình đẳng, quyết định của đa số nữa". Dân chủ nói một cách cụ thể là: (1) Bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật; (2) Tự do chính trị cho mọi công dân; (3) Quyết định theo đa số của mọi công dân; (4) Quyết định bằng cách biểu quyết…

Nhưng "…ở đây, về nguyên tắc, cái quyền ngang nhau cũng vẫn là cái quyền tư sản". Mác đã chỉ ra tính chất "bình đẳng" nhưng "không ngang nhau", "không công bằng" trong vấn đề tưởng như rất bình đẳng và công bằng, đó là vấn đề "phân phối theo lao động". Thoạt nhìn đó là nguyên tắc phân phối công bằng. Nhưng thực chất lại không công bằng. Sở dĩ như thế là do nó thực hiện bình đẳng trên tiền đề rất không bình đẳng, không công bằng: Mỗi người lao động có thể lực và trí lực không như nhau, hoàn cảnh gia đình… không như nhau. Kết quả là: Lao động như nhau - thụ hưởng không ngang nhau. Ăngghen cho đó là: "… một sự bất bình đẳng mà người ta có thể rút xuống mức tối thiểu, chứ không thể làm mất hẳn được… Quan niệm về xã hội chủ nghĩa như giang sơn của bình đẳng, là một quan niệm phiến diện…". Quan trọng hơn, Mác còn chỉ ra nguyên nhân của hạn chế đó. Người viết: "… đó là những thiếu sót không thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, lúc nó vừa mới lọt lòng từ xã hội tư bản chủ nghĩa ra, sau những cơn đau đẻ dài. Quyền không bao giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế đó quyết định"; Lênin đã bổ sung: "giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản chưa thể thực hiện được công bằng và bình đẳng".  Vì: "… nhà nước vẫn chưa tiêu vong hẳn, vì vẫn còn duy trì "pháp quyền tư sản", là pháp quyền xác nhận bất bình đẳng trong thực tế. Muốn cho nhà nước tiêu vong hẳn đi, thì phải có chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn".

Đây là những kết luận vô cùng khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nhưng rất tiếc, tất cả các nước XHCN đều phạm sai lầm trong vấn đề này. Hiểu vấn đề "bình đẳng" một cách phiến diện; từ đó đã thiết kế các chủ trương, chính sách "ở một mức cao hơn" chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế cho phép. Vì muốn nhanh chóng có "bình đẳng"; muốn ai cũng có việc làm... nên đã "bố trí" nhiều người cho công việc chỉ cần số người ít hơn! Kết quả: Ai cũng có việc làm, nhưng không ai làm việc đàng hoàng! Ai cũng có tiền lương, nhưng lương lại không đủ sống! Tiền lương không đủ sống nhưng mọi người lại tranh nhau vào khu vực "không đủ sống"v.v…". Công bằng" biến thành "cào bằng"…

Như vậy, cần hiểu đúng vấn đề dân chủ mà trước nhất là nền dân chủ tư sản. Lênin viết: "Chế độ dân chủ (ý nói dân chủ tư sản) có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân chống bọn tư bản". Không được hạ thấp tính ưu việt của nền dân chủ tư sản; phải nhận thức đầy đủ "vai trò hết sức cách mạng của giai cấp tư sản".

Mặt khác, cùng với đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều "coi thường những giá trị của CNTB". Hiện nay, cũng phải đề phòng và kiên quyết chống thứ "giáo điều mới". Bởi nó luôn thổi phồng các giá trị của phương Tây đến mức "sùng bái"... Cần ghi nhớ nhận xét của Lênin: "… chế độ dân chủ hoàn toàn không phải là một giới hạn không thể vượt được, nó chỉ là một giai đoạn trên con đường từ chế độ phong kiến đến chủ nghĩa tư bản và từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa cộng sản". "Xã hội tư bản chủ nghĩa, xét trong những điều kiện  phát triển thuận lợi nhất của nó, đem lại cho ta một chế  độ dân chủ ít nhiều đầy đủ trong chế độ cộng hoà dân chủ. Nhưng chế độ dân chủ ấy bao giờ cũng bị bó trong khuôn khổ chật hẹp của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa và do đó, thực ra, nó luôn luôn là một chế độ dân chủ đối với một thiểu số"… Đa số quần chúng bị đói khổ đè nặng đến nỗi "không thiết gì đến dân chủ", "không thiết gì đến chính trị"…

Lênin đã đi đến một tổng kết vô cùng độc đáo: "Vậy là, trong một thời gian nhất định, dưới chế độ cộng sản, không những vẫn còn pháp quyền tư sản, mà vẫn còn cả nhà nước kiểu tư sản nhưng không có giai cấp tư sản!". Vì sao vẫn còn nhà nước kiểu tư sản? Lênin giải thích: "… nếu không có một bộ máy đủ sức cưỡng bức người ta tuân theo những tiêu chuẩn của pháp quyền thì pháp quyền có cũng như không". Sai lầm phổ biến của các nước XHCN trước đây là mắc vào bệnh quan liêu, mất dân chủ. Nó là nguyên nhân góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng ta không tìm thấy ở đó một nhà nước kiểu tư sản nào cả; không có dù chỉ là bóng dáng của pháp quyền tư sản!

Hiện nay, sau nhiều thập kỷ thực hiện chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ nhà nước XHCN. Không thể không nhớ, khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố "Mỹ quan hệ với Việt Nam là vì quyền lợi của Mỹ và để chuyển hóa chế độ chính sách ở Việt Nam theo kiểu Đông Âu và Liên Xô cũ". Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kissinger cho rằng "Những người cộng sản Việt Nam đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ sẽ thua trong hòa bình, trước đây cộng sản dùng súng để đuổi người Mỹ ra khỏi Sài Gòn, ngày nay người Mỹ sẽ dùng dollar để đuổi cộng sản ra khỏi Sài Gòn". Họ ra sức thực hiện cái gọi là "ngoại giao thân thiện" nhằm: Chi phối đầu tư, khoét sâu nội bộ, viện trợ kinh tế, cấp học bổng cho học sinh, nghiên cứu sinh và nhận học sinh, nghiên cứu sinh sang Mỹ và các nước tư bản khác để tiếp cận, từng bước thực hiện âm mưu "chuyển hóa" nội bộ ta. Họ ráo riết chống phá rất "tinh vi": Nhiều nội dung của tư tưởng đa nguyên đã được tuyên truyền dưới nhiều hình thức.

Tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa đảng. Chúng còn đánh vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, "độc đoán, đảng trị", thực hiện sự chuyên chính của một đảng, sự thống trị quan liêu của giới thượng lưu, chúng đối lập Đảng với Nhà nước, đối lập Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Chỉ riêng Nguyễn Đình Cống đã viết hàng trăm bài chống phá. Mới đây trên trang mạng baotiengdan có thêm bài "Phải chăng đảng là công cụ?". Nó tiếp tục vu khống Đảng "là sản phẩm ngoại lai, được nhập vào lòng dân tộc"; "là công cụ… của một người hoặc một nhóm các chính trị gia"; "việc đề ra đường lối của việc lãnh đạo là của một người hoặc một nhóm người ở trên cao"… Cùng với đó Phạm Đình Trọng viết bài "Đừng hòng đánh tráo lịch sử" hết sức trâng tráo vu cáo chế độ ta là: "phong kiến trung cổ, cướp quyền dân, dìm người dân trong tăm tối ngu dân, là phát xít hiện đại, tàn bạo, đàn áp dân". Vẫn với chiêu trò đó, Phạm Văn tiếp tục thể hiện mình là một tên "lưu manh, giả danh tri thức", mượn cớ "luận bàn" về cái gọi là điều phi lý và hết sức ngược đời, hắn công khai chỉ trích Đảng ta là chế độ "quân chủ gia trưởng". Một tên khác còn lớn tiếng mạt sát: "Bọn Cộng Sản chàng hãng, ngồi trên đầu hơn chín chục triệu dân Việt,… Ước gì một phép màu nào đó, quật cái đảng cướp này té nhào xuống"…

Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm sinh nhật Đảng, đồng chí Tổng Bí Thư khẳng định: "Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm".

Điều cần nhắc lại là: Từ một xã hội quân chủ chuyên chế sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Nhân dân ta chỉ biết đến và được hưởng quyền dân chủ thật sự sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Tư tưởng dân chủ, tinh thần dân chủ là một trong những tinh hoa văn hóa mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu trong quá trình tìm đường cứu nước. Người tổng kết: "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam". Đây còn là một di sản văn hóa-chính trị đặc biệt quan trọng; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn mà chúng ta có trách nhiệm giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp đổi mới. Đúng như Người nói: "Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân"; "...thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Người phê phán hiện tượng một số cán bộ "Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối "quan" chủ. Miệng thì nói "phụng sự quần chúng" nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng". Theo Bác quan liêu "... là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác". Quan liêu là do: "Xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không yêu thương nhân dân". Quan liêu là "kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta"…

Thực hiện chỉ dạy của Người, Đảng ta xác định: "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực". Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân".

Thực tế những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội… Tuy nhiên, nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế. Tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương, pháp luật còn tồn tại ở nhiều nơi. Quyền làm chủ của Nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm. Đại hội XII đã khẳng định phải: "Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội". Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức xã hội. Phê phán những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

Xin kết thúc bài viết này bằng một kết luận của một học giả người Mỹ gốc Việt: "Ngày nay, dân chủ và nhân quyền là những món hàng mà Mỹ cũng như Âu Châu quảng cáo nhiều nhất và muốn xuất cảng trên khắp thế giới. Lẽ dĩ nhiên, đó là dân chủ và nhân quyền theo quan niệm của Tây phương cùng với ảnh hưởng của những giá trị Tây phương. Và để đạt mục tiêu này, Tây phương, sau bình phong dân chủ và nhân quyền, đã không ngần ngại dùng những biện pháp phi dân chủ và phi nhân quyền. Những cuộc can thiệp bằng quân sự của Tây phương gần đây vào Iraq, Afghanistan, Libya, và những hành động trịch thượng xía vào những chuyện nội bộ của các quốc gia khác là những thí dụ điển hình về chính sách lưỡng chuẩn của Tây phương, miệng thì nói ngọt về dân chủ và nhân quyền, nhưng trên thực tế lại vi phạm nguyên tắc dân chủ và nhân quyền hơn ai hết.

Một số người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước hồ hởi năng nổ tranh đấu dập theo khuôn của Tây phương, nấp sau chiêu bài dân chủ, nhân quyền, trong khi những hành động chống Cộng của họ ở ngoại quốc và những hình thức tranh đấu ở trong nước chứng tỏ họ không có một ý niệm rõ ràng về tự do, dân chủ và nhân quyền. Họ cho rằng để chống Cộng họ có thể làm bất cứ điều gì, vì nhiều khi, những hành động chống Cộng của họ rất là phản tự do và phi nhân quyền. Họ muốn cho Việt Nam phải đi đến dân chủ và tôn trọng nhân quyền theo quan niệm của Tây phương… Họ không đủ khả năng để nhận thức được rằng, không làm gì có một nền dân chủ và quan niệm về nhân quyền đồng nhất chung cho mọi quốc gia trên thế giới"

"…những chiêu bài mà Mỹ thường muốn xuất cảng trên khắp thế giới, đã đưa đến cho tôi một kết luận: "Đừng nghe những gì Mỹ nói mà hãy nhìn kỹ vào những gì Mỹ làm" (http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts051.php)./.

Trung Thành

Không thể chấp nhận!Bài viếtTrung TânKhông thể chấp nhận!http://tuyengiaoangiang.vn/images/2016/Thang12/2xuyentac.jpg

(TUAG)- Tháng 2/2003 nhằm biện minh cho chính sách chống Iraq của Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Colin Powell đã đưa ra một lọ đựng bột trắng để  minh họa cho việc Mỹ  cáo buộc Iraq sở hữu bệnh than và các vũ khí hủy diệt hàng loạt mà sau này đã được chứng minh là không đúng sự thật. Nhưng nó cũng đủ “cớ” để Washington tiến hành cuộc xâm lược, lật đổ chính quyền ông Hussein.

22/03/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Gần đây, ngày 9/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Duy Nhất (sinh năm 1964; nguyên Trưởng Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại Đoàn Kết) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cáo trạng chỉ rõ: Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong 2 năm 2003-2004, Trương Duy Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, không áp dụng hệ số sinh lời, với lý do để làm Văn phòng đại diện cho Báo. Sau khi được UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định đồng ý bán nhà, đất số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với giá ưu đãi hơn 674 triệu đồng cho Báo Đại Đoàn Kết, Trương Duy Nhất đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004 với Công ty Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ làm Giám đốc, để cho Công ty Xây dựng 79 thay thế nộp tiền theo giá được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Sau đó, Trương Duy Nhất làm các thủ tục bán, chuyển nhượng nhà đất này cho Công ty Xây dựng 79. Để hợp thức nội dung đã thỏa thuận từ trước với Phan Văn Anh Vũ, ngày 4-10-2004, Trương Duy Nhất ký báo cáo gửi lãnh đạo Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết và được chấp thuận. Sau đó, Trương Duy Nhất đã ký quyết định bán và chuyển quyền sử dụng nhà, đất tại 82 Trần Quốc Toản cho Công ty Xây dựng 79 với giá hơn 674 triệu đồng.

Đổi lại, sau khi xây dựng tòa nhà mới, Công ty Xây dựng 79 dành một phần diện tích của tòa nhà 82 Trần Quốc Toản cho Báo Đại Đoàn Kết làm trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, đến ngày 15-1-2011, Công ty Xây dựng 79 gỡ bỏ biển hiệu và đóng cửa Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại Đoàn Kết tại số nhà 82 Trần Quốc Toản. Ngày 20-4, lãnh đạo Báo Đại Đoàn Kết và Phan Văn Anh Vũ ký biên bản làm việc, trong đó xác định lại nội dung Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004 và cho rằng một số văn bản giấy tờ chưa hợp lý, do lịch sử để lại và do yêu cầu khách quan. Công ty Xây dựng 79 đồng ý bồi thường cho Báo Đại Đoàn Kết thời gian sử dụng nhà còn lại với số tiền 1 tỷ đồng. Cùng ngày, hai bên đã ký Biên bản thanh lý Hợp đồng nguyên tắc số 64/TTB ngày 20-8-2004. Báo Đại Đoàn Kết đã sử dụng số tiền 1 tỷ đồng này chi thuê trụ sở Văn phòng đại diện, nộp thuế thu nhập và đã hạch toán sử dụng hết.

Tại Kết luận số 04 ngày 29-3-2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở trung ương đã kết luận, tại thời điểm ngày 17-4-2018 (thời điểm cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Đà Nẵng), giá trị quyền sử dụng đất số 82 Trần Quốc Toản là 13,8 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử xác định, hành vi xin mua, sau đó ký bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản của Trương Duy Nhất đã giúp cho Công ty Xây dựng 79 mua được nhà, đất công sản không đúng đối tượng, nên Trương Duy Nhất đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật; hành vi đó không những xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Nhưng vì động cơ vụ lợi là mưu cầu lợi ích vật chất có lợi cho Báo Đại Đoàn Kết và cho người khác (cá nhân Phan Văn Anh Vũ), bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên việc khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, bị cáo Trương Duy Nhất thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng hành vi đó không phạm tội như bị truy tố. Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo đã khai báo thành khẩn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân thân, thái độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm, cách ly bị cáo Trương Duy Nhất ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và có tác dụng đấu tranh chống, phòng ngừa tội phạm chung. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt bị cáo Trương Duy Nhất 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, chứng nào tật ấy: Mới đây, ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất, cho rằng bản án của Trương Duy Nhất là một bản án “mơ hồ”: ''Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Trương Nhất và tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm một cách tự do và được tụ họp một cách ôn hòa bình mà không sợ bị trừng phạt, theo những gì Việt Nam đã cam kết với quốc tế và phù hợp với hiến pháp Việt Nam''.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ dựa vào đâu để đưa ra ý kiến như trên. Căn cứ vào đâu mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi Trương Duy Nhất là "tù nhân lương tâm" và cho rằng việc bỏ tù Nhất là "đàn áp người bất đồng chính kiến"??? Phải chăng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố tình không thấy tội danh mà Trương Duy Nhất được đưa ra xét xử và kết án là rất rõ ràng. Cụ thể là "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Điều này không thể hiểu khác, càng khó có thể không hiểu! Phải chăng Mỹ có những chứng cứ “mạnh” và “minh bạch” như câu chuyện “chiếc lọ chứa bột trắng” mà cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã từng “mạnh mẽ” trưng ra để buộc tội Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) năm 1945, đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Sau đó tại Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng LHQ, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn, cụ thể hơn: Không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác. Theo đó: Can thiệp vũ trang và tất cả các hình thức can thiệp hay đe dọa chống lại tư cách của quốc gia hay chống lại các đặc trưng chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia đó, đều là vi phạm luật pháp quốc tế; không quốc gia nào có thể sử dụng hay khuyến khích sử dụng các biện pháp cưỡng ép bằng kinh tế, chính trị hay các hình thức khác nhằm buộc quốc gia khác phải phụ thuộc mình khi thực hiện các quyền chủ quyền và nhằm bảo đảm các lợi thế ở bất kỳ hình thức nào. …

Đối với Việt Nam, trong nhiều văn bản pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải: Tôn trọng pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Lên tiếng ủng hộ Trương Duy Nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ là hành động can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam, đây là điều không thể chấp nhận được!

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên bớt “mơ hồ”!

Trung Tân

“Hội Anh em Dân chủ” là tổ chức phản động!Bài viếtTGAG“Hội Anh em Dân chủ” là tổ chức phản động!/XDDImages/2020-03/anhemdanchu-768x292_Key_15032020220704.png

(TUAG)- Năm 1999, Nguyễn Văn Đài đã gia nhập Hội thánh Tin lành ở Hà Nội; dùng cái vỏ "tín đồ đạo Tin lành" để thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với một số nhân viên sứ quán nước ngoài. Kết quả: Năm 2006 được "mời" sang Mỹ dự cái gọi là chương trình "Khách thăm quốc tế" với cái chủ đề "Những nhà hoạt động dân chủ cơ sở". Đài còn cùng tổ chức khủng bố Việt Tân câu móc một số đồng bọn đội lốt các hệ phái Tin lành để nhận sự hỗ trợ ngấm ngầm từ bên ngoài…

15/03/2020 11:00 CHNoĐã ban hành

Ngày 3-3-2007, Hắn bị bắt, bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 5-3-2011, Đài được ra tù, đến ngày 24-4-2013 "chứng nào tật nấy" khởi xướng thành lập "Hội Anh em Dân chủ" (HAEDC) hầu nối tiếp các hoạt động chống phá trước đó. HAEDC ngụy xưng là "Hội" tập hợp những anh em có cùng chí hướng, cùng quan điểm, cùng niềm tin; cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ cũng như những niềm vui, hạnh phúc… Nhưng thực chất đây là một tổ chức phản động. Nó được tổ chức khủng bố Việt Tân, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Úc... cung cấp tài chính; nó phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo về cách thức chống phá chính quyền dưới hình thức "bất bạo động" và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng… Sau nhiều năm hoạt động, nó đã tạo ra mạng lưới thành viên ở một số dịa phương và trở thành nơi tập hợp các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước.

Ngày 05-04-2018, trong phiên tòa xét xử vụ án "Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm" với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân được quy định tại điều 79, Bộ luật Hình sự: Nguyễn Văn Đài đã  bị tuyên 15 năm tù giam và 5 năm quản chế; Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam và 03 năm quản chế, Trương Minh Đức 12 năm tù giam, 3 năm quản chế; Lê Thu Hà là 9 năm tù giam và 02 năm quản chế; Nguyễn Bắc Truyển là 11 năm tù giam và 3 năm quản chế; Nguyễn Văn Trội là 7 năm tù giam và 1 năm quản chế. Trong đó: Đài là đối tượng cầm đầu, đóng vai trò chủ mưu, lập dự án và liên hệ với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ, nhận số tiền 71.726 USD và 9.161,31 EUR tài trợ; trực tiếp tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, ngày 7-6-2018, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã được đi tị nạn, sống lưu vong tại Đức. Nhưng "ngựa quen đường cũ": Đài tiếp tục có nhiều hoạt động vu cáo, xuyên tạc, chỉ đạo mạng lưới trong nước hoạt động chống phá; ra sức kết nối một số cá nhân, tổ chức quốc tế, kích động, can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Tại châu Âu, hắn đã gặp gỡ, xuyên tạc, vu cáo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, trực tiếp tiếp xúc, vận động một số phái đoàn ngoại giao, một số nghị sĩ của EU để thông qua dự luật Magnitsky; thúc đẩy các tổ chức NGO kêu gọi, cản trở Hiệp định thương mại EVFTA. Tại Mỹ, Đài luồn lách, gặp gỡ nhiều cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ; gặp một số dân biểu như Alan Lowenthal, Thượng nghị sĩ Macro Rubio, John Collins và các tổ chức phi chính phủ khác như NED, Freedom House, American Bar Association, Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế… để vu cáo, xuyên tạc, nhằm tạo ra nhận thức sai lệch tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước; qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân gây sức ép, ra điều kiện, can thiệp vào Việt Nam.

HAEDC thực chất là một tổ chức phản động: Tập hợp lực lượng, huấn luyện, mở rộng các hoạt động chống phá; chờ thời điểm thích hợp thúc đẩy cái gọi là "cách mạng đường phố"; gây sức ép, công khai hoạt động, đối đầu với chính quyền,… Hướng tới mục tiêu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Mỗi chúng ta cần hiểu đúng bộ mặt phản động của nó để không bị lợi dụng, lôi kéo; ra sức góp phần đấu tranh lên án, vạch mặt bọn chúng./.

                                                                   Sự thật

Cảnh giác với những chiêu trò mớiBài viếtTGAGCảnh giác với những chiêu trò mớihttp://tuyengiaoangiang.vn/images/Dang-BacHo/Chuyen-canh-giac.PNG

(TUAG)- Những năm gần đây, các thế lực thù địch đang có sự điều chỉnh thủ đoạn chống phá với một mục tiêu không đổi: xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.

18/02/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Để đạt được mục tiêu đó, trên từng lĩnh vực, chúng sử dụng những chiêu thức mới, tiếp cận theo hướng "mềm dẻo", tạo thái độ thân thiện hơn, lợi dụng thái độ chủ quan mất cảnh giác của ta để thâm nhập được sâu hơn vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó chi phối, tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trên lĩnh vực kinh tế, chúng âm mưu thông qua hoạt động hợp tác, đầu tư để làm cho nền kinh tế phát triển chệch hướng XHCN. Đặc biệt, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những tồn tại, vướng mắc trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo, thành tựu phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi trong xã hội; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất phương hướng, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, gây bất ổn về tư tưởng, xuất hiện tình thế mới về chính trị. Từ đó, chúng sẽ kích động yêu cầu Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo kiểu phương Tây. Vụ Đồng Tâm thời gian qua là một ví dụ, từ một trường hợp điển hình vi phạm pháp luật, bao chiếm trái phép đất dành cho quốc phòng; chúng xuyên tạc thành vấn đề chế độ sở hữu đất đai; từ đó xuyên tạc bản chất chế độ.

Một trong những chiêu thức vô cùng nguy hiểm mà các thế lực thù địch sử dụng hòng làm chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là, thúc đẩy hình thành "xã hội dân sự" theo mô thức phương Tây. Chúng núp dưới chiêu bài "dân chủ hóa", hình thành "kênh phản biện" để cho ra đời các tổ chức đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, đòi giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đề cao "xã hội dân sự", các thế lực thù địch âm mưu phủ nhận học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng XHCN, về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng xã hội "dân chủ", "tự do" theo kiểu phương Tây.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo, luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm, được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng. Chúng huy động tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc ở Việt Nam; đưa ra yêu sách đòi mở rộng dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do lập hội để tập hợp lực lượng, kích động gây bạo loạn, dẫn đến mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật của một số đối tượng bất mãn, khi bị chính quyền xử lý, lập tức các thế lực thù địch gán ghép ngay với với vấn đề tôn giáo, dân tộc; hòng làm cộng đồng quốc tế hiểu sai lệch bản chất vụ việc; kích động, gây bất ổn, nhiễu loạn thông tin trong nước.

Lợi dụng vấn đề Biển Đông, chúng khai thác tối đa lòng yêu nước của người Việt, kích động tâm lý "bài Trung", "thoát Trung"; vu cáo Đảng, Nhà nước ta "bán nước"; lợi dụng các vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, chúng tung tin giả, tin sai sự thật tràn lan hòng tạo tâm lý hoang mang, bất ổn trong cộng đồng. Chúng lợi dụng tối đa sự non nớt của một bộ phận người tham gia mạng xã hội, nhất là giới trẻ, chế tác tin giả, tin giật gân sai sự thật phát tán trên mạng; rất nhiều người đã chia sẻ, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu, khi bị pháp luật xử lý, hối hận thì đã muộn.

Bên cạnh đó, đáng buồn là thời gian vừa qua, một số cán bộ, đảng viên; cán bộ nghỉ hưu; trí thức; văn nghệ sỹ… có biểu hiện suy thoái, nhận thức lệch lạc, bị  các thế lực thù địch kích động, lợi dụng; đăng đàn nói xấu Đảng, chế độ, lãnh tụ… vận động thành lập các tổ chức bất hợp pháp; ký tên kiến nghị gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước… kiến nghị, phản đối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hòng gây rối nội bộ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần không ngừng nâng cao cảnh giác, bình tĩnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh đập tan các chiêu trò của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước.

Sự thật

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TinTGAGKế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​(TUAG)- Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

13/02/2020 9:00 SANoĐã ban hành

​Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Kế hoạch số 04-KH/HVCTKV IV, ngày 3/2/2020 của Học viện Chính trị khu vực IV về Kế hoạch và thể lệ cuộc thi.

 
 
 
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Tổ thư ký giúp việc và Nhóm Chuyên gia 35 của tỉnh tham gia viết bài dự thi nêu trên.

Các bài dự thi đề nghị các đồng chí gửi về Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chậm nhất hết ngày 10/4/2020, để tổng hợp gửi về Học viện Chính trị khu vực IV.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí.

TGAG
Không được phép “viết lại lịch sử”!Bài viếtTrung TânKhông được phép “viết lại lịch sử”!/XDDImages/2020-02/duoi-co-dang-quang-vinh_Key_03022020080013.jpg

(TUAG)- Giáo sư Hà văn Tấn từng viết: “Lịch sử là khách quan. Sự kiện lịch sử là những sự thật được tồn tại độc lập ngoài ý thức của chúng ta. Nhưng sự nhận thức lịch sử lại là chủ quan. Và người ta chép sử vì những mục đích khác nhau”. Thật vậy, trong các hoạt động chống phá chế độ ta, một trong những mũi tấn công được kẻ thù lựa chọn là các vấn đề lịch sử, nhất là lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng. Nội dung chủ yếu là hạ thấp, phủ nhận vai trò của Đảng ta. Họ xuyên tạc, bịa đặt đủ thứ chuyện! Họ muốn “viết lại lịch sử”.

03/02/2020 7:00 SANoĐã ban hành

​Gần đây, nhất là sau cơn địa chấn chính trị: Liên Xô sụp đổ, đã xuất hiện các luận điệu đòi xét lại lịch sử, đòi đổi đường, thay hướng… Hùa theo đó trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, trong bài viết  “Những nghịch lý không thể nào chấp nhận” Nguyên Thạch đã có nhiều vu khống khi nói về Cách mạng Tháng Tám. Hắn ta đã tung hô chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim khi cho rằng, chính phủ đó đại diện cho nước Việt Nam độc lập. Song, thực chất chính phủ đó chỉ là bù nhìn do phát xít Nhật dựng lên, nó chỉ là cái vỏ, không có thực quyền gì và hoàn toàn nằm dưới sự “chỉ huy” của phát xít Nhật. Thế mà hắn đã vu khống với những lời lẽ rất thấp hèn: “Hồ đã cùng đám đồ đệ cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim”. Nhưng cả thế giới đều biết Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật xâm lược, chứ không phải từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, đơn giản bởi cái gọi là “chính phủ Trần Trọng Kim” có nắm quyền hành gì đâu mà bị giành mất?!!! Trong bài viết của mình, Nguyên Thạch còn “lập lờ đánh lận con đen” khi cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ là cuộc “tiến chiếm” một chính quyền khác ở miền Nam.

Cùng với mục đích đó, cũng có bài viết với nhan đề: “Cần bao lâu để phá nát một đất nước”. Bài viết đã xuyên tạc khi cho rằng: “Bằng mọi giá CSVN tổng động viên, xua các thanh niên đi B để chiếm miền Nam cho bằng được... Quyết chơi cạn máu với quân lực VNCH cú chót để cướp miền Nam năm 1975”. Bất chấp sự thật, họ còn viết: “Chiếm được miền Nam rồi, các nhà máy bị đóng cửa, nền kinh tế xuống dốc không phanh, suýt nữa thì trở về thời kỳ đồ đá… chậm phát triển nhất nhì thế giới”.

Mới đây, ngày 31/12/2019 cũng trên mạng xã hội đó đã có bài “Việt Nam ngày mai: Đi về đâu?” của Bảo Giang. Bảo Giang đã lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của một số cá nhân, đảng viên để rồi nói xấu, vu cáo, chia rẽ Đảng với Nhân dân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng tương tự, Nguyên Thạch có bài viết Lời đầu năm 2020. Nội dung thể hiện sự trăng trối tuyệt vọng, bởi “sự hoài công lãng phí của một đời người vô tích sự”. Sự chán trường, tuyệt vọng thể hiện ngay từ những câu đầu tiên: “Với nỗi niềm nặng trĩu của một con dân nước Việt, nói chi đây bên bờ vô vọng… mang khối tâm trạng nặng lòng ấy, hiện hữu là những suy tư chập chờn giữa vô vọng…”. Hắn viết tiếp: “Cuộc sống không có niềm tin, không ước mơ và hy vọng là cuộc sống vứt đi, nó không khác chi loài cầm thú…”.

Nhìn chung. tất cả đều cho rằng đất nước “đang chìm trong bóng tối” và coi Đảng Cộng sản Việt Nam là “giặc nội thù”; “Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam”... Từ đó nuôi dưỡng ảo vọng “sự sụp đổ của đảng cộng sản là không thể nào tránh khỏi”. Chúng còn “khuyên” và kêu gọi người Cộng sản Việt Nam “từ bỏ quyền lãnh đạo”, “trở về với đồng bào”, “liên minh với Mỹ”, để “chống sự NÔ TẦU – chống Trung” nhằm “bảo tồn dân tộc”… Nói chung họ đã nói rõ lập trường của họ; nói rõ quyền lợi của họ, lòng thèm khát của họ…Nó hoàn toàn ngược lại nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân!

Những năm gần đây đất nước ta phát triển với nhiều thành tựu nổi bật. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá: “Chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã giúp Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương... Chỉ số Vốn con người (HCI) của Việt Nam xếp thứ 48 trên 157 quốc gia và vùng lãnh thổ và đứng thứ hai ở ASEAN, chỉ sau Sing-ga-po... Trong vòng 30 năm qua, việc cung cấp dịch vụ cơ bản cải thiện rõ rệt. Tiếp cận tới dịch vụ cơ sở hạ tầng ở các hộ gia đình tăng nhanh chóng. Trong năm 2016, 99% dân số sử dụng điện làm nguồn thắp sáng chính, so với 14% năm 1993. Cơ hội tiếp cận nước sạch ở nông thôn cũng được cải thiện, từ 17% năm 1993 lên 70% năm 2016. Cơ hội tiếp cận những dịch vụ trên ở các đô thị đạt trên 95%... Giáo dục phổ thông ở Việt Nam tương đối tốt. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và kết quả đầu ra cấp tiểu học ở mức cao và đồng đều, thể hiện ở kết quả ấn tượng trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) năm 2012 và 2015, theo đó thành tích của học sinh Việt Nam vượt xa nhiều quốc gia OECD. Y tế cũng đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện. Từ năm 1990 đến 2015, tỷ suất tử vong mẹ giảm từ 139 xuống 54 trên 100.000 trẻ sinh sống và tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh giảm từ 44 xuống còn 16,7 trên 1.000 trẻ sống. Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là 73 - cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới - 87% dân số có bảo hiểm y tế xã hội”.

Đặc biệt, năm 2019 đời sống Nhân dân tiếp tục nâng lên khi bình quân GDP đầu người đạt gần 2.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%. Trong chuyến thăm và làm việc mới đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Myanmar, các nhà lãnh đạo nước này cho rằng đây là thành tựu “đáng kinh ngạc” của Việt Nam. Còn theo UNDP, Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện huyền thoại trong công cuộc giảm nghèo. Cũng theo tổ chức này, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới và với chỉ số HDI năm 2019 là 0,63, Việt Nam xếp thứ 118 trong tổng số 189 nước. Việt Nam cũng đang ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI ở mức trung bình và chỉ cần thêm 0,007 điểm để vào được nhóm các nước có HDI ở mức cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Thành quả giảm nghèo của Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới là vĩ đại. Tầng lớp trung lưu của Việt Nam hiện đang tăng nhanh; theo dự báo, đến năm 2025, tầng lớp trung lưu sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tương đương 25 triệu người. Chính điều này sẽ góp phần minh chứng rõ nét hơn nữa thành quả giảm nghèo bền vững của chúng ta cũng như mục tiêu về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, một xã hội công bằng, bình đẳng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành phần dân cư, bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”.

Thế mà, cũng trên các trang mạng đã nói, họ vẫn phủ nhận những thành quả mà Nhân dân ta đã đạt được. Họ còn trâng tráo khi viết: “… kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay không hề liên quan đến “nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân””?!! Theo bọn họ, những thành tựu trong phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2019 chỉ là nhờ gặp may, khi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc làm chuyển hướng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam và sự chuyển hướng này chỉ là tạm thời.

Gần đây, trên báo Tiếng Dân xuất hiện bài viết của Đỗ Ngà với tựa đề: “Có nên trung thành với khẩu hiệu “còn đảng còn mình” hay không?”. Mở đầu bài viết Đỗ Ngà cho rằng: “Ở đất nước này, từ ngày ĐCS nắm độc quyền cai trị đất nước họ đã phân xã hội thành 2 tầng rõ rết. Thượng tầng là ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp. Hạ tầng là nhân dân chịu sự trừng phạt của luật pháp do Đảng viết ra và phải chấp nhận chịu đựng những mệnh lệnh phi pháp của Đảng”.

Về bản chất đây là vấn đề thuộc về lập trường, quan điểm cơ hội, sai trái, thù địch! Cần phê phán, bác bỏ!

Trước hết, chỉ cần có kiến thức tối thiểu về lịch sử, ai cũng biết rõ dân tộc ta không thể giành được độc lập nếu không đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (năm 1858) đến trước năm 1930, đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu đầy tâm huyết, nhưng tất cả đều thất bại! Thất bại chồng lên thất bại! Nguyên nhân chính là do không có đường lối đúng đắn!

Năm 1911, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứ nước, Người đã đi đến hầu hết các châu lục. Đây là những năm tháng “thấm dầy thực tiễn”, nó giúp cho Người tìm thấy, hiểu đúng bản chất của chủ nghĩa thực dân. Tháng 7/1920, Người được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin và cũng chính từ đây đã chỉ ra con đường đấu tranh giành độc lập tự do thật sự cho dân tộc. Sau này hồi tưởng lại, Người nói: Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình mà tôi muốn nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.

Cuối tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương. Kết thúc Đại hội ngày 30/12/1920, Người ủng hộ thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. “Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bắt đầu vượt qua lưới sắt của chủ nghĩa đế quốc Pháp và dần dần thấm vào nước ta”.

Cùng với việc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Quan trọng hơn, Hồ Chí Minh còn tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức và cán bộ, lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc). Người nhận thức sâu sắc rằng: Để làm cách mạng “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Chính nhờ hoạt động không mệt mỏi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng Cộng sản đã chín muồi. Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đúng đắn đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Đảng ta ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ ngày mới ra đời, Ðảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Mầu cờ đỏ của Ðảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên”. Trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Những thắng lợi to lớn 90 năm qua là minh chứng sinh động về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Bài học kinh nghiệm lớn rút ra là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Chín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một quốc gia kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, có nhiều triển vọng tốt. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi./.  

Trung Tân

Thế nước đang lên! Hiểu đúng để cùng nhau vun đắp Bài viếtThế nước đang lên! Hiểu đúng để cùng nhau vun đắp /XDDImages/2020-01/duoi-co-dang-quang-vinh_Key_24012020230134.jpg

(TUAG)- Gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị tung ra trên Internet những bài viết núp dưới danh nghĩa dự đoán, dự báo tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam rất ảm đạm, nhằm bôi xấu Đảng, Nhà nước và lung lạc niềm tin của quần chúng.

24/01/2020 11:00 CHNoĐã ban hành

​Điển hình cho thủ đoạn thâm độc đó, ngày 26-12-2019 trên blog  “danlambaovn.blogspot.com”, Thành Đỗ có bài viết với tiêu đề “Quẻ bói đầu năm 2020”. Trong bài viết này, dưới chiêu bài “xủ quẻ”, coi bói đầu năm 2020, Thành Đỗ đã đưa ra những nhận định hết sức phản động, phản khoa học.

AG-don-tet-2.jpg

Thực tế tình hình đất nước bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc nói trên: Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có những thành tựu với những kỷ lục mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức 7,02% (cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng trên 7% kể từ năm 2011). Quan trọng hơn là kinh tế vĩ mô ổn định trong lúc giá cả một số mặt hàng tăng cao… Đặc biệt, chỉ 2 năm sau khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 400 tỷ USD, năm nay có bước đột phá, đạt  510 tỷ USD (xuất siêu năm thứ 4 liên tiếp với gần 10 tỷ USD). Kết quả này giúp Việt Nam là một trong 22 quốc gia có quy mô xuất khẩu lớn nhất thế giới; thuộc Top 30 các quốc gia xuất nhập khẩu tốt nhất thế giới. Việt Nam nằm trong Top đầu thế giới đang duy trì mức tăng trưởng cao, bền vững.

Năm nay có khoảng 138.000 doanh nghiệp thành lập mới và 38.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đặc biệt, có tới gần 40.000 doanh nghiệp tăng vốn (khoảng 2 triệu tỷ đồng, nhiều hơn cả số vốn đăng ký mới). Trong danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Forbes Asia 2019 công bố có 7 doanh nghiệp của Việt Nam. Việt Nam xếp hạng 8 trong số các nước đáng đầu tư nhất, vượt 23 bậc so với năm ngoái; tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mức kỷ lục: Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 40 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018 (vốn thực hiện ước đạt gần 18 tỷ USD, tăng 6,8%). Nhiều chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng vượt bậc (hạng 42 trên 129 quốc gia, nền kinh tế được xếp hạng; tăng 17 bậc so với năm 2016 và xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN sau Singapore và Malaysia).

Thu ngân sách ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng (bội thu ước đạt 114,5 nghìn tỷ đồng). Đây đang là giai đoạn thu ngân sách tốt nhất kể từ năm 2013. Cùng với đó, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; nợ công giảm xuống mức 55% GDP và ngày càng thấp xa hơn mức Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt trên 70 tỷ USD…Đời sống Nhân dân được nâng lên khi với quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỷ USD, bình quân GDP đầu người đạt gần 2.800 USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%. UNDP đánh giá Việt Nam đã tạo ra một câu chuyện huyền thoại trong công cuộc giảm nghèo. Cùng với đó, chỉ số HDI là 0,63, ở trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, xếp thứ 118/ 189 nước (ở gần mức trần của nhóm các nước có HDI mức trung bình và chỉ cần thêm 0,007 điểm để vào nhóm các nước có HDI mức cao).

Một bài viết của hãng tin CNBC (Mỹ) nhấn mạnh: "... Khả năng của Việt Nam phát triển mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ đáng được khâm phục". Trên trang của Brookings Institution - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington - có bài biết nhận định: "Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đạt được thành công kinh tế lớn nhất trong thế kỷ XXI”. Tờ Bangkok Post của Thái Lan nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực để biến đất nước trở thành điểm đến hấp dẫn đầu tư. Tờ Liên hợp buổi sáng của Singapore đã ca ngợi nền kinh tế Việt Nam, khẳng định đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Washington (Mỹ), bà Deborah Elms, nhà sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Asian Trade Centre có trụ sở ở Singapore, nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á đã thực hiện rất tốt trong việc tăng cường nội lực để có thể ứng phó với những tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, tiếp tục thu hút đầu tư nhiều hơn từ bên ngoài. Hãng Reuters cho rằng dòng vốn FDI là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 70% xuất khẩu. Hãng tin Regnum cũng nêu bật thành tích kinh tế của Việt Nam như tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng nền kinh tế tốt nhất để đầu tư, vượt trước các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore và Indonesia.

Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 của năm 2018 lên mức xếp hạng 67 trong năm 2019. WEF cho rằng, Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực. Ông Vladimir Mazyrin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Học viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với đài Sputnik: “Nền kinh tế thế giới đang trên đà giảm tốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn là ngôi sao sáng nhất cho thấy sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định". Theo báo cáo về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2019 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng ba bậc lên thứ 42/129 nền kinh tế trên thế giới được xếp hạng. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay. Theo ông Sacha Wunsch-Vincent, đồng tác giả báo cáo GII, Trưởng bộ phận kinh tế và thống kê của WIPO, Việt Nam là quốc gia hình mẫu trong số các quốc gia mà WIPO khảo sát theo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong 3 năm qua; là nước liên tục được thăng hạng trong những năm qua.

Tạp chí U.S. News & World Report cũng công bố Việt Nam xếp thứ tám trong tốp 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019; trở thành một quốc gia cạnh tranh và hiện đại hơn; ngày càng hội nhập sâu hơn khi trở thành thành viên của các hiệp định thương mại lớn. Theo kết quả khảo sát Expat Insider do mạng lưới InterNations công bố mới đây, Việt Nam nổi lên như một “thiên đường", quốc gia và địa điểm hàng đầu dành cho người nước ngoài đến trải nghiệm và làm việc. Việt Nam, tăng 12 bậc, từ vị trí thứ 14 năm 2018 vươn lên ngôi Á quân trong bảng xếp hạng những nơi sống và làm việc tốt nhất theo đánh giá của người nước ngoài. Kết quả khảo sát cho thấy: “Gần như không có nơi nào trên thế giới tốt hơn Việt Nam về 2 tiêu chí Tài chính cá nhân và Làm việc ở nước ngoài, cùng với sự cải thiện về chất lượng cuộc sống cũng như khả năng dễ dàng hòa nhập và ổn định tại quốc gia này".

Ngân hàng Thế giới (WB) trong “Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2019” nhận định: Dù kinh tế toàn cầu có sự không ổn định, song kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và  thương mại thặng dư liên tiếp nhiều năm. Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam sắp tới và trong trung hạn, WB GDP dự báo mức tăng 6,5% trong những năm tới.

Cùng với kinh tế tăng trưởng liên tục trong nhiều năm. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc cũng được củng cố, tăng cường (Quân đội ta đã có bước trưởng thành vượt bậc). Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; uy tín và vị hế của Việt Nam ngày càng được nâng cao; tạo ra thế và lực ngày càng lớn mạnh.

Trong bối cảnh Asean có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình, ASEAN được các nước trong và ngoài khu vực coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác. Sau hơn bốn năm hình thành, Cộng đồng ASEAN, mái nhà chung của 650 triệu dân, đã không ngừng phát triển về mọi mặt, tăng cường và mở rộng liên kết nội khối cũng như với các đối tác của ASEAN. Ở tầm toàn cầu, trong suốt ba phần tư thế kỷ, với vai trò then chốt, là cơ quan có trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc (tổ chức quốc tế lớn nhất với 193 quốc gia thành viên), Hội đồng Bảo an đã khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách nói trên thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, mà Ðại hội XII của Ðảng đã đề ra; thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước ta. Nhận thức rõ điều đó, chúng ta đã xác định chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng" cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững" khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tác động sâu rộng đến nước ta. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hành động quyết liệt hơn để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững; quốc phòng, an ninh vững mạnh; thực lực phải tốt ; lòng dân phải yên; chính trị, xã hội phải ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất; tạo nền tảng vững chắc, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cần hiểu đúng thế nước đang lên, để ra sức cùng nhau vun đắp./.

Trung Tân
An Giang - Kết nối, chia sẻ, lan tỏa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộTinNgọc HânAn Giang - Kết nối, chia sẻ, lan tỏa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộ/XDDImages/2020-01/HN-ky-ket-NQ35-1_Key_06012020091954.jpg

​​(TUAG)- Ngày 31/12/2019, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã ký kết Quy chế phối hợp với 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ và Học viện Chính trị khu vực IV trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

03/01/2020 10:00 SANoĐã ban hành

 

Tham dự Lễ ký kết về phía đại diện tỉnh An Giang có đồng chí Tân Vân Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo 12 tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực Tây Nam bộ, Bộ phận 35 của Học viện Chính trị Khu vực IV. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì Lễ ký kết.
 
Việc ký kết trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, hợp tác bình đẳng, cộng đồng trách nhiệm góp phần để mỗi bên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các nội dung phối hợp bao gồm: Thiết lập cơ chế trao đổi chính thức; chia sẻ thông tin; phối hợp trong nghiên cứu khoa học; phối hợp trong công tác tuyên truyền; phối hợp trong tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức.
 
Việc ký kết phối hợp giúp cho An Giang cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời kết nối, chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm của An Giang trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong khu vực Tây Nam bộ.

Tin, ảnh  Ngọc Hân
Hiểu đúng để góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc! Bài viếtHiểu đúng để góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc! /XDDImages/2020-01/Co-dang_Key_01012020103751.jpg

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về tư duy độc lập tự chủ. Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Người nói rõ: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”.

01/01/2020 11:00 SANoĐã ban hành
Bằng tư duy độc tập, tự chủ, Hồ Chí Minh đã đi một con đường riêng của mình chứ không đi theo lối mòn. Tư duy độc lập tự chủ không chỉ giúp Hồ Chí Minh lựa chọn và vận dụng phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam mà còn mang đậm tính độc đáo, sáng tạo... Nó không chỉ tìm thấy “cái cần thiết cho chúng ta, con đường giải phóng chúng ta” mà còn đóng góp rất quan trọng vào phong trào cách mạng thế giới. Cả loài người đều ngưỡng mộ và ca ngợi chân l‎ý: Không có gì quý ‎ hơn độc lập tự, do!
Co-dang.jpg 
 
Tháng 5/1947, trả lời phóng viên Hãng Roi-tơ, Người khẳng định: “…Toàn dân Việt Nam cương quyết tranh đấu cho thống nhất và độc lập”. “Độc lập nghĩa là chúng tôi điều khiển lấy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Trong kháng chiến chống Pháp, Bác khuyên dạy cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, Người nhấn mạnh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”,  hơn thế nữa: “Ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác, dầu là kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta” . Vì vậy: “Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. Người tổng kết: “Tinh thần yêu nước là kiên quyết giữ gìn quyền độc lập, tự do và đất đai toàn vẹn của nước mình”. Có lần, Người nói cụ thể: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác”, “ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Người khuyến cáo: Nếu không “chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều”.

Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta tổng kết: “… Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định quan hệ: “Giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế” là một trong những mối quan hệ lớn cần nắm vững và giải quyết tốt. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng đối ngoại: “... Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,...”.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp… Từ đó, một số phần tử cực đoan tung ra nhiều nội dung chống phá. Chúng dựng nên câu chuyện “Việt Nam đang đi dây trong quan hệ với các nước lớn”, như thế là sai lầm. Chúng cho rằng, chủ trương “ba không” (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) là “tự trói tay mình”; nếu còn tiếp tục như vậy thì “dân đi một đường, Đảng đi một nẻo”. Phải “nắm lấy bàn tay của một nước phát triển nào đó”; “chỉ có liên minh quân sự với một cường quốc nào đó thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo”... Tất cả đều là ngụy biện, phục vụ cho các ‎ đồ đen tối, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Hiện nay: Trật tự “nhất siêu đa cường” vẫn tồn tại, nhưng trật tự “đa cực linh hoạt” lại đang là xu hướng, với những liên kết đan xen, đa tầng. Các nước luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu trong quan hệ quốc tế. Xu hướng đề cao sự tương đồng lợi ích đóng vai trò chi phối; tính đối tác, đối tượng trong quan hệ quốc tế đan xen, chuyển hóa linh hoạt, trên từng lĩnh vực cụ thể. Sự hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và thỏa hiệp giữa các nước, nhất là các nước lớn đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng đứng trước những khó khăn, tiềm ẩn các nguy cơ, thách thức về quốc phòng, an ninh do âm mưu, thủ đoạn chống phá, lật đổ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia của các thế lực thù địch, phản động.

Bối cảnh đó đặt ra cho việc vận dụng quan điểm “độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc có những yêu cầu mới. Trong đó: Phải kiên định quan điểm độc lập, tự chủ; đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xử lý hài hòa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế. Bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy cao nhất nội lực đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Thực hiện sáng tạo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; chủ động, linh hoạt và kịp thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và đẩy mạnh hội nhập quốc tế phù hợp với từng thời điểm, tình huống. Phải coi trọng và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hài hòa quan hệ giữa các nước lớn, dựa trên vị trí địa chiến lược của đất nước và lợi ích chiến lược của quốc gia. Cần tiếp tục giữ vững tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; kiên định thực hiện chính sách không đi với nước này chống nước kia, không tham gia liên minh quân sự, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ bằng giải pháp hòa bình, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cảnh giác, ngăn ngừa sự thỏa hiệp giữa các nước liên quan đến chủ quyền, lợi ích của Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện vừa hợp tác vừa đấu tranh quốc phòng một cách linh hoạt, sáng tạo; lấy hợp tác là chính, đấu tranh để hợp tác tốt hơn. Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo phương châm: “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu. Thứ tư, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, khu vực, Cộng đồng ASEAN ở mức cao hơn, hiệu quả thiết thực hơn; trong đó có tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,…

Thực hiện tốt phương châm giữ nước từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của đất nước trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cần đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực và ràng buộc.

Cần làm sâu sắc hơn  nữa quan hệ với các nước (đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 16 nước, Đối tác toàn diện với 13 nước; nâng cấp  quan hệ với Nga và Ấn Độ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, với Nhật Bản lên “Đối tác chiến lược sâu rộng”). Coi trọng và phát huy việc Liên Minh Châu Âu (EU), Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong “Chính sách hướng Nam mới”, “Kết nối với châu Á”... Mới đây, với số phiếu kỷ lục (192/193), Khóa họp thứ 73 Đại hội đồng LHQ đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và là một trong 7/10 nước phê chuẩn đầu tiên. Đến nay đã có 71 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; chúng ta đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có 10 Hiệp định đã có hiệu lực. có 135 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với vốn đăng ký 362,58 tỷ USD, vốn thực hiện 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% vốn đăng ký (đứng đầu là Hàn Quốc với 67,71 tỷ USD chiếm 18,7%, Nhật Bản đứng thứ hai với 59,34 tỷ USD chiếm 16,4% vốn đăng ký, tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Hồng Kông...). Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ta đạt mức kỷ lục hơn 500 tỷ USD, gần 2 lần GDP, Việt Nam xếp hạng 26 trong nhóm 30 nền kinh tế xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới.

Những thành tựu nói trên càng khẳng định cho sự đúng đắn về đường lối đối ngoại  của Đảng và Nhà nước. Nó bác bỏ luận điệu xuyên tạc về cái gọi là Việt Nam đang bị cô lập trên chính trường quốc tế./.

TRUNG TÂN
1 - 30Next