Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChính trị

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Chính trị
 
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIIIBài viếtNgọc HânKhẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII/SiteAssets/HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-5.jpg
07/12/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 06/12/2022.

HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-5.jpg

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, tại hội nghị Trung ương 6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị và đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng này để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nội dung 3 Nghị quyết và Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua là rất hệ trọng; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước). Các đồng chí báo cáo viên giới thiệu rất đầy đủ, sâu sắc.

Nêu một số điểm mang tính tư tưởng chỉ đạo, có tính thời sự cao tại các Nghị quyết lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện; những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang vào chiều ngày 06/12

"Đây là những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai Nghị quyết. Không phải đây là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này, nhưng kỳ này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hơn" - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, trong quá trình này không nóng vội, nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; đồng thời kế thừa phát huy những thành tựu, kết quả kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, tổ chức.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước. "Khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc".

Nội dung trọng tâm nữa được đề cập tại 2 Nghị quyết lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đó là: Trong công tác cán bộ một lần nữa khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nhấn mạnh phương châm có vào có ra, có lên có xuống. Khuyến khích cán bộ từ chức nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khi có sai phạm. Kịp thời bố trí lại cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ. Dẫn lại câu nói của Bác Hồ về nội dung này, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết: Bác Hồ có nói một câu rất hay "chọn người và thay người cũng là một vấn đề quan trọng trong lãnh đạo". Kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, sau Hội nghị , các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết hội nghị Trung ương 6.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận. Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả thực sự.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả, với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20. "Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay, nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị".

Somg song đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp. Các Ban tham mưu của Đảng phải nắm chắc và kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp theo từng quý, năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý ghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

 HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-6.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hôm nay mới là bước đầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch và các hướng dẫn đã được gửi tới các cấp ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  yêu cầu việc tổ chức phải được triển khai đảm bảo các yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả, thiết thực; khẩn trương xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; giành thời gian thảo luận, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết đề ra…/.

 NGỌC HÂN (tổng hợp)

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)TinAdminTài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)https://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Be-mac-hntw-6-22-1.jpg
03/12/2022 3:00 CHNoĐã ban hành


TẢI CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW: 1-NQ-27-TW.pdf

2. Nghị quyết số 28-NQ/TW: 2-NQ-28-TW.pdf

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW: 3-NQ-29-TW.pdf

4. Kết luận số 45-KL/TW:      4-KL-45-TW.pdf

5. Kế hoạch số 84-KH/TU:    5-Kehoach-84-TUAG.pdf

6. Hướng dẫn số 52-HD-BTGTU: 6-Huongdan-52-BTGTUAG.pdf

7. Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 6: Tai lieu hoc tap Nghi quyet Trung uong 6.pdf

8. Tài liệu hỏi-đáp Nghị quyết Trung ương 6: Tai lieu hoi dap Nghi quyet Trung uong 6.pdf
FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Công tác dư luận xã hội góp phần cho “ý Đảng” phù hợp với “lòng Dân”TinTuyết NgọcCông tác dư luận xã hội góp phần cho “ý Đảng” phù hợp với “lòng Dân”/SiteAssets/TKET-DLXH22-3.jpg
28/11/2022 11:15 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 28/11, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

TKET-DLXH22-1.jpg

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đây là hội nghị công tác dư luận xã hội quy mô toàn quốc lần đầu tiên do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức. Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ làm công tác dư luận xã hội, cộng tác viên dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lâm Thành Sĩ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị.

 TKET-DLXH22-2.jpg

Viện trưởng Đỗ Thị Thanh Hà báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nghe  5 tham luận liên quan đến mô hình hay, cách làm sáng tạo được vận dụng đã đem lại kết quả tích cực trong công tác dư luận xã hội. Năm 2022, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước đã thực hiện 125 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Nội dung và chủ đề điều tra dư luận ở các địa phương khá đa dạng, tập trung vào những vấn đề nóng của địa phương, các đề án, chương trình lớn của tỉnh, thành phố.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và một số cơ quan, đơn vị Trung ương đã phát hành 1.175 báo cáo tình hình dư luận xã hội. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố có báo cáo nhanh dư luận xã hội chất lượng tốt, phản ánh trúng những vấn đề dư luận trong đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Viện trưởng Viện Dư luận xã hội Đỗ Thị Thanh Hà đánh giá năm 2022 là năm công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được vận dụng đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn: Tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo cụm, theo nhóm ngành nghề; thành lập các nhóm (group) cộng tác viên trên mạng xã hội; lập các trang, tài khoản xã hội facebook, youtube để cung cấp thông tin định hướng, lan tỏa thông tin tích cực; tiếp thu, xác minh và giải quyết những vấn đề dư luận phản ánh, kiến nghị qua tổng đài tiếp nhận thông tin dư luận xã hội; phân công trách nhiệm quản lý, điều hành nắm bắt dư luận xã hội theo địa bàn đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy; xây dựng quy trình dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông; thành lập tổ giúp việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí, thông tin trên mạng xã hội để thông tin, định hướng dư luận xã hội; thành lập tổ điều tra dư luận xã hội; cộng tác viên dư luận xã hội kết hợp với bộ phận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiều địa phương tiếp tục phát huy cách làm hay như: Xây dựng quy chế thông tin hai chiều; tổng đài tiếp nhận thông tin dư luận xã hội; tổ điều tra dư luận xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, làm rõ và phản hồi lại những vấn đề dư luận phản ánh. Hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin (mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, báo cáo từ các đơn vị, hội nghị giao ban dư luận, giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, tiếp xúc trực tiếp với cơ sở).

Riêng tại An Giang, với sự chủ động trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo; tăng cường công tác phối hợp trong công tác dư luận xã hội; chú trọng đổi mới phương pháp điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phù hợp với xu hướng cũng như yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn; đặc biệt là việc quan tâm thực hiện tốt quy trình “nắm bắt, xử lý, phản hồi, định hướng dư luận xã hội”... đã giúp cho công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

 TKET-DLXH22-3.jpg

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo trong năm 2022 có những bước tiến, dấu ấn nổi bật, đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương.

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tình hình trong nước và thế giới năm 2022 và dự báo năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu công tác dư luận xã hội cần tiếp tục chủ động, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nắm bắt, thăm dò dư luận.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh Đảng đặc biệt coi trọng công tác dư luận xã hội, gắn liền với phương thức lãnh đạo của Đảng. Chỉ có nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác tâm tư, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mới có thể đề ra được các chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Chính vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2023 là cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, để “ý Đảng” phù hợp với “lòng Dân”. Công tác dư luận xã hội của ngành Tuyên giáo phải chủ động, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Năm 2023 là năm bản lề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, với nhiều sự kiện quan trọng: Đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn… Công tác dư luận xã hội phải tập trung bám sát các sự kiện chính trị quan trọng này, chủ động nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan, toàn diện dư luận của các giai tầng, dự báo tình hình, tình huống có khả năng phát sinh và đề xuất giải pháp định hướng dư luận xã hội. Công tác dư luận xã hội không thể đứng ngoài, mà phải thâm nhập sâu hơn nữa, rộng hơn nữa vào môi trường mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội ngay trên không gian mạng.

Công tác dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn. Phải nắm chắc tư tưởng, chính trị, diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh phê và tự phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; thiếu gương mẫu, sống thực dụng, suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác dư luận xã hội phải đồng hành cùng cuộc sống thực tế của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động nắm bắt thông tin về những điểm nóng, vấn đề nảy sinh, dự báo tình hình và xây dựng các kịch bản ứng phó.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị chú trọng ứng dụng công nghệ trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Phải coi ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu dư luận xã hội là khâu đột phá trong đổi mới phương thức công tác dư luận xã hội. Chuẩn bị các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Trên cơ sở tổng kết, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

TKET-DLXH22-4.jpg

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội trong năm 2022

Nhân dịp này Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng cho 15 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội trong năm 2022. Tỉnh An Giang có 01 cá nhân được khen thưởng./.

TUYẾT NGỌC

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
An Giang nhớ ơn cố Thủ tướng Võ Văn KiệtBài viếtHữu ThịnhAn Giang nhớ ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt/SiteAssets/AG-nho-VoVanKiet-3.jpg
21/11/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- "Người nhờ đất để sống. Đất nhờ người có tên. Người nhờ người dẫn lối. "Uống nước nhớ nguồn" là đạo lý ngàn đời của ông cha ta…" - đoạn mở đầu văn bia đặt tại công viên văn hóa Võ Văn Kiệt (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn) cho thấy sự trân trọng của các thế hệ lãnh đạo và người dân An Giang hôm nay đối với công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  trong việc quyết định đào kinh T5, nay là kinh Võ Văn Kiệt - đại công trình lịch sử làm hồi sinh cả một vùng đất chết.

 AG-nho-VoVanKiet-1.jpg

1. Dòng chảy lịch sử 200 năm

Tứ giác Long Xuyên được người Pháp định danh trong những thập niên đầu thế kỷ XX, định hình qua 4 trục chính: sông Hậu về phía đông bắc, kinh Vĩnh Tế phía tây bắc, kinh Cái Sắn phía tây nam và kinh Rạch Giá – Hà Tiên về phía tây ven biển. Với diện tích khoảng 500.000ha, TGLX cùng với Đồng Tháp Mười là 2 "túi phèn" khổng lồ của ĐBSCL.Do địa hình trũng, vùng này thường bị ngập sâu vào mùa lũ nhưng lại bị khô hạn, nhiễm phèn, xâm nhập mặn vào mùa khô.

Dưới Triều Nguyễn, trong vùng này chỉ mới có kinh Thoại Hà, Vĩnh Tế và một đoạn kinh Núi Sập – Ba Thê được Thoại Ngọc Hầu chỉ huy đào đắp chủ yếu phục vụ cho giao thương, quốc phòng, khẩn hoang lập ấp. Kinh Thoại Hà hoàn thành (1818) đưa sông Đông Xuyên  thành cảng đạo nối sông Hậu với biển Tây ngoài thuận lợi cho giao thương còn tạo điều kiện cho lưu dân định cư, khai phá đất đai dọc theo bờ Thoại Hà lập được một số thôn ấp vùng Núi Sập như Phú Hòa, Vĩnh Chánh, Thoại Sơn… Kinh Vĩnh Tế hoàn thành (1824), mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, nối liền giao thương Châu Đốc với Hà Tiên, vừa  củng cố, giữ vững an ninh biên giới vừa tạo điều kiện cho dân phiêu tán định cư, khẩn hoang lập làng hai bên bờ kinh Vĩnh Tế. Đến năm 1827 được 20 xã thôn như Vĩnh Tế, Vĩnh Nguơn, Vĩnh Hội, Nhơn Hòa (Nhơn Hưng), Vĩnh Thạnh - An Thạnh (An Phú), An Nông, Vĩnh Thông, Vĩnh Lạc (Lạc Quới), Vĩnh Bảo (Vĩnh Gia), Vĩnh Ðiều…

Khi thực dân Pháp xâm chiếm An Giang, Hà Tiên (1867) cho đến năm 1945 của thế kỷ XX- gần 80 năm sau, chỉ có thêm 9 kinh trục chính (1) phục vụ chủ yếu cho việc tư hữu hóa đất đai lập ra những đồn điền lớn phát canh thu tô, vơ vét lúa gạo xuất khẩu. Dưới thời Ngô Đình Diệm chỉ đào được con Kinh Mới (1962) nối kinh Vĩnh Tế với kinh Tám Ngàn (lúc này vẫn chưa thông với kinh Rạch Giá – Hà Tiên) nhằm mục đích chia cắt địa hình căn cứ kháng chiến chớ không vì phát triển kinh tế, dân sinh…

Sau năm 1975, vùng TGLX vẫn chìm đắm trong bạt ngàn năng, lác, tràm… cùng lũ lụt hàng năm, nhất là vùng rốn ngập nặng giữa các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên (An Giang), Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành (Kiên Giang) quang cảnh vẫn như hàng trăm năm trước. Vùng đất này chỉ từng bước cựa mình, vươn vai từ khi có đường lối đổi mới của đất nước, nhất là khi tư tưởng Tam Nông được xác lập rõ ràng. Những năm 1988-1989, tỉnh An Giang và Kiên Giang đã nỗ lực đưa dân vào khai phá, tuy nhiên, với diện tích tự nhiên khoảng 489.000 ha nhưng năm 1990, sản lượng lúa toàn vùng chỉ đạt trên 1 triệu tấn. Liên tục ba năm từ 1994 đến 1996, tỉnh An Giang bị lũ lớn từ Camuchia đổ về làm hệ thống giao thông đường bộ bị hư hại nặng, trồng trọt và chăn nuôi bị tổn thất lớn, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn.

Qua một thời gian dài khảo sát tìm giải pháp cho phát triển sản xuất, hạn chế ngập lụt, xây dựng nông thôn mới cho ĐBSCL, ngày 9-2-1996 Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Quyết định 99/TTg nhằm hoàn thiện các chương trình khai thác Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và Bán đảo Cà Mau do ông khởi xướng từ những năm 1987 - 1988 - 1989 khi đất nước vừa đổi mới, khi ông còn là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1987 -1991), rồi Chủ tịch HĐBT - Thủ tướng Chính phủ (1991 – 1997)…

Trong chuyến về thăm và làm việc tại An Giang, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng các nhà khoa học đã đến khảo sát toàn vùng Tứ giác Long Xuyên và các tuyến kinh, tìm cách đưa nước thoát lũ ra biển Tây, rước ngọt và rửa phèn cho Tứ giác Long Xuyên. Ngày 25-7-1996 Thủ tướng đã đi thị sát cánh đồng Lạc Quới (Tri Tôn, An Giang) định hướng cho con kinh trục chính đào nối liền kinh Vĩnh Tế với bãi Giồng Kè của Hòn Đất, Kiên Giang.

Dù có không ít ý kiến quan ngại việc đào kinh thủy lợi trong TGLX sẽ làm "dậy phèn" cho cả Miền Tây nhưng với sự nhạy bén, tầm nhìn xa trông rộng,Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ thị: "Đề án quy hoạch thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên cần nhanh chóng thực hiện vì nó sẽ giúp khu vực sử dụng được nguồn phù sa vô giá của lũ sông Cửu Long, chính nó sẽ đảm đương việc thoát lũ, rửa phèn khai phá đất nông nghiệp cho vùng Tứ giác Long Xuyên. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy lợi, Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường cần nhanh chóng phối hợp lập kế hoạch xây dựng tuyến kênh thoát lũ ra Vịnh Thái Lan"..

Sau khi ký Quyết định số 159/TTg ngày 14-3-1997 nhằm thực hiện ngay trong năm 1997 các công trình chống lũ cho TGLX  kết nối thành hệ thống các con kinh Vĩnh Tế (T3), T4, T5, T6, tuyến đê bờ Nam Vĩnh Tế; hệ thống cống ngăn, xả lũ và 2 đập cao su điều chỉnh lũ Tha La, Trà Sư; các cống ngăn mặn giữ ngọt, thoát lũ ven biển, ngày 22/4/1997 Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định cho khởi công đào kinh T5, con kinh như "cái xương sống" có ý nghĩa chiến lược của cả hệ thống. Lúc đó, một số tuyến kinh như kinh Tám Ngàn và kinh T6 trong vùng Tứ giác Long Xuyên đã đào xong nhưng chưa thông tuyến nên không rửa phèn hiệu quả, ngập lụt vào mùa nước lũ diễn ra vẫn phức tạp.

Sau 4 tháng huy động mọi lực lượng hối hả hoàn thành trước đỉnh lũ, ngày 30-8-1997, kinh T5 hoàn thành với tổng chiều dài 36.700m (trên phần đất An Giang dài 10.900m, trên phần đất Kiên Giang dài 25.800m), bề rộng mặt kinh từ 30 – 36m, đáy rộng 20m, sâu 4 - 4,5m. Một đại công trình thủy lợi nhanh nhất từ xưa đến nay trên vùng đất này đã hoàn thành. Ngay sau mùa lũ năm 1997, đầu năm 1998 gần 50.000ha cặp hai bên bờ kinh T5 đã được ngọt hóa. Kinh T5 đã hoàn thành sứ mệnh là trục chính cùng với kinh T4, T6…  đưa nước lũ ra biển Tây, tránh ngập lụt tại An Giang, đánh tan "túi phèn" từ bao đời của vùng Tứ giác. Từ đó, 500.000ha đất hoang hóa vùng TGLX (thuộc 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần Cần Thơ) được khai phá, bố trí hàng ngàn hộ dân sống an toàn với lũ, sản xuất 2-3 vụ lúa một năm và trở thành vựa lúa quan trọng, đưa kinh tế xã hội ngày càng phát triển toàn diện. Từ buổi đầu, kênh T5 đã được người dân tự gọi là kinh Ông Kiệt hay kinh Ông Sáu như thay cho lời cảm ơn về tâm huyết và quyết sách hợp lòng dân của Thủ tướng Võ Văn Kiệt…

Hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây hoàn thành, nghiệm thu, phát huy hiệu quả một cách tích cực trong điều tiết nước lũ năm 1999 của vùng Tứ giác Long Xuyên, tình trạng ngập lụt  ở ĐBSCL khi đỉnh lũ Tân Châu vượt báo động ba (4,20m) không còn gây thiệt hại.

Theo gợi ý của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vào ngày 11/10/1999, tại Hội trường UBND tỉnh An Giang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp với Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Lịch sử phát triển kinh Vĩnh Tế" thu hút các nhà khoa học ở Trung ương, ở địa phương, các nhà quản lý của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang về dự.

Hội thảo có rất nhiều tham luận đánh giá cao công trình đào kinh Vĩnh Tế của tiền nhân trước đây cũng như tầm nhìn chuẩn xác của Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng các nhà khoa học, lãnh đạo địa phương khi quyết định dựa vào con kinh này xây dựng hệ thống thoát lũ, tiêu phèn, giữ ngọt hiệu quả cho đất đai TGLX hồi sinh và phát triển. Kinh Vĩnh Tế là tuyến kênh biên giới đặc biệt quan trọng mở mang vùng đất Tây Nam Bộ mang tầm vóc của một công trình chiến lược nhất thế kỷ XIX. Ngoài mục đích chính là tạo nên một thủy lộ giao thương thông suốt nối liền thành Châu Đốc và thành Hà Tiên như phòng tuyến trấn giữ biên giới, kinh Vĩnh Tế còn tạo điều kiện cho lưu dân đi đến những vùng đất mới định cư, khai khẩn đất đai. Thượng nguồn kinh Vĩnh Tế đưa dòng nước ngọt sông Hậu ở Châu Đốc thâm nhập vào ruộng đồng vùng Bảy Núi, xuôi xuống hạ nguồn sông Giang Thành ở Hà Tiên để ra biển Tây. Và chủ trương thoát lũ ra biển Tây, khai thác vùng TGLX của Thủ tướng Chính phủ năm 1996 là một tầm nhìn chiến lược nối tiếp việc làm của tiền nhân trong công cuộc khai phá, xây dựng, giữ gìn và phát triển vùng đất Tây Nam của đất nước càng thêm giàu đẹp.

Diện tích đất của An Giang trong TGLX là 239.200ha chiếm 47,43% diện tích của vùng và chiếm 69,80% diện tích của tỉnh. Nhờ có hệ thống đê bao kiểm soát lũ và tiêu thoát lũ ra biển Tây, diện tích canh tác lúa của An Giang từ 1 vụ, chuyển lên 2 rồi 3 vụ trong năm. Sản lượng lúa cả năm tăng dần từ 1 triệu tấn, lên 2 triệu tấn, 3 triệu tấn và trên 4 triệu tấn. Góp phần đưa An Giang trở thành một trong những tỉnh đứng đầu sản xuất lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản ra thị trường thế giới.

Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh An Giang bày tỏ lòng biết ơn đến các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tâm huyết giúp cho các công trình thoát lũ, tiêu phèn của TGLX hoàn thành, hiệu quả, đồng thời mong muốn được đặt tên "chính danh" cho con kinh T5 hơn là bằng ký hiệu…

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Cố vấn Võ Văn Kiệt rất vui mừng vì hệ thống công trình đê bao, thoát lũ vùng TGLX hoàn thành trong thời gian ngắn và phát huy hiệu quả tích cực, rồi đây nhà cửa, thôn xóm, làng mạc và đời sống người dân dọc theo những con kinh mới này sẽ trù phú theo thời gian,… Cố vấn Võ Văn Kiệt căn dặn và tin tưởng nhân dân và chính quyền tỉnh An Giang , Kiên Giang sử dụng hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây thành công và hiệu quả để phát triển vùng Tứ giác Long Xuyên, đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước…

AG-nho-VoVanKiet-2.jpg

2. Tấm lòng người dân An Giang đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Ngày 11-6-2008 nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời. Người dân An Giang cùng cả nước đau buồn, tiếc thương tiễn biệt vị Thủ tướng đã ghi đậm dấu ấn trên đồng đất Miền Tây cũng như các công trình có tầm cả nước mà ông chủ xướng như thuỷ điện Trị An, đường dây 500 KLV Bắc - Nam, lọc dầu Dung Quốc, Chương trình 327 phủ xanh đất trống đồi trọc, chương trình vệ sinh môi trường với Chỉ thị 200, chương trình nước sạch nông thôn, kiên cố hoá trường học; chủ trương không đốt pháo nổ...

Hình ảnh Thủ tướng - Anh Sáu Dân thân thương gần gũi nhân dân, nhất là nông dân và dân nghèo, với văn nghệ sĩ - trí thức - nhà tu hành, bà con Việt Kiều… vẫn còn mãi.  Ngược dòng thời gian, người Miền Tây nhớ mãi Anh Sáu Dân - một Bí thư Khu ủy khu Tây Nam Bộ  kiên cường, mưu lược lãnh đạo quân và dân Khu 9 đánh bại âm mưu bình định lấn chiếm khốc liệt của Mỹ - Thiệu sau Hiệp định Pari năm 1973, tạo tiền đề cho chiến trường miền Nam chuyển thế chiến lược tiến lên Tổng tiến công 1975 toàn thắng.

Đối với cán bộ, người dân An Giang đã từng biết đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong trong thời gian ông về tìm hiểu tình hình TGLX, hình ảnh ông đi bộ, ngồi máy cày khảo sát vùng phèn Lạc Quới, xắn quần lội sình lầy  dắp đường  khi kinh T5 mới đào xong không bao giờ nhạt phai trong ký ức. Những người nông dân ở Lạc Quới (Tri Tôn, An Giang), Bình Giang (Hòn Đất, Tri Tôn) luôn ghi nhớ về  sự nhạy bén, tầm nhìn xa trông rộng của ông Sáu Dân khiến cho cả một cánh đồng rộng lớn chạy dài từ An Giang xuống tới Kiên Giang này phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Mọi người vẫn luôn nhắc đến ông Sáu Dân với lòng biết ơn, kính trọng khi chứng kiến sự phát triển của vùng TGLX, cho là công lao đó đối với người dân xứ này lớn như trời, như biển vậy!

Với niềm yêu quý và lòng kính trọng Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân An Giang, ngay trong dịp giỗ đầu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, UBND tỉnh An Giang đã lập tờ trình gởi HĐND xin đặt tên kinh Võ Văn Kiệt thay cho tên kinh T5-Tuần Thống đang dùng. Nội dung tờ trình ghi rõ, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người con ưu tú của vùng ĐBSCL. Trên cương vị Thủ tướng, ông thường cùng lãnh đạo các tỉnh, các nhà khoa học khảo sát vùng ĐBSCL, đặc biệt là TGLX và luôn trăn trở làm cách nào để thoát nhanh nước lũ từ Campuchia tràn về tránh tình trạng ngập lũ nặng, đồng thời khai thác vùng đất hoang hóa để phát triển nông nghiệp. Ông quyết định cho thi công hệ thống kênh T4-T5-T6 vào năm 1997. Công trình đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn lao cho An Giang và một số tỉnh thành Tây Nam bộ. Trong đó, kênh T5 dài 48km, có quy mô lớn nhất, có vai trò quan trọng nhất nên được chọn làm đại diện để đặt tên kênh Võ Văn Kiệt, đồng thời dựng bia tưởng niệm tại đầu tuyến kinh…

Với sự đồng ý tuyệt đối, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ra Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10-7-2009 chính thức đặt tên: Kinh Võ Văn Kiệt.

Hai năm sau, để ghi nhớ công ơn của ông, tỉnh cho dựng bia và phù điêu chân dung ông tại đầu vàm kênh T5, đặt trong công viên mang tên Võ Văn Kiệt (rộng hơn 4.500 m2, phía trước Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn). Bia và công viên được long trọng khánh thành ngày 11/6/2011. Bia cao 18 m, phần trên là phù điêu bằng chất liệu composite màu vàng chạm khắc chân dung Thủ tướng Võ Văn Kiệt, phần dưới là bản văn bia chữ vàng trên nền đá granite màu đỏ nâu sậm. 

AG-nho-VoVanKiet-3.jpg

Văn bia do ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), một người rất tâm huyết và tâm đắc với các công trình của cố Thủ tướng  Võ Văn Kiệt, viết về ý nghĩa và bối cảnh thực hiện con kênh. Bài viết ngắn gọn nhưng súc tích, khởi đầu bằng đoạn: "Người nhờ đất để sống. Đất nhờ người có tên. Người nhờ người dẫn lối. "Uống nước nhớ nguồn" là đạo lý ngàn đời của ông cha ta…", kết thúc bởi câu: "Kênh Võ Văn Kiệt nối tiếp kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế. Lịch sử 200 năm liên tục một dòng chảy, cuộn tràn sức sống trên vùng đất phương nam. Thế hệ người dân An Giang hôm nay hướng dòng chảy ấy hiên ngang ra biển lớn với tất cả đức tin, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc".

Hàng năm, vào ngày 11-6, tại công viên này chính quyền và nhân dân địa phương đều tổ chức lễ giỗ tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt trọng thể, dâng cúng các sản vật địa phương thu hoạch từ trên đồng đất khu Tứ giác như một hình thức báo công lên Thủ tướng.

 AG-nho-VoVanKiet-4.jpg

Tại Thành phố Long xuyên, cách công viên Võ Văn Kiệt gần 100 km, ở nhà vườn của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Khánh, kể từ ngày 11-6-2009 lễ giỗ hàng năm  Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tổ chức trang nghiêm, ấm cúng luôn có đại diện một số cơ quan ban ngành, cán bộ về hưu và người dân An Giang tham dự cùng ôn lại cuộc đời và quá trình đóng góp của cố thủ tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đây cũng chính là nét sống, là văn hóa mang đầy nghĩa tình của những con người miền biên viễn phương nam./.

Hữu Thịnh

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Ý chí và niềm tin tất thắngTin"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Ý chí và niềm tin tất thắng/SiteAssets/HN-BCV-t11-22-1.JPG
18/11/2022 10:45 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 18/11, Ban Tuyên giáo Trung ương và Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022, khu vực phía Nam, tại Sư đoàn 367, TP Hồ Chí Minh.

 HN-BCV-t11-22-1.JPG

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

HN-BCV-t11-22-2.JPG

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho đoàn văn nghệ.

Dự và chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022, khu vực phía Nam có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PKKQ; đồng chí Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng; đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí báo cáo viên Trung ương; lãnh đạo trường chính trị các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

HN-BCV-t11-22-5.JPG

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022 tại TP Hồ Chí Minh

HN-BCVTW11-tc.jpg

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022, khu vực phía Nam, các đại biểu nghe lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân giới thiệu khái quát về Quân chủng; lãnh đạo Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề "Tình hình Hoa Kỳ và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian gần đây; dự báo tình hình Hoa Kỳ và định hướng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới".

 HN-BCV-t11-22-3.JPG

Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân giới thiệu khái quát về Quân chủng.

HN-BCV-t11-22-3a.jpg

Đồng chí Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tại hội nghị.

HN-BCV-t11-22-4.JPG

Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân thông tin Chuyên đề "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Ý chí và niềm tin tất thắng.

Thông tin chuyên đề "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Ý chí và niềm tin tất thắng, Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân nhấn mạnh: Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và niềm tin vào chính nghĩa của nhân loại tiến bộ toàn cầu. Đó cũng là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất, to lớn nhất ở thế kỷ XX diễn ra chủ yếu trên địa bàn Hà Nội - trái tim thiêng liêng của Tổ quốc - "Thành phố vì hòa bình". Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều bài học vô giá về tầm nhìn xa, trông rộng; sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện; về xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nòng cốt là Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng cùng quân và dân Thủ đô anh hùng; bài học về sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, của sự quả cảm, khát khao độc lập, tự do, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao đẹp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bài học vô giá đó được vận dụng trong tình hình cách mạng mới, góp phần củng cố niềm tin và nhân lên sức mạnh của toàn dân tộc nói chung, sức mạnh của quân và dân Thủ đô anh hùng nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HN-BCVTW11-thuy.jpg

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước trong thời gian tới.

HN-BCVTW11-td935.jpg

Trước đó, các đại biểu tham quan nhà truyền thống Trung đoàn 935HN-BCVTW11-td935-1.jpg

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

HN-BCV-t11-22-6.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung đoàn 935.

TRÚC QUỲNH

FalseChính trị
Long Xuyên: Bế mạc và trao giải Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTinNgọc HânLong Xuyên: Bế mạc và trao giải Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/SiteAssets/LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-6.JPG
08/11/2022 7:30 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều ngày 08/11, tại Hội trường thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi về phía cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cấp thành phố có đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên; đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đào Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cùng 11 thí sinh tham dự vòng 2 của Hội thi.

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-2.JPG

Đồng chí Lâm Trường Giang, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban giám khảo nhận xét về Hội thi

Kết quả chung của Hội thi, Ban Tổ chức trao 02 giải Khuyến khích; 01 giải Ba; 01 giải Nhì; 01 giải Nhất cho các thí sinh, trong đó: Thí sinh Nguyễn Duy Thụy (Chi bộ phòng Tư Pháp) và thí sinh Nguyễn Thị Hường (Chi bộ phòng Giáo dục) đạt giải Khuyến khích; thí sinh Nguyễn Thị Thu Diễm (Chi bộ phòng Kinh Tế) đạt giải Ba; thí sinh Đỗ Thị Hồi (Đảng bộ phường Mỹ Quý) đạt giải Nhì; thí sinh Nguyễn Thị Khánh Vân (Đảng bộ Công an thành phố Long Xuyên) đạt giải Nhất.

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-3.JPG

Khen thưởng các thí sinh đạt giải Khuyến khích

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-4.JPG

Khen thưởng thí sinh Nguyễn Thị Thu Diễm (Chi bộ phòng Kinh Tế) đạt giải Ba

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-5.JPG

Khen thưởng thí sinh Đỗ Thị Hồi (Đảng bộ phường Mỹ Quý) đạt giải Nhì

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-6.JPG

Khen thưởng thí sinh Nguyễn Thị Khánh Vân (Đảng bộ Công an thành phố Long Xuyên) đạt giải Nhất

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-7.JPG

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

LX-tket-hoithi-tacpham-NPT-8.JPG

Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đánh giá cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ thư ký; các bộ phận giúp việc đã góp phần cho Hội thi thành công tốt đẹp. Đồng chí nhận định: 11 thí sinh tham gia Hội thi hôm nay là những bông hoa xuất sắc trong 474 bông hoa dự thi, đại diện cho 49/52 chi, đảng bộ cơ sở, các thí sinh đã thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao thực hiện phần thi của mình.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội thi góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố về những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa tác phẩm đặc sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ thành phố Long Xuyên. Hội thi cũng là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa chào mừng sự kiện Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Đồng chí tin tưởng thành công của Hội thi sẽ tiếp tục truyền lửa để duy trì và tổ chức thành công hơn nữa những năm tiếp theo.

NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Long Xuyên: Khai mạc Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTinNgọc HânLong Xuyên: Khai mạc Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/SiteAssets/Lists/ChinhTri/EditForm/LX-hoithi-tacpham-NPT-3a.JPG
08/11/2022 9:40 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 08/11, tại Hội trường thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức khai mạc Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

LX-hoithi-tacpham-NPT-1.JPG

Toàn cảnh Hội thi

Dự khai mạc Hội thi về phía cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cấp thành phố có đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đào Duy Thành, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính thị thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cùng 11 thí sinh đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đã xuất sắc vượt qua phần thi Viết (vòng 1), để có mặt trong buổi lễ khai mạc Hội thi và dự thi thuyết trình (vòng 2).

LX-hoithi-tacpham-NPT-2.JPG

Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; Hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Long Xuyên hướng tới các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

LX-hoithi-tacpham-NPT-3.JPG

Tặng hoa cho 11 thí sinh đạt giải vòng 1

LX-hoithi-tacpham-NPT-4.JPG

Khen thưởng các thí sinh đạt giải Khuyến khích ở vòng 1

LX-hoithi-tacpham-NPT-5.JPG

Khen thưởng các thí sinh đạt giải Ba ở vòng 1

LX-hoithi-tacpham-NPT-6.JPG

Khen thưởng các thí sinh đạt giải Nhì ở vòng 1

LX-hoithi-tacpham-NPT-7.JPG

Khen thưởng thí sinh đạt giải Nhất ở vòng 1

LX-hoithi-tacpham-NPT-8.JPG

Khen thưởng Tập thể

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, đồng chí ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các chi, đảng bộ trực thuộc, ban ngành, địa phương, Nhân dân thành phố và đặc biệt là 11 thí sinh tham gia Hội thi ngày hôm nay. Trong Hội thi hôm nay đồng chí đề nghị Ban Giám khảo, Ban Tổ chức phải thực sự công tâm, khách quan, lựa chọn được những thí sinh xuất sắc và động viên các thí sinh tham gia Hội thi bình tĩnh, tự tin thể hiện được bản lĩnh chính trị và thể hiện hết khả năng với chủ đề mình đã chọn, đồng thời thể hiện được tư duy nhạy bén, linh hoạt trong phần thi vấn đáp. Đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định các đồng chí tham gia vòng thi này đều là những cá nhân xuất sắc và là niềm vinh dự của chi, đảng bộ mình.

LX-hoithi-tacpham-NPT-9.JPG

Thí sinh đầu tiên tham dự phần thuyết trình ở vòng 2

Tham gia thi ở vòng 2, các thí sinh sẽ thuyết trình bài thi đã đạt giải ở vòng 1 Hội thi (phần thi thuyết trình không quá 15 phút) và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của thí sinh tham dự (phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo không quá 05 phút). Kết quả điểm của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của 3 loại điểm trên (tổng số điểm chia cho 6). Trong đó: Điểm nội dung đề cương hệ số 2; điểm thuyết trình hệ số 3 và điểm trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo hệ số 1. Cơ cấu giải thưởng vòng 2, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng cho thí sinh và đơn vị tham gia, cụ thể: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 02 giải khuyến khích.

NGỌC HÂN

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt! Bài viếtTTCTTTTinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt! /SiteAssets/CMT10-Nga.jpg
07/11/2022 8:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Hơn một thế kỷ trước, trong lúc cách mạng nước ta đang rơi vào bế tắc như “không có đường ra” thì tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Thắng lợi vĩ đại ấy không chỉ “làm rung chuyển” cả thế giới đương đại mà còn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam.


Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô-viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô-viết Pê-tơ-rô-grát. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tháng 4/1917, V.I.Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm 6/11/1917, khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát. Đến ngày 7/11/1917, các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, trừ Cung điện Mùa Ðông và một vài nơi. Tới 2 giờ 10 phút, rạng sáng 08/11/1917, Cung điện Mùa Ðông được giải phóng, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grát kết thúc thắng lợi. Ngày 7/11/1917 đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại này đã biến học thuyết Mác mà các nhà tư tưởng tư sản cho là “bóng ma ám ảnh châu Âu” sau 69 năm đã thành chủ nghĩa xã hội hiện thực của một quốc gia chiếm 1/6 diện tích thế giới và mở ra một thời đại mới, thời đại giải phóng các dân tộc khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới!

Cuộc Cách mạng này đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Một làn sóng cách mạng vô sản ở Châu Âu đã bùng lên mạnh mẽ, tạo ra một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền ở nhiều nước. Một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời, đóng vai trò to lớn trong tiến trình phát triển của thế giới hiện đại.

Đúng như V.I.Lênin đã khẳng định: “Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại V.I.Lênin, của những người Bôn-sê-vích và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này!

Đối với Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng rất thành công những di sản của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Người đã đứng hẳn về phía những đảng viên Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Quốc tế Cộng sản thứ ba do V.I.Lênin sáng lập. Năm 1920, khi đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin, Người đã vượt qua mọi gian nguy để đến với đất nước Xô-viết, tham gia hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, đồng thời trực tiếp tìm hiểu kinh nghiệm cách mạng của Liên Xô để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít, buộc quân phiệt Nhật lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở nước ta thành công, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ban đầu là ở miền Bắc và sau này là trên cả nước khi nước nhà đã thống nhất, Liên Xô luôn dành cho nhân dân ta sự ủng hộ hết sức mạnh mẽ, giúp quân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Trong điều kiện đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ quang vinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng ngừa và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

NGUYỄN HỮU THỊNH

TrueChính trị
Phương pháp của V.I. Lênin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBài viếtSự ThậtPhương pháp của V.I. Lênin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Lenin-vao-dau-tranh.jpg
21/10/2022 2:10 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- ​Trong quá trình hoạt động cách mạng, V.I. Lênin luôn kiên quyết đấu tranh chống những trào lưu tư tưởng phi mác-xít chống phá phong trào cách mạng. Đây là vấn đề mang ý nghĩa sống còn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, bảo vệ phong trào cách mạng và đã để lại những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về phương pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Lenin-vao-dau-tranh.jpg

V.I.Lênin đã viết: “Chúng ta tin tưởng ở đảng, chúng ta thấy ở đó trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta”

Theo V.I. Lênin, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác, làm thất bại các trào lưu tư tưởng sai trái, phản động, phản khoa học, khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác trong Đảng, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. “Nếu không có cuộc đấu tranh quyết định và thẳng tay về mọi mặt để chống lại các đảng ấy - hoặc các nhóm ấy, các phái ấy, v.v., cũng vậy thôi - thì không thể nói đến đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, nói đến chủ nghĩa Mác, nói đến phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa”. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh từ năm 1840 đến nửa cuối những năm 70 của thế kỷ XIX, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã phải đấu tranh không khoan nhượng với các trào lưu tư tưởng đối lập, phản động, phản khoa học. Từ phái Hê-ghen trẻ cấp tiến - phái tuyên truyền quan điểm của chủ nghĩa duy tâm triết học, đến lý luận kinh tế, chống chủ nghĩa xã hội không tưởng tiểu tư sản của Pru-đông. Từ các quan điểm vô chính phủ của phái Ba-cu-nin và loại bỏ phái này ra khỏi Quốc tế I, đến tư tưởng Muyn-béc-giơ thuộc phái kinh tế của Lát-xan nổi lên ở Đức... Từ đó, chủ nghĩa Mác đã chiến thắng tất cả những tư tưởng đối lập và chiếm vị trí độc tôn trong phong trào công nhân quốc tế.

Kế tục sự nghiệp của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, V.I. Lênin luôn đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng phi mác-xít, phần tử cơ hội chủ nghĩa biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của phong trào cách mạng nói chung, của Đảng Cộng sản Nga nói riêng. Đây là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác của V.I.Lênin không những trực tiếp đánh bại mọi trào lưu tư tưởng đối lập, thù địch với chủ nghĩa Mác, nhằm làm cho chủ nghĩa Mác không ngừng phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn cờ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà còn để lại những bài học có giá trị to lớn về phương pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các đảng cộng sản, công nhân quốc tế trên thế giới. Từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của V.I.Lênin, có thể khái quát phương pháp của V.I.Lênin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên một số nét chính sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác phát triển không ngừng. Đây là phương pháp cơ bản mà V.I. Lênin sử dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm làm cho quần chúng lao động, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhận thức sâu sắc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác, làm cơ sở “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực phản động, thù địch.

Theo V.I. Lênin, muốn phát triển chủ nghĩa Mác thì phải hiểu đúng, sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác. Đặc biệt, việc nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác còn là cơ sở để giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhận rõ bản chất phản động, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động.

Cùng với việc đi sâu nghiên cứu chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin còn tích cực phát triển, hiện thực hóa chủ nghĩa Mác, coi đây là biện pháp tốt nhất để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác. Theo V.I. Lênin, vấn đề này đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm, sự cố gắng phi thường, lòng nhiệt huyết cách mạng, mà còn là hành động cách mạng thực sự của quần chúng lao động trong xây dựng CNXH. Bởi lẽ, sức sống của chủ nghĩa Mác, khả năng bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác không chỉ ở sức mạnh và khả năng tự thân, mà quan trọng hơn là nằm ở hoạt động của triệu triệu quần chúng, cán bộ, đảng viên cộng sản, khi họ đã nhận thức và tin tưởng sâu sắc sự đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác. Điều đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác, đem lại sức mạnh cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, làm cơ sở để chiến thắng các tư tưởng đối lập xuất hiện cả ở trong và ngoài phong trào công nhân.

anh-duyet-binh.jpg

Thứ hai, kiểm tra, phát hiện kịp thời, thanh lọc nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội chủ nghĩa trong nội bộ Đảng, xây dựng chính đảng kiểu mới, trong sạch, vững mạnh của giai cấp công nhân. Đây là phương pháp chủ yếu, hàng đầu được V.I. Lênin tiến hành khi đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tư tưởng đó của Người được thể hiện trong nhiều tác phẩm kinh điển, các bài viết chỉ đạo phong trào cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới nói chung, ở nước Nga nói riêng. Theo V.I. Lênin, các phần tử cơ hội chủ nghĩa thường len lỏi vào trong hàng ngũ những người cộng sản để phá hoại tổ chức đảng từ bên trong; hành động chống phá của các phần tử này rất nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng.

Khi đảng cộng sản đã nắm quyền lãnh đạo đất nước, V. I. Lênin chỉ ra và cảnh báo về những căn bệnh đã và đang trở thành nguy cơ hiện hữu đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội mới và để kẻ thù lợi dụng hòng xóa bỏ mọi thành quả của cách mạng. Đó là những căn bệnh kiêu ngạo cộng sản, quan liêu, tham nhũng, hối lộ, xa hoa, lãng phí... Người chỉ rõ: “Tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa, có nghĩa là một người ở trong đảng cộng sản, và chưa bị thanh trừ ra khỏi đảng, tưởng rằng chỉ bằng những pháp lệnh cộng sản là có thể giải quyết được tất cả mọi nhiệm vụ của mình” và “nếu còn có một hiện tượng như nạn hối lộ, nếu còn có thể hối lộ được, thì cũng không thể nói đến chính trị được. Trong trường hợp này, thậm chí cũng không thể nói đến làm chính trị được, vì mọi biện pháp đều sẽ lơ lửng trên không trung, sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả gì cả”.

Thứ ba, phê phán, đấu tranh không khoan nhượng, trực diện, trực tiếp với những quan điểm, tư tưởng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của phong trào cách mạng. Đây là phương pháp cơ bản, quan trọng, thường xuyên được V.I. Lênin sử dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. V.I. Lênin là lãnh tụ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là người tiên phong trong đấu tranh làm thất bại những đòn tiến công hiểm độc của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ, nội dung, hình thức, lực lượng, phương tiện, thủ đoạn chống phá của chúng đối với chủ nghĩa Mác không giống nhau. Do vậy, để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác có hiệu quả, V.I. Lênin lưu ý trước hết cần nhận rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các thế lực thù địch, phản động, phản khoa học sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác.

Thứ tư, kiên quyết khắc phục những biểu hiện sai trái trong nhận thức, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác. Hoạt động nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác của mỗi người cộng sản vừa phản ánh kết quả tuyên truyền, giáo dục, vừa thể hiện sức sống của chủ nghĩa Mác trong hiện thực. Những nhận thức sai trái, vận dụng không đúng đắn trong thực tiễn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, sức sống của chủ nghĩa Mác cũng như khả năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh hưởng tiêu cực này càng lớn nếu phạm vi nhận thức, vận dụng sai trái đó ở quy mô lớn, thời gian dài, nhất là đối với những đảng viên giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. V.I.Lênin kịch liệt lên án cách hiểu chủ nghĩa Mác một cách giáo điều, máy móc, ở trình độ cảm tính, tư duy kinh nghiệm. Họ quy giản chủ nghĩa Mác vào một số nguyên lý, quy luật, phạm trù; vi phạm nguyên tắc khách quan. Hậu quả của tình trạng này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng uy tín, sức sống của chủ nghĩa Mác, thậm chí trực tiếp tạo ra những phần tử cơ hội chống phá cách mạng.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, “đồng thanh” phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thâm độc hơn, chúng đưa ra luận điệu đòi tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác - Lênin, nhằm phủ nhận nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; thực chất là để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và cũng phủ định chính ngay tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận dụng sáng tạo phương pháp của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng trong đấu tranh để bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là chỉ dẫn để công tác này đạt kết quả trong điều kiện mới.

Sự thật

FalseChính trị
Kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIBài viếtHữu ThịnhKết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIhttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Bemac-hntw-6-13.jpg
15/10/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 3-9/10 tại Hà Nội, "đã thành công tốt đẹp, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp". Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận cả nước; mong muốn sau Hội nghị, các cơ quan ban, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, cụ thể hoá những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn có hiệu quả trong thực tiễn.


Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, phải tiếp tục nêu cao cảnh giác, chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, để bị động, bất ngờ; bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh của hệ thống y tế. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối về tài chính - ngân sách nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia

Để xây dựng được một Quy hoạch tổng thể quốc gia có chất lượng và tính khả thi cao, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải nhận thức thật sâu sắc và quán triệt thật đầy đủ những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận của Hội nghị lần này về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực tế phát triển, tổ chức không gian phát triển quốc gia thời gian qua, nhất là 10 năm gần đây, thấy rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được tổng kết.

Chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng, từng địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tận dụng và phát huy lợi thế của nước đi sau và đang trong thời kỳ "dân số vàng"; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu, thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chú trọng "dịch vụ hóa" các ngành công nghiệp. Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

BCHTW nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trung ương đề ra mục tiêu tổng quát là: "Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ có hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, phân cấp, phân quyền và kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045".

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm; vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để quá chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác cán bộ

Một điểm mới tại Hội nghị lần này là, lần đầu tiên BCHTW đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia BCHTW theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08-9-2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với các đồng chí Ủy viên BCHTW Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang. BCHTW cũng đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên BCHTW, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm. Và đây cũng là bài học mỗi đồng chí chúng ta cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc, điều này được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao./.

Sự Thật

 

FalseChính trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIIBài viếtP.HTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII/SiteAssets/tbt-phat-bieu-bemac.jpg
10/10/2022 7:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 9/10. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. 

"Kính thưa Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. Để bế mạc Hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị của chúng ta đã đạt được.

1. Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã thống nhất nhận định: Trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng do có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Nổi bật là: Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt hơn 8,83%; thu ngân sách nhà nước đạt 94% dự toán, tăng 22%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 558,5 tỉ đô la Mỹ (USD), trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 282,52 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì xuất siêu gần 7 tỉ USD. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thị trường tài chính, tiền tệ, tỉ giá, lãi suất cơ bản ổn định.

Các ngành, các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 9,63% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tăng 2,99% so với cùng kỳ; xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực được đẩy mạnh. Khu vực du lịch, dịch vụ phát triển sôi động trở lại, nhất là từ sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tăng khoảng 10,57%. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; từ đầu năm đến nay đã có hơn 163 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng 38,6%, cao nhất từ trước đến nay. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, nhất là việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, những doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả được tập trung tháo gỡ, xử lý, bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng đầu tư phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19. Ngành giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông. Nhiều sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí quy mô lớn, đặc biệt là SEA Games 31 đã được tổ chức rất thành công. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chế độ. Dự báo đến hết năm 2022, chúng ta có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra (chỉ còn 1 chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là có thể không đạt).

Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng còn tiếp tục phải đối mặt với không ít những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức, như tôi đã đề cập trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta phải tiếp tục nêu cao cảnh giác, chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, không được để bị động, bất ngờ; bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh của hệ thống y tế. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là cân đối về tài chính - ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu và tính thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát huy và tạo lập các động lực tăng trưởng mới trong trung hạn và dài hạn. Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế. Quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đột phá chiến lược, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2. Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương coi đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, nhưng cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ. Để xây dựng được một Quy hoạch tổng thể quốc gia có chất lượng và tính khả thi cao, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra thì cần phải nhận thức thật sâu sắc và quán triệt thật đầy đủ những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận của Hội nghị lần này về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực tế phát triển, tổ chức không gian phát triển quốc gia thời gian qua, nhất là 10 năm gần đây, thấy rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được tổng kết.

Việc xây dựng và từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia cho từng thời kỳ phải dựa trên nguyên tắc: Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức một cách hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh của từng vùng, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển, nhất là về nguồn nhân lực chất lượng cao, để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả cao. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết giữa hệ thống đô thị và nông thôn; khu vực đất liền với không gian biển; khai thác và sử dụng vùng trời; tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế quan trọng trong khu vực và quốc tế; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Nội dung chủ yếu của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  phải xác định  và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; và các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; định hướng tổ chức không gian phát triển theo vùng, lãnh thổ; định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn; định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền quốc gia... Trong việc quy hoạch lần này, cần tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng bảo vệ môi trường, thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn, gắn với không gian phát triển mới. Phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các "đầu tàu" lôi cuốn sự phát triển của quốc gia. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và trục Đông - Tây; kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

3. Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả, thành tựu đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thời gian qua; cũng như những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, đã quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Trung ương nhất trí cao cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra trong bối cảnh tình hình trong nước và trên thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn Đảng, toàn dân ta cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Cần phải nhận thức rõ: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội ngày càng dựa nhiều hơn vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; là phương thức quan trọng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tình hình mới; là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị; lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp là chủ thể; bảo đảm sự hài hoà giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hoá của dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị hoá, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Cần phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng, từng địa phương trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tận dụng và phát huy lợi thế của nước đi sau và đang trong thời kỳ "dân số vàng"; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu, thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chú trọng "dịch vụ hoá" các ngành công nghiệp. Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải trên cơ sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; có lộ trình và bước đi cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực và có các cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù để phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên gắn với công nghệ thông minh, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; tăng cường liên kết ngành và liên kết vùng để tạo không gian phát triển mới; coi nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng.

Trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phải chú ý bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả; khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị văn hoá, bản lĩnh con người Việt Nam; vai trò xung kích, đi đầu của lực lượng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và đội ngũ trí thức, giai cấp công nhân hiện đại.

Trên cơ sở đó, quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Trung ương đã nhất trí cao đề ra tại Hội nghị lần này.

Hội nghị diễn ra từ ngày 3 đến 9/10, tại Hà Nội. 

4. Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" với mục tiêu tổng quát là: "Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Namcủa Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ có hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, phân cấp, phân quyền và kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên đây, Trung ương yêu cầu, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, phải luôn luôn bám sát và nắm vững Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước ta theo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

Một là, Kiên định và vận dụngphát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhkiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dâncoi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, Thực hiện nhất quán nguyên tắcTất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và sự giám sát của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, Bảo đảm yêu cầu: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa; thể chế hoá kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Bốn là, Bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm là, Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; tiến hành khẩn trương, nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa đủ rõ, chưa chín, còn nhiều ý kiến khác nhau thì khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thí điểm, tổng kết thực tiễn để làm rõ, từng bước hoàn thiện, mở rộng; những chủ trương đã thực hiện, nhưng thực tiễn khẳng định là không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả.

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước theo những phương hướng nói trên là một quá trình, với những bước đi tích cực, vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước mắt, cần tập trung sức thực hiện một số chủ trương và nhiệm vụ quan trọng: 1) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lập pháp; 2) Cải cách nền hành chính Nhà nước; 3) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án và các cơ quan Tư pháp; 4) Phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân; 5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trong đó đặt trọng tâm vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật; cải cách nền hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hoá để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; sự quản lý có hiệu lực và hiệu quả cao công việc của Nhà nước; phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu: Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

5. Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao cho rằng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nổi bật là: Công tác tổng kết lý luận và thực tiễn được chú trọng, tăng cường, đã góp phần tích cực cho việc kế thừa, bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện luật pháp, chính sách của Nhà nước. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội, ngày càng sát hợp, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cơ chế họp Lãnh đạo chủ chốt hằng tháng đã trở thành nền nếp, rất có hiệu quả, góp phần làm cho sự lãnh đạo của Đảng tập trung, thống nhất, thông suốt hơn. Việc lập lại Ban Kinh tế, Ban Nội chính, chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; ban hành và sát sao chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đổi mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện,... đã góp phần tích cực cho việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu quan trọng đã đạt được vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém; tình hình đất nước, khu vực và quốc tế đã, đang và sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao và phức tạp hơn. Do vậy, trên cơ sở tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X, Hội nghị Trung ương lần này đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Thực tế vừa qua cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".

Trong quá trình này, cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Để tiếp tục đổi mới thành công phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm; vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để quá chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị - xã hội.

Trên cơ sở thống nhất cao về nhận thức, cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, triển khai thực hiện đồng bộ cả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

Hình ảnh tại phiên bế mạc. 

6. Về một số vấn đề quan trọng khác

Xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV. Đồng thời, một điểm mới tại Hội nghị lần này là: lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do các vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tập trung dân chủ, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm. Và đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi đồng chí chúng ta cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc; từ đó càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và noi theo.

Thưa các đồng chí,

Đến giờ phút này, chúng ta đã có thể nói rằng, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của chúng ta đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cả nước đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thành công của Hội nghị lần này ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp rất trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho công việc chung của Đảng và Đất nước. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp quý báu đó. Tôi tin tưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cho Đất nước ta ngày càng cường thịnh, Dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn!

Đến đây, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và Đất nước với một niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!"

TrueChính trị
Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIITinP.NThông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII/SiteAssets/Be-mac-hntw-6-22-1.jpg
09/10/2022 5:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng:

(1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; (2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Be-mac-hntw-6-22-1.jpg

Toàn cảnh phiên bế mạc.

1. Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, thống nhất nhận định: năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, tác động đến các nền kinh tế trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ; sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

2. Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú, các đồng chí Ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung ương yêu cầu nội dung của Quy hoạch phải xác định rõ và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và trục Đông - Tây...

Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận của Trung ương về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới được chuẩn bị bài bản, công phu, dân chủ, khoa học.

Để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; bảo đảm yêu cầu Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

5. Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (năm 2007) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết 15); khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành Nghị quyết mới về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị ngay sau Hội nghị Trung ương 6 chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện.

6. Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 03 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2022; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

TrueChính trị
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIIITinĐảng Cộng sản VNBế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII/SiteAssets/Bemac-hntw-6-1.jpg
09/10/2022 11:35 SANoĐã ban hành

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 9/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Bemac-hntw-6-1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: Phạm Cường.

Tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị đã đạt được.

Một điểm mới tại Hội nghị lần này là: lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do các vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tập trung dân chủ, về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản, ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

“Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm” – Tổng Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi đồng chí cần phải rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc; từ đó càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và noi theo.

Bemac-hntw-6-2.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. Ảnh: Phạm Cường

Tổng Bí thư khẳng định, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cả nước đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, thành công của Hội nghị lần này ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp rất trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những người luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho công việc chung của Đảng và Đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp quý báu đó, đồng thời tin tưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cho Đất nước ta ngày càng cường thịnh, Dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn!

Hiền Hòa

FalseChính trị
Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luậnTinP.NBộ Chính trị tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận/SiteAssets/Khaimac-tw6-mg-0251.jpg
08/10/2022 5:10 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Ngày 8/10, ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương tiếp tục thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.


Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến vào Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Báo cáo công tác tài chính đảng.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Theo ĐCSVN

FalseChính trị
Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIIIBài viếtHT-TTPhát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII/Imagesnews/2022-10/Khaimac-tw6-mg-0252_Key_04102022093842.jpg
04/10/2022 6:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 03/10, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng. Cổng TTĐT Đảng bộ An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

***********

Kính thưa Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII của chúng ta bắt đầu họp Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng:

(1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025.

(2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

(5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của Trung ương trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng và Đất nước, tôi xin có một số ý kiến có tính gợi mở, nêu vấn đề để thảo luận; mong được các đồng chí quan tâm.


Quang cảnh toàn hội nghị.

1. Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023

Việc xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 được đặt trong bối cảnh, tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của nước ta.

Cuộc xung đột kéo dài tại Ukrainer, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng cao đột biến ở hầu hết các quốc gia và đối tác lớn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: Phải tiếp tục xử lý những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế, đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch COVID-19; kiểm soát dịch COVID-19, phòng, chống dịch cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ châu Phi và các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật khác; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân...

Vì vậy, đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ và thực tế ở bộ, ngành, địa phương nơi công tác, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2022, làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023, với tinh thần thật sự công tâm, khách quan, khoa học, toàn diện.

Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để vừa phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và tạo tiền đề cho phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm sắp tới.

Trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình, phân tích rõ nguyên nhân, cần xác định trúng những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023. Phải chăng sắp tới chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi cho phát triển?

Ví dụ như: Trên thực tế tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là trong lĩnh vực tiền tệ, giá cả, thương mại và đầu tư, tạo áp lực lớn đối với nền kinh tế nước ta, cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng ta vừa phải tiếp tục ứng phó với những tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải đẩy nhanh tiến độ xử lý những hạn chế, yếu kém và những khó khăn, thách thức từ nội tại của nền kinh tế.Áp lực lạm phát, lãi suất, tỉ giá và nguy cơ suy thoái của kinh tế thế giới vẫn là thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế nước ta.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tuy đã phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do giá xăng dầu, biến động mạnh giá vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao và thị trường xuất, nhập khẩu bị thu hẹp.Đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, tỉ lệ giải ngân chưa có chuyển biến đáng kể.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác tư tưởng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân vẫn phải đối mặt với thực tế thiếu nhân lực, thuốc và vật tư y tế. Tình trạng dịch bệnh, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là công nhân, lao động tự do ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo còn gặp nhiều khó khăn; công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới...

Khaimac-tw6-mg-0253.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị.

2. Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch được Quốc hội khoá XIV thông qua vào tháng 11-2017, thời gian qua Chính phủ đã sát sao chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong cả nước khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (các báo cáo dày khoảng 2.000 trang; tổng cộng có tới 7.000 trang tài liệu) để trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian sắp tới.

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, Hội nghị của chúng ta cần xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia do Ban cán sự đảng Chính phủ trình để chỉ đạo Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện Đề án Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Nội dung của dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội xác định định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và việc phân bố, tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính chiến lược trên toàn lãnh thổ quốc gia, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Nội dung của Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Trung ương lần nàybao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói riêng; tập trung nhận định, đánh giá tình hình phát triển và tổ chức không gian phát triển của đất nước thời kỳ 2011 - 2020; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; và các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; định hướng tổ chức không gian theo vùng, lãnh thổ; định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn; định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền quốc gia,...

Đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết, các bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước hiện đang rất mong đợi.

Vì vậy, đề nghị các đồng chí cần tập trung nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận thật sôi nổi, sâu sắc những vấn đề nêu trong Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo Kết luận của Trung ương về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốtQuy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nói riêng và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung.

3. Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chúng ta đều đã biết, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã đề ra nhiệm vụ: "Đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN" trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua (2011 - 2021), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17%/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỉ trọng đóng góp của công nghiệp và dịch vụ vào GDP đạt khoảng 72,7% năm 2020, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá. Tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm. Nội lực của nền kinh tế còn yếu; năng lực độc lập, tự chủ thấp, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năng suất lao động thấp và chậm được cải thiện. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá; doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế.

Quá trình đô thị hoá cũng chưa đồng bộ, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về phát triển văn hoá, xã hội, con người, bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng bộ với phát triển kinh tế...

Chính vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Trong bối cảnh mới, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam "Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao", đến năm 2045 "Trở thành nước phát triển, thu nhập cao", cần phải "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ráo riết chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương tại Hội nghị lần này xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là một công việc rất cơ bản, phạm vi rất rộng lớn, tính chất hết sức phức tạp, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, hiện vẫn còn những vấn đề chưa thật rõ và không ít những ý kiến khác nhau, nhất là trong bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị xuất phát từ thực tiễn, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian qua, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Từ đó, bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, xu thế phát triển trên thế giới, tập trung thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khaimac-tw6-mg-0254.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

4. Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

Như chúng ta đều biết, Chính quyền Nhà nước là vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng. Khi chưa có chính quyền, Đảng Cộng sản phải lãnh đạo giành cho được chính quyền về tay nhân dân. Khi đã có chính quyền thì phải luôn luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sức mạnh của chính quyền về mọi mặt. Đây là vấn đề hết sức nghiêm túc và hệ trọng.

Từ khi Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam) ra đời vào năm 1945 đến nay, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về Nhà nước pháp quyền để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, và đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu rất quan trọng.

Cụ thể là: Việc quản lý nhà nước bằng pháp luật được chú trọng và tăng cường; hệ thống pháp luật từng bước được xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định, kế thừa những nội dung đúng đắn, tiến bộ của các bản Hiến pháp trước đó, đồng thời có những sửa đổi và bổ sung quan trọng, hoàn thiện thêm cơ cấu bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và hệ thống các cơ quan tư pháp, phát huy ngày càng đầy đủ cả ba quyền: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp theo đúng quy định của Hiến pháp: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước.

Dân chủ XHCN ngày càng được nhận thức đúng đắn hơn và phát huy mạnh mẽ hơn, coi đây là cốt lõi của vấn đề đổi mới hệ thống chính trị.

Về kinh tế, đó là quyền được tự do sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; quyền sở hữu hợp pháp tài sản và quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ; mọi tiềm năng, nhiệt tình, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân được phát huy...

Về chính trị, đó là quyền dân chủ trong bầu cử, ứng cử, đề cử; trong thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật; là sinh hoạt dân chủ trong các cơ quan dân cử, các đoàn thể xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng; là quyền con người, quyền công dân ngày càng được tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn...

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước được đổi mới và có những tiến bộ đáng kể. Quốc hội hoạt động ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, thiết thực hơn. Tổ chức, hoạt động và điều hành của Chính phủ từng bước được đổi mới, tập trung vào công việc quản lý vĩ mô, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối sâu sát, nhanh nhạy.

Hoạt động của Viện kiểm sát và Toà án các cấp cũng có những bước tiến mới. Tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có nhiều đổi mới, từng bước được xác định rõ và cụ thể hơn, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện cho việc kiện toàn, phát huy vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"; coi đây "là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị" ở nước ta; đồng thời, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có xác định những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội nghị Trung ương lần này đã được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc trên cơ sở 27 báo cáo chuyên đề tổng kết toàn diện cả về lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; ý kiến tham gia tại 18 cuộc hội thảo, hội nghị, toạ đàm, ba Hội nghị lấy ý kiến các tỉnh uỷ, thành uỷ và Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, quan trọng, nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Từ đó, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo; chú ý đến việc hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống pháp luật, vận hành thông suốt, thống nhất bộ máy nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội; phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, liêm chính; phòng, chống có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực.

Khaimac-tw6-mg-0255.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

5. Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời gian qua Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã triển khai tổng kết Nghị quyết một cách nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Báo cáo tổng kết trình Trung ương tại Hội nghị lần này đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X, chỉ ra những kết quả, thành tựu to lớn, toàn diện, rất ấn tượng đã đạt được; đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân.

Từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kiến nghị Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X và những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chú ý đến những nhiệm vụ, giải pháp mới, có tính đột phá, khả thi cao nhằm tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được; khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại như: Nhận thức lý luận về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng còn có những vấn đề chưa thật rõ. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các nghị quyết của Đảng, thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng thành luật pháp, chính sách của Nhà nước chuyển biến chưa thật sự rõ nét; vẫn còn tình trạng chất lượng một số văn bản chưa sát thực tế; tổ chức thực hiện nghị quyết chưa nghiêm; cách thức tổ chức quán triệt nghị quyết còn ít đổi mới.

Việc hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp giữa các cấp, các ngành; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị còn chậm và lúng túng, nhất là trong việc xử lý tình trạng không rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; vẫn còn tình trạng bao biện, áp đặt, làm thay hoặc né tránh, sợ trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tuy đã có nhiều đổi mới và có đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả chưa đều ở các cấp, việc tự kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế...

Thưa các đồng chí,

Có thể nói, Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị để chúng ta tiếp tục triển khai việc thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất cơ bản, quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Vì vậy, đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp, và nhất định phải thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

PV


TrueChính trị
Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ĐảngTinH.TNhững nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng/SiteAssets/HN-BCHTW6-mg-0308.jpg
03/10/2022 4:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Hội nghị Trung ương lần thứ sáu nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 3/10/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

HN-BCHTW6-mg-0308.jpg

Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Noidungchinh-HNTW6-info.jpg

TTXVN/Vietnam+

FalseChính trị
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII TinP.NNgày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII /SiteAssets/HN-BCHTW6-mg-0307.jpg
03/10/2022 3:00 CHNoĐã ban hành

​(TUAG)- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng; biểu quyết, thống nhất để 3 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang, Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 03/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Sau Phiên khai mạc, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, cụ thể như sau:

1. Trung ương cho ý kiến vào Tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét, kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vì những vi phạm sau:

Đồng chí Phạm Xuân Thăng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước, nhân dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương; đồng chí Phạm Xuân Thăng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

HN-BCHTW6-mg-0307.jpg

Các đại biểu tại Hội nghị.

2. Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới./.

PV

FalseChính trị
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII TinĐảng Cộng sản VNKhai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII /SiteAssets/Khaimac-tw6-mg-0251.jpg
03/10/2022 9:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Khaimac-tw6-mg-0251.jpg

Toàn cảnh phiên Khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng về: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường) 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị lần này là để chúng ta hoàn thiện về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được còn không ít hạn chế, yếu kém cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp./.

H.H

TrueChính trị
An Giang: Giao ban công tác dư luận xã hội, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnhTinNguyễn LamAn Giang: Giao ban công tác dư luận xã hội, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh/SiteAssets/Giaoban-dlxh-35-tinh-q3-1.jpg
30/09/2022 8:40 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 30/9, tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (TP Châu Đốc), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Công tác dư luận xã hội (DLXH), hoạt động Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp trong tỉnh.

 Giaoban-dlxh-35-tinh-q3-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh; đồng chí Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 Giaoban-dlxh-35-tinh-q3-2.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Tổ Thư ký BCĐ 35 tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh liên quan; ban tuyên giáo, tuyên huấn huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ cùng tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo công tác dư luận quý III/2022 và báo cáo công tác tham mưu BCĐ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý III/2022. Qua đó có 05 ý kiến tham gia thảo luận của các địa phương, đơn vị, nhìn chung công tác DLXH và hoạt động BCĐ 35 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến hết sức tích cực, hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét.

Trong quý III/2022, công tác tham mưu BCĐ 35 các cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, qua đó việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện khá tốt; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng đã được tăng cường, tổ chức thực hiện hiệu quả, bài bản, khoa học hơn. BCĐ 35, nhóm chuyên gia và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều địa phương, ban, ngành các cấp đã quan tâm, chú trọng nhiều hơn đến công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết, phản hồi DLXH chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu, thực chất, bài bản. Xem việc nắm bắt, phản ánh DLXH đã trở thành kênh thông tin quan trọng, là nhu cầu thường trực trong hoạt động lãnh đạo, điều hành địa phương, đơn vị; là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp được chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác nắm bắt tình hình DLXH và hoạt động mạng lưới cộng tác viên thực hiện tốt (thông tin, trao đổi…), qua đó giúp công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý, định hướng DLXH được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Công tác điều tra xã hội học tiếp tục được đổi mới, theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra, khảo sát, hiệu quả mang lại khá cao. Gắn kết và phát huy được vai trò lực lượng cộng tác viên DLXH các cấp trong việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát DLXH.

 Giaoban-dlxh-35-tinh-q3-3.jpg

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Trần Thị Thanh Hương biểu dương những nỗ lực và ghi nhận kết quả đã đạt được thời gian qua của các ngành, các cấp trong tỉnh, đồng thời khắc phục hạn chế, tồn tại được chỉ ra tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp ủy cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 07- ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan tâm lãnh, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác DLXH và hoạt động BCĐ 35 các cấp đi vào chiều sâu, thiết thực; thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy đội ngũ cộng tác viên DLXH, thành viên BCĐ 35, nhóm chuyên gia, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt, phản ánh tình hình DLXH trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực phục vụ tốt cho công tác tư tưởng. Phát huy tốt cơ chế phản hồi DLXH, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực và phân loại thông tin.

Thành viên BCĐ 35 và Tổ giúp việc tỉnh tăng cường nghiên cứu khoa học; đội ngũ giảng viên các trung tâm chính trị, trường chính trị thường xuyên rèn luyện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị…

Đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; chủ động phối hợp với các ngành nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng DLXH. Chủ động sử dụng mạng xã hội nhằm lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống…

Nguyễn Lam

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III năm 2022          TinTrúc QuỳnhBế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III năm 2022          /Imagesnews/2022-09/D506F574-FE2B-4013-BA76-5A078416C32C_Key_22092022190018.jpeg
22/09/2022 5:25 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức trao giải và bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III năm 2022.

 Bemac-hoithi-22CM-2.jpg

Quang cảnh lễ bế mạc, trao giải hội thi

Hội thi được tổ chức trong 2 ngày (21 và 22/9), với sự tham gia của 39 thí sinh là giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị cấp huyện, đại diện cho 20 tỉnh, thành phố phía Nam. Tỉnh An Giang có 02 thí sinh dự thi. Tại Hội thi, các thí sinh tham gia 03 phần thi: Thi giáo án, thi giảng trực tiếp và thi trả lời câu hỏi.

Đánh giá Hội thi, đại diện ban tổ chức Hội thi nhận xét mặt bằng chất lượng thí sinh dự thi khá tốt, đồng đều. Các thí sinh có sự đầu tư, chuẩn bị các nội dung tham gia hội thi công phu; nhiều thí sinh có nền tảng kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt. Các thí sinh đều lựa chọn chuyên đề giảng đúng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Bemac-hoithi-22CM-3.jpg

Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Bemac-hoithi-22CM-4.jpg

Trao giải Nhì cho 04 thí sinh

 Bemac-hoithi-22CM-5.jpg

Trao giải Ba cho 08 thí sinh

Bemac-hoithi-22CM-6.jpg 

Bemac-hoithi-22CM-7.jpg

Trao giải Khuyến khích cho các thí sinh

Qua 2 ngày diễn ra hội thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao 01 giải Nhất cho giảng viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh; 04 giải nhì; 08 giải ba và 26 giải khuyến khích. Tỉnh An Giang có 02 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Với thành tích đạt giải ba trở lên Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III, sẽ tham dự vòng thi chung khảo toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2022 tại tỉnh Thái Bình.

T.Q

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III (các tỉnh phía Nam), năm 2022TinTrúc QuỳnhKhai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III (các tỉnh phía Nam), năm 2022/SiteAssets/Hoithi-GV-LLCT-kv3-2.jpg
21/09/2022 3:00 CHYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 21/9, tại Khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2022.

Tham dự khai mạc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình - Trưởng ban Tổ chức hội thi; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng; cùng hơn 130 cán bộ, đảng viên đại diện 19 đoàn tỉnh, thành phía Nam và đơn vị chủ nhà tỉnh Cà Mau cùng tham dự.

Hoithi-GV-LLCT-kv3-1a.jpg

Quang cảnh hội thi khu vực III

Hoithi-GV-LLCT-kv3-2.jpg

Đại biểu tham dự khai mạc hội thi

Hoithi-GV-LLCT-kv3-3.jpg

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội thi, phát biểu khai mạc hội thi.

 Hoithi-GV-LLCT-kv3-4.jpg

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chào mừng sự kiện.

 Hoithi-GV-LLCT-kv3-5.jpg

 Hoithi-GV-LLCT-kv3-6.JPG

Đồng chí Lê Hải Bình đồng chí Phạm Thành Ngại tặng hoa cho các đơn vị tỉnh, thành phía Nam về tham dự hội thi.

 Hoithi-GV-LLCT-kv3-7.jpg

Tặng hoa cho thí sinh tham dự hội thi.

 Hoithi-GV-LLCT-kv3-8.jpg

Giảng viên đơn vị tỉnh An Giang tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực III năm 2022

Hội thi hội tụ 39 gương mặt giảng viên chuyên trách của Trung tâm Chính trị cấp huyện tiêu biểu, đại diện cho 20 tỉnh, thành phố phía Nam.

Nội dung thi năm nay các giảng viên sẽ lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề dùng cho Trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Các thí sinh dự thi phải tham dự đủ 3 phần gồm thi giáo án, thi giảng trực tiếp và thi trả lời câu hỏi.

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện, tạo chuyển biến tích cực trong việc đổi mới; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã nêu rõ: Bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng đối với công tác cán bộ của Đảng và xã hội.

Giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng, nhằm giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; trang bị, củng cố thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng cho cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức lý luận, nhận thức đúng đắn thực tiễn, tránh được sai lầm trong nhận thức và hành động…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho rằng, tại hội thi này, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, trình độ, kiến thức của mình, cũng như giao lưu, học hỏi với các đồng chí, đồng nghiệp trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị và các lĩnh vực xã hội khác. Qua đó, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng hoạt động tại các Trung tâm chính trị cấp huyện…

Sau lễ khai mạc, các giảng viên tham dự cuộc thi trong 2 ngày (từ 21 -22/9) để chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất tham gia hội thi toàn quốc…

Trúc Quỳnh

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thuTinH.TThư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu/SiteAssets/Chu-tich-nuoc-3-600x369.jpg
09/09/2022 2:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Trong Thư, Chủ tịch nước khen ngợi các cháu vì những thành tích cao trong học tập, sự cố gắng trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng; đồng thời mong muốn mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội, bằng trách nhiệm, tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu.

Chu-tich-nuoc-3-600x369.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trẻ em.

Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh An Giang xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước. Toàn văn như sau:

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Nhân dịp Tết Trung thu, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cùng các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu nhất.

Năm nay, các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên khắp đất nước ta đang trở lại trạng thái bình thường. Tết Trung thu - Tết Thiếu nhi lại về với đúng ý nghĩa là Tết Đoàn viên, các cháu được quây quần bên gia đình cùng các bạn phá cỗ, trông trăng, rước những chiếc đèn lồng xinh xinh, chơi những trò chơi cổ tích và mơ ước những điều tốt đẹp. Bác hiểu rằng, còn nhiều cháu thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống không được hưởng một cái Tết Trung thu đúng nghĩa và trọn vẹn. Song Bác tin các cháu dù ở hoàn cảnh nào đều luôn có tinh thần lạc quan, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và trong
cuộc sống.

Bác cũng rất xúc động và tự hào khi liên tục nhận được tin vui, các cháu đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn tự giác trong học tập, chăm ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà, làm nhiều việc tốt. Nhiều cháu giành giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; nhiều cháu đã trở thành những công dân dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn, là những bông hoa đẹp cho đời. Bác gửi lời khen ngợi các cháu vì những thành tích cao trong học tập, sự cố gắng trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng. Mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam!

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Trung thu năm nay, Bác mong mỗi trẻ em đều được vui Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu của mình. Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội, bằng trách nhiệm, tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong ngày Tết Trung thu, đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các cháu hãy luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha, mẹ, thầy cô giáo, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, rèn đức, luyện tài, để mai này trở thành người công dân ưu tú cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước, làm rạng danh dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã đặt trọn niềm tin vào các cháu.

Mong các cháu cố gắng,
Thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tùy theo sức của mình…
Các cháu hãy xứng đáng:
Cháu Bác Hồ Chí Minh!

Cuối thư, Bác gửi đến các cháu muôn vàn tình thương yêu và hy vọng!

Thân ái

NGUYỄN XUÂN PHÚC

FalseChính trị
19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống Bài viếtSự Thật19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống /SiteAssets/Hanh-vi-tieucuc.jpg
09/09/2022 12:00 CHNoĐã ban hành

(TUAG)- Căn cứ Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Quy định số 32-QĐ/TW), ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, trong đó xác định rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống bao gồm:

1. Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác;...

3. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

4. Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, phát tán hoặc xúi giục người khác tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. “Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lộng quyền, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân; chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể; chạy theo mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước; cấu kết với doanh nghiệp, đối tượng khác để trục lợi.

6. Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

7. Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có nhiều sơ hở, bị lợi dụng gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, cá nhân; “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” trong xây dựng chính sách, pháp luật.

8. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực; không báo cáo, phản ánh, không xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp quản lý.

9. Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước,... Không thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, tài trợ trái quy định.

10. Tặng quà, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định có lợi riêng cho bản thân, gia đình hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

11. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hành vi hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

13. Can thiệp, tác động hoặc để người nhà, người thân, người quen lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp.

14. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

15. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình không trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; tẩu tán, che dấu tài sản có được do tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ đạo và tổ chức thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

16. Nhập quốc tịch nước ngoài; dùng giấy tờ giả, không hợp pháp, khai báo gian dối về quốc tịch.

17. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

18. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, chuyển công tác,...) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác.

19. Các hành vi tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác do Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu căn cứ Hướng dẫn này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh mà Hướng dẫn này chưa bao quát hết thì căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo xử lý; nếu vẫn chưa xử lý được thì báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sự Thật

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Đồng chí Lê Hồng Phong - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí MinhBài viếtHòa BìnhĐồng chí Lê Hồng Phong - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/Imagesnews/2022-09/Le-Hong-Phong-120nam_Key_06092022162213.jpg
06/09/2022 6:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 06/9/1902 trong một gia đình nông dân nghèo thuộc xóm Đông Cửa, thôn Đông Thông, tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, người dân nô lệ, Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng.

Le-Hong-Phong-120nam-inforghar.jpg

Le-Hong-Phong-120nam-infor.jpg

Từ nhỏ, Lê Hồng Phong đã thể hiện là một cậu bé thông minh, ham học nên được gia đình cho theo học chữ Nho tại trường làng, sau đó chuyển sang học chữ quốc ngữ hết bậc Sơ học yếu lược. Năm 16 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lê Hồng Phong phải rời quê xuống Vinh xin làm công nhân tại Nhà máy Diêm-Bến Thủy. Chứng kiến cuộc sống lầm than của những người lao động, Lê Hồng Phong cùng với người bạn thân của mình là Phạm Thành Khôi (tức Phạm Hồng Thái) đã vận động công nhân đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi và phản đối chính sách hà khắc của giới chủ. Sau sự kiện này, Lê Hồng Phong bị đuổi việc. Cuối năm 1923, Lê Hồng Phong bí mật sang Xiêm (Thái Lan) gặp các nhà yêu nước Việt Nam. Năm 1924, sang Quảng Châu (Trung Quốc) gia nhập nhóm Tâm Tâm xã, sau đó gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người giác ngộ cách mạng và năm 1925, Lê Hồng Phong gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tham gia lớp huấn luyện cán bộ cách mạng do Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Bắt đầu từ đây, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong đã gắn liền với phong trào cộng sản quốc tế và sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Sự gặp gỡ giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Lê Hồng Phong đã mở ra bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người thanh niên xứ Nghệ. Tháng 11/1924, khi Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, Lê Hồng Phong và nhóm Tâm Tâm xã được gặp Người và quyết định đi theo con đường cứu nước của Người. Đây là thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo, Lê Hồng Phong đã được nghe những bài giảng đầu tiên về lịch sử phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân tộc, về những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin… Những bài học đó đã dẫn dắt và nâng tầm nhận thức của Lê Hồng Phong, từ một thanh niên giàu lòng yêu nước trở thành người cộng sản và là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi được dự khóa huấn luyện chính trị ở Quảng Châu, đồng chí đã bộc lộ tư chất, tài năng của người cán bộ cách mạng và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn. Người đã gửi Lê Hồng Phong vào những trường đào tạo cán bộ cao cấp của Trung Hoa và Liên Xô. Lê Hồng Phong được học tập toàn diện về quân sự và chính trị tại Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Hàng không ở Quảng Châu, Trường Lý luận quân sự của lực lượng không quân Xô-viết ở Lê-nin-grat, Trường Đào tạo phi công quân sự ở Bô-rit-ơ-lep-xcơ (Liên Xô). Trong 3 năm (1928-1931), Lê Hồng Phong học tại Trường Đại học Phương Đông và hoàn thành xuất sắc chương trình, được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh.

Trong thời gian Lê Hồng Phong đi học tập, đào tạo ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc vẫn thường xuyên giữ liên lạc, theo dõi và hướng dẫn. Trong bức thư Nguyễn Ái Quốc gửi Lê Hồng Phong ngày 02/3/1930, Người thân mật gọi: “Gửi Hồng Phong Lão”, để thông báo về sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định: “Trong nước bây giờ đã có Đảng thống nhất vững vàng, không còn những tệ chia lìa ấu trĩ như trước nữa”. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với Lê Hồng Phong. Và Lê Hồng Phong đã không phụ lòng của Người thầy dẫn dắt, đồng chí đã từng bước trưởng thành cả về nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo. Từ thực tiễn hoạt động và những đóng góp to lớn trong việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1932 - 1935, đồng chí được mời tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Với cách mạng Việt Nam, sau cao trào Xô viết Nghệ-Tĩnh (1930 - 1931), thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng, hòng tiêu diệt phong trào cách mạng nước ta mà trước hết là nhằm vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là thời kỳ cam go nhất của Đảng ta sau khi thành lập. Trước sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù và những tổn thất về tổ chức, về cán bộ của Đảng, đã nảy sinh những vấn đề tư tưởng trong Đảng và trong quần chúng cách mạng. Đảng ta vừa ra đời, bộ máy tổ chức mới hình thành thì những tổn thất trên đây rất nặng nề. Do vậy, để khôi phục Đảng, không chỉ là vấn đề tổ chức, tư tưởng, mà còn cả chiến lược, sách lược, phương pháp cách mạng do sự biến chuyển mới và nhanh chóng của tình hình, nhiệm vụ cách mạng. Trước tình hình cực kỳ khó khăn đó, Lê Hồng Phong đã lãnh trách nhiệm trước Quốc tế Cộng sản trở về lãnh đạo khôi phục Đảng và phong trào cách mạng ở Việt Nam.

Từ năm 1932, cùng với nhiệm vụ khôi phục tổ chức của Đảng và phong trào cách mạng trong nước, để thống nhất tư tưởng và phương pháp cách mạng trong điều kiện mới, Lê Hồng Phong đã tích cực, chủ động tuyên truyền Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương - một văn kiện có tính chất như một cương lĩnh mà đồng chí đã tham gia soạn thảo. Đây là một đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng giai đoạn bấy giờ.

Tháng 6/1934, đồng chí Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị cán bộ của Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc) và thành lập Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng để tổ chức lại các cơ sở đảng và chuẩn bị những điều kiện cho việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Và từ ngày 27 đến 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức, mặc dù đồng chí Lê Hồng Phong đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản nhưng vẫn được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Đó không phải do tình thế cán bộ lúc đó, mà chính từ những đóng góp to lớn của đồng chí vào nhiệm vụ khôi phục Đảng và phong trào cách mạng ở Việt Nam, mà Đảng đã trao cho đồng chí Lê Hồng Phong trách nhiệm chính trị lớn lao đó. Việc lãnh đạo khôi phục tổ chức đảng và thống nhất về chiến lược, sách lược, chuẩn bị những tiền đề về tổ chức và chính trị tư tưởng, đưa cách mạng nước ta vượt qua giai đoạn cực kỳ gian khó (1931 - 1935), chuyển sang giai đoạn phát triển mới (1936 - 1939) đã thể hiện tài năng và bản lĩnh của Lê Hồng Phong, người chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh khi mới ở tuổi 40. Trước lúc đi xa, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Với gần 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam, cho phong trào cộng sản quốc tế, hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Tinh thần và sự nghiệp lớn lao của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi đồng hành với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022), người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thành kính tri ân sự đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; qua đó xây dựng, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, nhất là các nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị./.

H.B

FalseChính trị
An Giang: Hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTinNguyễn LamAn Giang: Hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/SiteAssets/Taphuan-35-tinh22-1.jpg
31/08/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng ngày 31/8, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội (DLXH) và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022. Đến dự và báo cáo chuyên đề với Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà - Viện trưởng Viện DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Taphuan-35-tinh22-1.jpg

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Vĩnh Nguyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy… cùng tham dự có hơn 300 đại biểu đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên Trung ương báo cáo 02 chuyên đề: Những vấn đề đặt ra đối với công tác quán lý nhà nước về thông tin trên mạng ở nước ta hiện nay; Công tác nghiên cứu, định hướng DLXH trong tình hình mới.

Taphuan-35-tinh22-3.jpg 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Đây là những chuyên đề hết sức cơ bản, không chỉ cung cấp, củng cố thêm kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như công tác DLXH mà quan trọng còn giới thiệu, trang bị cho chúng ta những kinh nghiệm quý, những kỹ năng cần thiết để giúp ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Hội nghị này lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh; thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh; BCĐ 35 cấp huyện và tương đương trên cơ sở tiếp thu nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cho các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như công tác DLXH của địa phương, đơn vị ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.  

Taphuan-35-tinh22-2.jpg 

Tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quan tâm thực hiện tốt Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025”; Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”...; tăng cường tham mưu cấp  ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”… 

Nguyễn Lam

TrueĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Sức mạnh từ lòng dânBài viếtKim CươngSức mạnh từ lòng dân/SiteAssets/TS-sucmanh-tulongdan-4.jpg
30/08/2022 9:00 SANoĐã ban hành

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch". Thấm nhuần tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy và chính quyền huyện Thoại Sơn luôn phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân cùng Nhân dân huyện nhà dựng nên thành tích, trở thành huyện đầu tiên trong cả nước đạt cả 3 danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" và "Huyện nông thôn mới" .

Thoại Sơn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính quyền

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Theo đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đặt vấn đề dân chủ lên hàng đầu, để mở rộng các hình thức dân chủ, người dân có thể tham gia công việc cùng Đảng, Nhà nước một cách thiết thực, phù hợp… Từ đó, nhiều hình thức phát huy dân chủ được thực hiện như "Chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân", "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân", những buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, trong năm 2022 với chủ đề "Hướng về cơ sở, lắng nghe dân nói", Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn tham dự các diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân ở các xã, thị trấn nhằm kịp thời nắm tình hình và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, những vấn mà Nhân dân quan tâm. Sự tiếp xúc thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó đã tạo sự tin tưởng, đồng thời, người dân cũng chân tình phản ánh, kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, an ninh, quốc phòng… Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết thỏa đáng những trăn trở trong Nhân dân đã tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong Nhân dân.

 TS-sucmanh-tulongdan-1.jpg

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn phát biểu tại diễn đàn lắng nghe dân nói

Từng tham gia diễn đàn lắng nghe dân nói ông Võ Thành Chu người dân ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú chia sẻ: "Trong thời gian qua, những giải trình, hành động của địa phương, giải quyết kịp thời những phản ánh của người dân là nạo vét kênh thủy lợi, làm kênh nội đồng. Tôi tin tưởng rằng diễn đàn cũng như những kế hoạch UBND đạt hiệu quả cao hơn, bản thân chúng tôi có ấn tượng về diễn đàn vì tạo không khí dân chủ cho người dân chúng tôi có đề xuất, kiến nghị".

Việc công khai các chính sách, dự án, công trình đầu tư, quy định giải quyết các thủ tục hành chính, các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… các xã, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức, để Nhân dân biết, kiểm tra, giám sát, Nhân dân cùng tham bàn bạc, thảo luận, góp ý. Đồng thời, khuyến khích người dân phát hiện, phản ánh, tố giác những hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng của chính quyền địa phương, đã tham gia gia các phong trào của địa phương như đóng góp ngày công lao động, đóng góp tiền, hiến đất chung sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao… Đến quý 2 năm 2022 có 14/14 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Đàm Văn Dũng người dân xã Vĩnh Khánh nói: "Rất mừng xã Vĩnh Khánh đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao, địa phương đã làm những con lộ, cầu đường được mở rộng hoàn hảo hơn trước, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân có được cuộc sống khấm khá hơn, bà con ở đây cũng cám ơn chính quyền địa phương làm hết sức mình để lo cho người dân có cuộc sống ổn định hơn".

 TS-sucmanh-tulongdan-2.jpg

Xã Tây Phú đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Với những việc làm trên của cấp ủy chính quyền địa phương, chứng minh rằng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân là mối quan hệ gắn bó máu thịt không tách rời. Dù cho các thế lực thù địch luôn tìm mọi chiêu trò phá hoại, công kích, lợi dụng những bức xúc của Nhân dân về tình trạng suy thoái đạo đức của một số cán bộ, tình trạng tham nhũng… nhằm chia rẽ Đảng với dân, lôi kéo, kích động Nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Những công trình hợp lòng dân

Qua những cuộc họp dân, diễn đàn lắng nghe dân nói, từ những ý kiến, kiến nghị của người dân về hệ thống giao thông tại các xã, thị trấn trong thời gian qua. Từ huyện đến xã, thị trấn đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Việc làm này nhận được sự đồng thuận cao của người dân, từ đó, người dân đã hiến đất, ngày công lao động cùng chính quyền địa phương tạo nên hình ảnh của một vùng quê thanh bình với những tuyến đường rộng mở được nhựa hóa gắn với tuyến đường hoa khoe sắc, môi trường xanh, sạch, đẹp; những ngôi trường khang trang sạch đẹp.

Ông Trịnh Văn Dữ người dân xã Vĩnh Chánh chia sẻ: "Nhìn chung địa phương có sự thay đổi rất lớn, được người dân chúng tôi đồng tình ủng hộ việc mở rộng các tuyến đường từ 3,5 lên 5,5m, được Nhà nước đầu tư, Nhân dân hiến đất làm đường để giao thông thuận lợi dễ dàng hơn. Bà con rất vui mừng phấn khởi"

Ông Võ Thanh Hùng người dân xã Tây Phú chia sẻ: "Tôi thấy địa phương mình thay đổi rất lớn như y tế, trường học, vệ sinh môi trường rồi chuyển đổi cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế. Tôi tâm đắc nhất, là các con đường được thông suốt mở rộng từ đường chính của xã qua các xã bạn đến các tuyến đường vào tuyến kênh. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương cùng với sự đồng thuận của người dân nên mới có được những con đường đẹp, thuận lợi cho người dân như vậy, làm cho kinh tế địa phương phát triển".

Xác định mạng lưới giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được huyện ưu tiên hàng đầu. Điển hình một số công trình như: Tuyến đường nông thôn mới nối liền ba xã Định Mỹ - Mỹ Phú Đông - An Bình chiều dài hơn 17 km, chiều rộng mặt đường 5,5m (đoạn từ đường tỉnh 943 - đường tỉnh 947); Tuyến Tây Rạch Giá - Long Xuyên (Thoại Giang - Định Mỹ) có tổng chiều dài 7km, nền đường rộng 6,5m; mặt đường 5,5m. Đây là những tuyến đường liên xã, huyết mạch kết nối giao thông giữa các xã với các vùng lân cận và  là một trong những công trình tạo nên điểm nhấn trên bức tranh xây dựng nông thôn mới nâng cao của ba địa phương.

 TS-sucmanh-tulongdan-3.jpg

Tuyền đường nông thôn xã An Bình

 TS-sucmanh-tulongdan-5.jpg

 Khánh thành cầu Thoại Giang

Những cây cầu giao thông nông thôn vững chắc nối liền đôi bờ là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Ví như công trình duy tu, sửa chữa, mở rộng cầu Thoại Giang với quy mô công trình giao thông cấp 3, mở rộng mặt cầu từ 6,3m lên 10,8m, phần xe chạy 5,5m lên 10 m, tải trọng nâng cấp là 24 tấn; cầu Thoại Ngọc Hầu có kết cấu thép mạ kẽm, hình chữ T, gồm: cầu chính và 2 nhánh phụ, có chiều dài 135m, chiều rộng từ 3-4,5m. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá, phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của huyện. Các công những công trình trình phục vụ dân sinh lại được tiếp nối như: nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập có tổng chiều dài 4,36 km, công trình Quảng trường Thoại Ngọc Hầu với tổng diện tích 7.177m2  và còn rất nhiều công trình khác đã tạo cho Thoại Sơn có một hệ thống giao thông rất thuận lợi. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự hưởng ứng tích cực của người dân nên các công trình đường giao thông từng bước được nhựa hóa, bê tông hóa, kiên cố, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân. Có thể khẳng định rằng, khi hợp lòng dân, dân đồng thuận thì việc gì cũng thành công đúng lời Bác dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

 TS-sucmanh-tulongdan-4.jpg

Tuyến đường xã Vọng Thê

Sát cánh cùng Nhân dân vượt khó khăn

Có thể nói, tinh thần "đoàn kết" được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra ở mọi nơi, trở thành sức mạnh, động lực để Nhân dân cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn. Đã xuất hiện nhiều mô hình của các cá nhân, tổ, nhóm thiện nguyện cùng chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Làm theo sức của mình, mỗi người một hành động thiết thực ví như cụ già trên 80 tuổi tham gia nấu ăn phục vụ khu cách ly, em học sinh đập ống heo đóng góp vào quỹ phòng chống dịch, những nông dân đóng góp trên một tấn cá, rau củ quả chia sẻ cùng người dân… Điển hình một trong những rất nhiều tấm lòng thiện nguyện hết sức trân quý trong thời buổi khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đó là ông Cao Văn Trường, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo. Vèo cá trê phi của ông Trường với khoảng 600kg cá thương phẩm, ông Trường đã cho chính quyền địa phương thị trấn Óc Eo để hỗ trợ cho người dân khó khăn trong chuyến xe không đồng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Và còn, còn rất nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ của chính quyền địa phương cùng người dân sát cánh trong "cuộc chiến" cam go ấy… Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho nông dân gặp khó trong tiêu thụ nông sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lao động không có việc làm, mất thu nhập. Các cấp ủy đảng, chính quyền vận động mạnh thường quân ủng hộ thực hiện "Gian hàng 0 đồng" "Chuyến xe 0 đồng" tại 17 xã, thị trấn. Kết quả đến nay đã vận động được 8.730.982.500 đồng (trong đó tiền mặt và hiện vật). Qua đó đã phát được 57.413 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cơ nhỡ. Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản…

Có thể nói, sự đồng tâm, hiệp lực của Nhân dân sát cánh cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhiều chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước kịp thời giải pháp giúp người dân vượt qua khó khăn. Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước lại ngày càng trở lên bền chặt, vững chắc.

 TS-sucmanh-tulongdan-6.jpg

Đoàn Thanh niên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Với sự đoàn kết, đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị, nhiều cách làm hay, đổi mới phương thức lãnh chỉ đạo, Thoại Sơn đạt được nhiều thành tựu vượt bật cả về kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo bước chuyển mình làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, 14/14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Có thể thấy rằng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Thoại Sơn đã và đang thực hiện đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân…" đã góp phần đưa huyện Thoại Sơn đạt cả 3 danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" "Huyện nông thôn mới" và đang hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao.

Kim Cương

FalseĐưa Nghị quyết vào cuộc sống
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người anh cả của Quân đội, văn võ sáng giữa lòng dânBài viếtHòa BìnhĐại tướng Võ Nguyên Giáp: Người anh cả của Quân đội, văn võ sáng giữa lòng dân/SiteAssets/111-nam-ngay-sinh-VNG-b.jpg
25/08/2022 9:00 SANoĐã ban hành

​(TUAG)- Từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành Đại tướng, Tổng Tư lệnh, ông được lịch sử và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn vì “Văn lo vận nước văn thành võ / Võ thấu lòng dân võ hóa văn” - người chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) - một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đại tướng của nhân dân, người anh cả của quân đội cách mạng, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam,...

111-nam-ngay-sinh-VNG-1.jpg

Có lẽ nhắc đến Võ Nguyên Giáp thì không ai trong chúng ta không biết về vị Đại tướng tài ba của quân đội và nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn. Sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là Đại tướng đầu tiên của quân đội ta, cũng là Đại tướng thắng nhiều Đại tướng nhất. Nhưng ông cũng là vị tướng luôn tiếc thương từng giọt máu của người chiến sĩ. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đã không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới và luôn ngời sáng mãi trong lòng nhân dân ta…

Đảm nhiệm trọng trách Tổng Tư lệnh khi tuổi đời còn khá trẻ (37 tuổi); song với sự học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công lao, đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng sinh động về sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu.

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược. Đại tướng là người sớm có kiến nghị và có nhiều công lao trong việc khẩn trương xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại, xây dựng các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Binh chủng Đặc công, xây dựng đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và tiến thẳng đến dinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng.

Dai tuong Vo Nguyen Giap.jpg

Sau khi đất nước thống nhất, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và Chính phủ phân công vừa phụ trách quốc phòng đến năm 1980, vừa chỉ đạo công tác khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và sau đó cả công tác giáo dục đào tạo đến năm 1991, đồng chí từng nhấn mạnh: "Giáo dục rất quan trọng. Muốn chấn hưng đất nước, muốn đào tạo con người có ích cho xã hội thì phải coi giáo dục là ưu tiên bậc nhất". Tiếp thu kinh nghiệm của thế giới, tập hợp được trí tuệ của nhiều nhà khoa học trong nước, đồng chí đã có những ý kiến chỉ đạo đúng đắn, sát thực tiễn, góp phần đề ra những quan điểm cơ bản tạo nên những tiến bộ của nền khoa học và giáo dục Việt Nam thời kỳ này.

Là cộng sự tin cậy và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp sớm thấy được giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, sớm đề xuất và trực tiếp triển khai nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 1990, tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Ấn Độ, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trình bày tham luận “Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi”. Năm 1991, đồng chí đề nghị với Bộ Chính trị và Ban trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII cần xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và đã được Đại hội nhất trí tán thành. Sau Đại hội, trong 5 năm, đồng chí làm cố vấn cho chương trình khoa học cấp Nhà nước Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và trực tiếp làm Chủ nhiệm đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”. Sau khi rời vị trí lãnh đạo, quản lý cho đến những năm đầu thế kỷ 21, đồng chí Võ Nguyên Giáp vẫn theo dõi cập nhật tình hình thời sự trong nước, thế giới và luôn quan tâm, kịp thời đóng góp với Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng của quốc gia.

111-nam-ngay-sinh-VNG-b.jpg

Là một nhà lãnh đạo văn võ song toàn, đồng chí Võ Nguyên Giáp không những có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú mà còn là nhà lý luận xuất sắc với những cống hiến to lớn. Đồng chí hết sức coi trọng việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là lĩnh vực quân sự, là người đã cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân cả trong hoạt động thực tiễn và tổng kết, đúc rút thành lý luận. Đồng chí đã biên soạn, xuất bản hơn 40 tác phẩm, góp phần phổ biến, quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lịch sử, truyền thống và kinh nghiệm, đồng thời đã khái quát những vấn đề mới, những nội dung cơ bản về tư tưởng và lý luận quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được suy tôn là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy, là Đại tướng của Nhân dân. Thế giới đánh giá, với tài thao lược về chiến lược, chiến dịch, hậu cần kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, Võ Nguyên Giáp là một danh tướng của thế giới, một trong những thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ XX.

111-nam-ngay-sinh-VNG-a.jpg

Với công lao và cống hiến xuất sắc của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ngày 04/10/2013, người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Những gì mà người để lại cho dân tộc Việt Nam sẽ còn mãi với thời gian và sáng mãi trong lòng Nhân dân Việt Nam./.

H.B

FalseChính trị
Infographics: Những câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên GiápBài viếtAdminInfographics: Những câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáphttps://www.angiang.dcs.vn/SiteAssets/Dai%20tuong%20Vo%20Nguyen%20Giap.jpg
25/08/2022 6:00 SANoĐã ban hành

Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất hủ của Đại tướng luôn gắn với sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, không chỉ trong lúc điều binh khiển tướng, mà cả khi đã về với đời thường.

Nhung_cau_noi_noi_tieng_cua_dai_tuong_vo_nguyen_giap.jpg

Ngọn lửa sống và tình yêu nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn cháy rực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất hủ của Đại tướng luôn gắn với sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, không chỉ trong lúc điều binh khiển tướng, mà cả khi đã về với đời thường, con người ông vẫn toát lên trách nhiệm đó.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 111 năm./.

P.H (tổng hợp)

FalseChính trị
An Giang kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022)TinCông MạoAn Giang kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022)/SiteAssets/Sinhnhat-134-BacTon-1%20-%20Copy.jpg
19/08/2022 10:00 SAYesĐã ban hành

(TUAG)- Sáng 19/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022).

Sinhnhat-134-BacTon-1 - Copy.jpg

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh An Giang, đại diện thân tộc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân trong và ngoài tỉnh An Giang.

Sinhnhat-134-BacTon-2 - Copy.jpg

Sinhnhat-134-BacTon-3 - Copy.jpg

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ để tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sinhnhat-134-BacTon-4 - Copy.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một chiến sĩ cách mạng kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp để chúng ta học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Sinhnhat-134-BacTon-5 - Copy.jpg

Sinhnhat-134-BacTon-6 - Copy.jpg

Tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân An Giang nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ và các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", xây dựng tỉnh An Giang không ngừng phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn, sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong một gia đình trung nông. Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, các phong trào yêu nước thất bại và bị đàn áp khốc liệt, không khí chính trị ấy tác động rất sâu sắc đến nhận thức của Bác từ thuở thiếu niên. Bên cạnh đó, quê hương An Giang - giàu nghĩa tình và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm - đã góp phần bồi đắp những phẩm chất cao quý trong tính cách và tâm hồn Tôn Đức Thắng - vĩ đại trong cái bình thường, bình thường một cách vĩ đại.

Sinhnhat-134-BacTon-7 - Copy.jpg

Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Với những cống hiến to lớn đó, Bác là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất; cùng nhiều giải thưởng quan trọng như Huân chương Lênin, giải thưởng Lênin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, cùng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác.

Tên tuổi và sự nghiệp của Bác Tôn còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc và quê hương An Giang. Người để lại cho thế hệ sau một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức của Người. Đó là tính chất hào sảng của người dân vùng đất Nam bộ, ý chí quật cường, kiên trung và tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn của người chiến sĩ cộng sản, vị lãnh đạo kính mến của dân tộc. Dù với cương vị là Chủ tịch nước, nhưng Bác Tôn luôn sống bình dị, chân thành, hòa mình với quần chúng như một con người thật bình thường. Chính vì thế, Bác đã trở thành bất tử, một con người bình thường nhưng vĩ đại.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm nay được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giai đoạn bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Tình hình quốc tế và trong nước mở ra nhiều thời cơ và không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; đồng thời chủ động nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chuẩn bị và tổ chức tốt các sự kiện Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Sinhnhat-134-BacTon-8 - Copy.jpg

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên đã đến đạt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tượng đài của Người ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên./.

Công Mạo

TrueChính trị
Ôn lại lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) Bài viếtTrúc QuỳnhÔn lại lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) /SiteAssets/CMT8-QK29-2022.jpg
19/08/2022 6:00 SAYesĐã ban hành

77nam-CMT8.jpg

(TUAG)- Cách đây 77 năm, từ ngày 14 đến 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch  Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đây, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, trở thành người tự do; đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

CMT8-2022b.jpg

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên tham gia, chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh kiên cường, hy sinh, gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 3 cuộc tổng diễn tập, đó là cao trào cách mạng 1930-1931; cuộc vận động dân chủ, dân sinh 1936-1939; cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.

Cách mạng Tháng Tám thành công nhanh chóng và ngoạn mục do nhiều nguyên nhân, trước hết là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng cộng sản việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta. Đặc biệt là Đảng ta đã chớp thời cơ lịch sử để chỉ đạo và tổ chức khởi nghĩa giành thắng lợi trọn vẹn trong cả nước.

Cuộc Tổng khởi nghĩa là thành quả tuyệt vời của tinh thần, ý chí trí tuệ con người Việt Nam  được phát huy và nâng tầm cao mới sau 15 năm đấu tranh quật cường dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-xít chân chính.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên mới: Độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là bước ngoặt mang tầm lịch sử lớn lao. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích áp bức của thực dân trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế, nhân dân trở thành người chủ của một nước độc lập. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây là tiền đề cho đất nước, xã hội Việt Nam có những biến đổi lớn lao và sâu sắc.

 cmt8-1945-bbp.jpg

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945 (ảnh: Tư liệu)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc, là sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyện với những tư tưởng, xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám khẳng định trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản phát triển, mà còn có thể thành công ở một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu và đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển, vận dụng đầy sáng tạo lý luận Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Thành quả to lớn của Cách mạng Tháng Tám góp phần làm sụp đổ một mảng thành trì của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra kỷ nguyên cho dân tộc Việt Nam: Độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

CMT8-QK29-2022.jpg

Ý nghĩa thời đại sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám, năm 1945 là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, cuộc Cách mạng thành công vang dội ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, mở đầu cho công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức, bị nô dịch trên toàn thế giới. Việt Nam xứng đáng là đất nước tiên phong của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xóa bỏ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Chính vì vậy, khi đánh giá về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chẳng những giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc…”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và quốc tế sâu sắc, Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam./.

T.Q

TrueChính trị
1 - 30Next