Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Xây dựng Đảng
Thứ 7, Ngày 17/01/2015, 00:32
Một số kết quả về công tác Xây dựng Đảng năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/01/2015

(TGAG)- Năm 2014, các cấp ủy Đảng đã quan tâm tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được một số kết quả:

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp truyền đạt, phù hợp với từng đối tượng, kịp thời cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng  viên và nhân dân... Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm đối với những sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc; tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả các đợt tuyên truyền sâu rộng phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; từng bước kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt các sở, ngành tỉnh và địa phương cũng như nhân sự Ban Chấp hành đảng bộ các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới. Các địa phương, đơn vị tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2015 - 2020. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, kịp thời thẩm tra, kết luận các trường hợp cán bộ có vấn đề về lịch sử chính trị, góp phần thiết thực cho công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. 

Công tác kiểm tra, giám sát có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chất lượng kiểm tra được nâng lên, tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương và các ngành thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chính sách, chế độ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, chăm lo đời sống cho đội ngũ công chức, người lao động và lực lượng vũ trang thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có mặt chưa toàn diện. Công tác phát triển đảng viên một số nơi còn biểu hiện chạy theo số lượng, chưa đảm bảo chất lượng, quy trình, thủ tục. Một số cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thiếu chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa phát huy hiệu quả tích cực. Việc tập hợp quần chúng ở một số nơi chưa thật sự đa dạng, chưa thu hút đối tượng tham gia. Một số phong trào thi đua còn chạy theo thành tích, chất lượng thiếu tính bền vững; công tác dân vận chính quyền ở một số cơ quan hành chính chuyển biến còn chậm...

Năm 2015, là năm cuối trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngoài việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các cấp ủy Đảng tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giữ vững và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Thứ hai, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo và dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.  

Thứ ba, tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấy ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Thứ tư, tạo chuyển biến rõ rệt đối với các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Như Anh

Lượt người xem:  Views:   2891
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (cick)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by