Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính trị

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Chính trị
Thứ 4, Ngày 07/12/2022, 09:00
Khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2022 | Ngọc Hân

(TUAG)- Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 06/12/2022.

HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-5.jpg

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, tại hội nghị Trung ương 6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị và đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng này để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nội dung 3 Nghị quyết và Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua là rất hệ trọng; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước). Các đồng chí báo cáo viên giới thiệu rất đầy đủ, sâu sắc.

Nêu một số điểm mang tính tư tưởng chỉ đạo, có tính thời sự cao tại các Nghị quyết lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện; những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu An Giang vào chiều ngày 06/12

"Đây là những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai Nghị quyết. Không phải đây là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này, nhưng kỳ này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hơn" - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, trong quá trình này không nóng vội, nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; đồng thời kế thừa phát huy những thành tựu, kết quả kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, tổ chức.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước. "Khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc".

Nội dung trọng tâm nữa được đề cập tại 2 Nghị quyết lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đó là: Trong công tác cán bộ một lần nữa khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nhấn mạnh phương châm có vào có ra, có lên có xuống. Khuyến khích cán bộ từ chức nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khi có sai phạm. Kịp thời bố trí lại cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ. Dẫn lại câu nói của Bác Hồ về nội dung này, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết: Bác Hồ có nói một câu rất hay "chọn người và thay người cũng là một vấn đề quan trọng trong lãnh đạo". Kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, sau Hội nghị , các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết hội nghị Trung ương 6.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận. Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả thực sự.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả, với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20. "Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay, nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị".

Somg song đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp. Các Ban tham mưu của Đảng phải nắm chắc và kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp theo từng quý, năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý ghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

 HN-toanquoc-hoctap-NQTW6-6.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hôm nay mới là bước đầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch và các hướng dẫn đã được gửi tới các cấp ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  yêu cầu việc tổ chức phải được triển khai đảm bảo các yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả, thiết thực; khẩn trương xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; giành thời gian thảo luận, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết đề ra…/.

 NGỌC HÂN (tổng hợp)

Lượt người xem:  Views:   248
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by