Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThư Viện Video

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
 
Video mới
Giới thiệu du lịch Tỉnh An Giang - Mời bạn hãy đến thăm Tỉnh An GiangVideo giới thiệu du lịch của Tỉnh An Giang
Tỉnh An Giang danh lam thắng cảnh - Mời bạn hãy đến thăm Tỉnh An GiangVideo giới thiệu danh lam thắng cảnh Tỉnh An Giang
Du lịch An Giang - Mời bạn hãy đến thăm Tỉnh An Giangdu lịch
Giới thiệu An Giang - Mời bạn hãy đến thăm Tỉnh An Giang
  
Tóm tắt
  
  
  
Từ khóa
  
  
Video giới thiệu du lịch của Tỉnh An Giang
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg01/12/2018Giới thiệu
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/lmrtiSDbWQg?rel=0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>
  
Video giới thiệu danh lam thắng cảnh Tỉnh An Giang
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg11/12/2017Du lịch
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/lmrtiSDbWQg?rel=0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>
  
du lịch
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg08/12/2017Du lịch
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg08/12/2017Du lịch
<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/lmrtiSDbWQg?rel=0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>